Publikationer producerade vid avdelningen för agrarhistoria

Senast ändrad: 23 mars 2023

Kvalitetsgranskade publikationer producerade vid avdelningen för agrarhistoria från 2015 och framåt.

Rapportserien Agrarhistoria

Andersson, M. (2022). Från trälar till tjänstefolk - Bilagor. Agrarhistoria 9. Fulltext: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=120043 

Svensson, P. (2022). De obesuttna i Stensjö by. Agrarhistoria 8. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/29835/1/svensson-p-20221202.pdf 

Myrdal, J. (2022). A Theory Kit for World History. Agrarhistoria 7. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/27088/

Andersson, M. (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. Agrarhistoria 6. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/18703/

Lundin, P. (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet. Agrarhistoria 5. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/15210/

Larsson, J. (2016). History, students, and education: A survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching. Agrarhistoria 4. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/13504/

Suneson, K.-H. (2001). 1700-talets fårimporter: Ett försök att bygga upp en inhemsk finullsproduktion samt en kartläggning av fårimporternas effekter hos allmogen. Agrarhistoria 3. https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Slotte, H. (1999). Lövtäkt i Sverige 1850-1950: metoder för täkt, torkning och utfodring med löv samt täktens påverkan på landskapet. Agrarhistoria 2. https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Kardell, Ö. & Myrdal, J. (1999). Jordbruket som system: Arbetet och gården i ett historiskt perspektiv. Agrarhistoria 1. https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

 


Nedan listas samtliga kvalitetsgranskade publikationer producerade vid avdelningen för agrarhistoria från 2015 och framåt.

Publikationer 2022

Ahrland, Å. & Landgren, L. (2022). Forum i backspegeln: betydelsen av ett nätverk. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 35, ss. 13–16.

Andersson, M. (2022). Rural Migration in Premodern Europe: Sweden, 1613–1618. Journal of migration history, 8(2), ss. 156–172.

Andersson, M. (2022). Från trälar till tjänstefolk: bilagor. Agrarhistoria 9. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land.

Andersson, M. & Molinder, J. (2022). Persistently egalitarian? Swedish income inequality in 1613 and the four-estate parliament. Lund papers in economic history 2022:235. Lund: Lunds universitet, institutionen för ekonomisk historia.

Andersson, M. (2022). Befolkningar, städer och stater: Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500–1820: En studie i historiska makroprocesser, av Sven Lilja. Recension i: Historisk Tidskrift, 142(2), ss. 275–277.

Andersson, M. (2022). Försörjningens förändrade former: Lönearbete och fattigvård under 1800-talet, av Salmonsson, G. & Spross, L. Recension i: Historisk Tidskrift, 142(4), ss. 657–660.

Andersson, M. (2022). A sixteenth-century Swedish cottager’s inventory. Forms of Labour, University of Exeter. Conference on Freedom & work in Western Europe (c. 1250–1750), 6–8 July 2022, Exeter, UK.

Uppenberg, C. & Andersson, M. (2022). The very long history of the lack of servants. Forms of Labour, University of Exeter. Conference on Freedom & work in Western Europe (c. 1250–1750), 6–8 July 2022, Exeter, UK.

Larsson, J. (2022). Norrländsk mjölk kan återvinna historisk mark, Husdjur, 2022:3, s. 6.

Larsson, J. (2022). Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande. I: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok MMXXII, Stockholm: Kungliga Vitterhets historie och antikvitetsakademien, ss. 117–134.

Larsson, J. & Päiviö Sjaunja, E.-L. (2022). Self-Governance and Sami Communities: Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Springer Nature.

Myrdal, J. & Øye, I. (2022). Technological capacity of women in the High Middle Ages. I: Müller, M. (Red.) The Routledge Handbook of Medieval Rural Life. Routledge, kapitel 15.

Myrdal, J. (2022). A Theory Kit for World History. Agrarhistoria 7. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land.

Svensson, P. (2022). De obesuttna i Stensjö by. Agrarhistoria 8. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land.

Bengtsson, E. & Svensson, P. (2022). The living standards of the labouring classes in Sweden, 1750–1900: Evidence from probate inventories. Agricultural History Review, 70(1), ss. 49–69.

Bengtsson, E., Olsson, M. & Svensson, P. (2022). Mercantilist inequality: wealth and poverty in Stockholm, 1650–1750. Economic History Review, 75(1), ss. 157–180.

Skoglund, M. K. (2022). Climate variability and grain production in Scania, 1702–1911. Climate of the Past, 18(3), ss. 405–433.

Tollin, C. (2022). Sveriges geometriska kartering 1633–1680. I: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok 2022, ss. 163–18.

 

 

 

Publikationer 2021

Andersson, M. (2021). How soldiers' women built early modern states: Stockholm 1544–1635. I: Dorum, K., Hallenberg, M. & Katajala, K. (red.) Bringing the People Back: State Building from Below in the Nordic Countries ca. 1500-1800. Routledge, ss. 162-180.

Andersson, M. (2021). Migration och religion strax före Göteborg. I: Kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg, Årsbok. Kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg, ss. 101-114.

Andersson, M. (2021). Fattiga förfäder på 1500-talet? Hur man hittar obesuttna i landskapshandlingarna. I: Släkthistoriskt forum. Sveriges släktforskarförbund, ss. 141-151.

Larsson, J. (2021). Kokonstanten: kor och smådjur som kapital och inkomster i tidigmodern hushållsekonomi. I: Leibring, K. & Svanberg, I. (red.) Nötkreatur i Sverige: kulturhistoriska och samtida perspektiv. Institutet för språk och folkminnen, ss. 41-58.

Starlander, J. (2021). Conflict and Negotiation: Management of forest commons in seventeenth-century Northern Finland. Scandinavian Economic History Review 69, ss. 177-194. DOI:10.1080/03585522.2020.1789732.

Bengtsson, E. et al. (Svensson, P.) (2021). Mercantilist inequality: Wealth and poverty in Stockholm, 1650-1750. Economic History Review (Open Access) DOI: 10.1111/ehr.13081

Publikationer 2020

Andersson, M. (2020). Lönekamp: husbönderna, statsmakten och klasskampen. Arbetarhistoria: Meddelande Från Arbetarrörelsens Arkiv Och Bibliotek, 2020:1-2: 173-174, ss. 50-59.

Andersson, M. (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. Agrarhistoria, 6. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Andersson, M. (2020). Det finns 55 sorters människor: hur en rättvis stat såg sina undersåtar. I: Nauman, S. & Dackling, M. (Red.)  Järn i elden: kön, makt och relationer 1600-2020. Makadam förlag, ss. 267-286.

Jupiter, K. (2020). The function of open fields: agriculture in early modern Sweden. Diss. No. 2020:45. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, J. (2020). Svenskt messmör och en global marknad. Husdjur, 3, ss. 74-74.

Prytz, C. (2020). Object in focus 2: The improved tiled stove: Sweden’s contribution to defining comfort? I: Stobart, J. (Red.) Comforts of Home in Western Europe: 1700-1900. Bloomsbury, ss. 93-98.

Dribe, M. & Svensson, P. (2020). Den industrialiserade staden. Riksbankens jubileumsfonds årsbok.

Bengtsson, E. & Svensson, P. (2020). The living standards of the labouring classes in Sweden, 1750-1900: Evidence from rural probate inventories. Lund papers in economic history, 2020:213. Lund: Lunds Universitet.

Tollin, C. (2020). Bebyggelsen runt Varnhem vid tiden för klostrets tillkomst. Varnhem - från järnåldersgård till klosterstiftelse.Västergötlands fornminnesförening (2019/2020), ss. 9-21.

Publikationer 2019

Frölund, P. (2019). Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f.Kr.-600. Licentiatavhandling. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, J. (2019). Lagpigor och döttrar i Orsa vallängder. I: Fäbodlandskap och vallmusik: Dalarnas hembygdsbok del 89. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, ss. 30−39.

Larsson, J. (2019). Att äga naturen. Biodiverse, 2019:1, ss. 16–17.

Bengtsson, E. & Svensson, P. (2019). The Wealth of the Swedish Peasant Farmer Class (1750–1900): Composition and distribution. Rural History, 30 (2), ss. 129–145.

Dribe, M. & Svensson, P. (2019). Landskrona 1900-2000: A comparative analysis of the demographic and economic development. Lund papers in economic demography, 2019:3. 

Bengtsson, E., Missiaia, A., Olsson, M. & Svensson, P. (2019). Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society: Sweden, 1750–1900. Scandinavian Journal of History, 44 (1), ss. 27–52.

Bengtsson, E., Olsson, M. & Svensson, P. (2019). Mercantilist Inequality: Wealth and Poverty in Stockholm 1650−1750. Lund papers in economic demography, 2019:210. 

Olsson, M. & Svensson, P.  (2019). Le démmarage de la croissance. La révolution agricole dans le Sud de la Suede, 1702-1864. I: Herment, L. (red.) Histoire Rurale de l´Europe: XVIe-XXe siècle. Éditions EHESS,  ss. 153-176.

Tollin, C. (2019). Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, med särskild inriktning på tidigmodern tid. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 77, ss. 23–41.

Publikationer 2018

Lennartsson, T., Eriksson, O., Iuga, A., Larsson, J., Moen, J., Scholl, M. D., Westin, A. & Crumley, C. L. (2018). Diversity in Ecological and Social Context. I: Crumley, C. L., Lennartsson, T. & Westin, A. (red.) Issues and Concepts in Historical Ecology: The past and future of landscapes and regions. Cambridge, UK: Cambridge University Press, ss. 182–239.

Lindkvist, T. & Myrdal, J. (2018). World Trade in the Fifteenth and early Sixteenth Centuries. I: Kristiansen, K., Lindkvist, T. &  Myrdal, J. (red.) Trade and Civilisation: Economic networks and cultural ties, from prehistory to the early modern era. Cambridge, UK: Cambridge University Press, ss. 515–532.

Myrdal, J. (2018). Kvinnosaksfrågan omkring år 1430Historisk tidskrift, 138, ss. 63–77.

Kristiansen, K., Lindkvist, T. & Myrdal, J. (red.) (2018). Trade and Civilisation: Economic networks and cultural ties, from prehistory to the early modern era. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 552 ss.

Nordéus, K. (2018). Djurvälfärd och Antibiotikaresistens: Om den svenska modellen. Manuscript in the Proceedings from Swedish Veterinary Congress, November 9–10, 2018, Uppsala.

Nordéus, K. (2018). Djurvälfärd och Antibiotikaresistens: Om den svenska modellen. Extended abstract at the Swedish Veterinary Congress, November 9–10, 2018, Uppsala.

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E.-L. & Isacson, M. (2018). Dissertation Review Essay. Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket. Historisk tidskrift, 138 (2), ss. 327–333.

Bengtsson, E., Missiaia, A., Olsson, M. & Svensson, P. (2018). Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society: Sweden 1750–1900Scandinavian Journal of History, 44 (1), ss. 27–52.

Bengtsson, E., Missiaia, A., Olsson, M. & Svensson, P. (2018). Wealth Inequality in Sweden 1750-1900The Economic History Review, 71 (3), ss. 772–794.

Bengtsson, E. & Svensson, P. (2018). The Wealth of the Swedish Peasant Farmers Class 1750–1900: Composition and distributionLund Papers in Economic History, General Issues, no. 177. Lund.

Tollin, C. (2018). Ödesåkrar och ödesbölen, vad säger Jämtlands och Ångermanlands äldsta kartor? Lommen, 54, ss. 24–30.

Publikationer 2017

Höglund, M. (2017). Kampen om fredsmilen: Kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion. Lic. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, J. & Mocarelli, L. (2017). Foreword. I: Panjek, A., Larsson, J. & Mocarelli, L. (red.) Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper, Slovenia: University of Primorska Press, 446 ss.

Larsson, J. (2017). The Importance of Commons in an Integrated Peasant Economy in Early Modern Northern Scandinavia. I: Panjek, A., Larsson, J. & Mocarelli, L. (red.) Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper, Slovenia: University of Primorska Press, ss. 117-136.

Larsson, J. (2017). Akademin granskar: Agrarhistoria - en reflektion om nutid och framtid. Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2016, ss. 210-214.

Larsson, J. (2017). The Importance of Commons in an Integrated Peasant Economy in Early Modern Northern Scandinavia. I: Panjek, A., Larsson, J. & Mocarelli, L. (red.) Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper, Slovenia: University of Primorska Press, ss. 117-136.

Panjek, A., Larsson, J. & Mocarelli, L. (red.) (2017). Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper, Slovenia: University of Primorska Press, 446 ss.

Lundin, P. (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria, 5, 141 ss.

Martiin, C. (2017). From farmer to dairy farmer: Swedish dairy farming from the late 1920s to 1990. Historia Agraria, 73, ss. 7-34.

Martiin, C. (2017). Rural electrification in Sweden: A comparison. I: Brassley, P., Burchardt, J. & Sayer, K. (red.) Transforming the Countryside: The electrification of rural Britain. Oxon: Ashgate Publishers and Routledge, ss. 157-177.

Myrdal, J. & Sapoznik, A. (2017). Technology, labour, and productivity potential in peasant agriculture: England, c.1000 to 1348. Agricultural History Review, 65, ss. 194-212.

Myrdal, J. (2017). Det judiska hörnet: En del av min släkt. Stockholm: Makadam, 195 ss.

Päiviö Sjaunja, E.-L. (2017). Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden. I: Panjek, A., Larsson, V. & Mocarelli, V. (red.) Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper, Slovenia: University of Primorska Press, ss. 137-159.

Päiviö Sjaunja, E.-L. (2017). Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland, recenserad i Historisk tidskrift, 137 (2), s. 336.

Hedefalk, F., Svensson, P. & Harrie, L. (2017). Spatiotemporal historical datasets at micro-level for geocoded individuals in five Swedish parishes, 1813-1914. Scientific Data, 4:170046.

Dribe, M., Olsson, M. & Svensson, P. (2017). The agricultural revolution and the conditions of the rural poor, southern Sweden 1750-1860. The Economic History Review, 70 (2), ss. 483-508.

Bengtsson, E., Missiaia, A., Olsson, M. & Svensson, P. (2017). Wealth inequality in Sweden 1750-1900. The Economic History Review, 71 (3), ss. 772-794.

Dribe, M., Olsson, M. & Svensson, P. (2017). Nordic Europe. I: Alfani, G. & Gráda, C. Ó. (red.) Famine in European History. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 185-211.

Olsson, M. & Svensson, P. (2017). Estimating agricultural production in Scania, 1702-1881: User guide for the Historical Database of Scanian Agriculture and overall results. Lund Papers in Economic History, 151. Lund: Institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet, 43 ss.

Bengtsson, E., Missiaia, A., Olsson, M. & Svensson, P. (2017). The Wealth of the Richest: Inequality and the Nobility in Sweden, 1750-1900. Lund Papers in Economic History, 161, Lund: Institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet.

Tollin, C. (2017). Namnet Stockholm i ny belysning: En historisk-geografisk studie av gränser och bebyggelser för att tolka ett välkänt men undanglidande namn. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 73, ss. 8-28.

Tollin, C. (2017). Stockholm, Klara kloster och kungsladugården: Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademiens handlingar. Historiska serien, 33. Stockholm: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademien, 128 ss.

Thunström, P. (2017). Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930. Lic. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Widenberg, J. (2017). Kampen mot boskapssjukan i 1700-talets svenska rike, I: Dackling, M., Duedahl, P. & Poulsen, B. (red.) Reformer og ressourcer, Proceedings of the 29th Congress of Nordic Historians, Aalborg, 15-18 August 2017, Vol 2, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, ss. 11-42.

Widenberg, J. (2017). Handledarkollegiets betydelse för utbildningen på forskarnivå: En ministudie. Rapport vid enheten för pedagogisk utveckling, SLU. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Widenberg, J. (2017). Den stora kreatursdöden: Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 503 ss.

Widenberg, J. (2017). Mot ett modernt livsmedelssystem. Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850-1950, av Per Eriksson (red.), recenserad i Historisk Tidskrift, 2017:1, ss. 156-158.

Wästfelt, A. & Eriksson, C. (2017). Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2014: Exemplet Uppsala län. Uppsala: Framtidens lantbruk, SLU.

Publikationer 2016

Bruno, K. (2016). Exporting agrarian expertise: Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009. Diss. No. 2016:59. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Hallgren, K. (2016). En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem. Diss. No. 2016:97. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Karsvall, O. (2016). Utjordar och ödegårdar: En studie i retrogressiv metod. Diss. No. 2016:92. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Källström, M. & Larsson, J. (2016). Bebyggelsehistorisk historiografi. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 72, ss. 4-6.

Källström, M. & Larsson, J. (red.) (2016). Bebyggelsehistorisk tidskrift, 72.

Larsson, J. (2016). Conflict-resolution mechanisms maintaining an agricultural system. Early modern local courts as an arena for solving collective-action problems within Scandinavian Civil Law. International Journal of the Commons, 10 (2), ss. 1100-1118.

Larsson, J. (2016). Crises, commons and collective action: The changing use of woodlands and mountains in seventeenth-century upland Scandinavia. I: Grüne, N., Hübner, J. & Siegl, G. (red.) Rural Commons: Collective Use of Resources in the European Agrarian Economy. Rural History Yearbook 12 (2015), ss. 205-215.

Larsson, J. (2016). History, Students and Education – A Survey about Students’ Perspectives on History Education at the Swedish University of Agricultural Sciences and Implications for Future Teaching. Agrarhistoria nr 4. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, s. 83 (i–xiv + 1–69).

Martiin, C. (2016). Agriculture in Capitalist Europe 1945-1960: from food shortages to food surpluses. Oxon, UK & New York, US: Routledge.

Martiin, C. (2016). Farm labour in the urban-industrial Swedish welfare state. I: Martiin, C., Pan-Montojo, J. & Brassley, P. (red.) Agriculture in Capitalist Europe 1945-1960: from food shortages to food surpluses. Oxon, UK & New York, US: Routledge, ss. 246-263.

Martiin, C. (2016). Specialisation in Dairying: A rapid transformation in Denmark and a drawn-out process in Sweden. I: Antoine, A. (red.) Agricultural specialisation and rural patterns of development. Turnhout: Brepols, ss. 213-232.

Martiin, C. (2016). Rural Electrification in Sweden: A comparison. I: Brassley, P., Burchardt, J. & Sayer, K. (red.) Transforming the Countryside: The electrification of rural Britain. Oxon: Routledge, ss. 157-177.

Brassley, P., Martiin, C. & Pan-Montojo, J. (2016). Similar means to secure postwar food supplies across Western Europe: A conclusion. I: Martiin, C., Pan-Montojo, J. & Brassley, P. (red.) Agriculture in Capitalist Europe 1945-1960: from food shortages to food surpluses. Oxon, UK & New York, US: Routledge, ss. 267-274.

Brassley, P., Martiin, C. & Pan-Montojo, J. (2016). European agriculture, 1945-1960: an introduction, 1 uppl. I: Martiin, C., Pan-Montojo, J. & Brassley, P. (red.) Agriculture in Capitalist Europe 1945-1960: from food shortages to food surpluses. Oxon, UK & New York, US: Routledge, ss. 1-20.

Myrdal, J. (2016). Ostar på medeltiden. I: Gröntoft, M. et al. (red.) Biskop Brasks måltider: Svensk mat mellan medeltid och renässans. Stockholm: Atlantis, ss. 238-257.

Myrdal, J. (2016). Stora synteser och sammanställningar. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2016, ss. 63-75.

Myrdal, J., Jarrik, A. & Wallenberg Bondesson, M. (2016). Globalization and world history. I: Jarrik, A., Myrdal, J. & Wallenberg Bondesson, M. (red.) Methods in world history: A critical approach. Lund: Nordic Academic Press, ss. 7-18

Myrdal, J. (2016). On source criticism in world history. I: Jarrik, A., Myrdal, J. & Wallenberg Bondesson, M. (red.) Methods in world history: A critical approach. Lund: Nordic Academic Press, ss. 45-83.

Myrdal, J. (2016). Recension: Ahlbäck, S. et al. (red.) Det hotade universitetet. Respons 2016 (4), ss. 33-34.

Publikationer 2015

Frölund, P., Ljungkvist, J. & Göthberg, H. (2015). Kungsgården. Ett grophus från folkvandringstid och hus på Norra Kungsgårdsplatån. Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 4. Upplandsmuseets rapport, 2015:03.

Frölund, P. (2015). U 478 Ängbystenen. En runsten i Knivsta. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet rapporter, 2015:26 Arkeologi.

Höglund, M. (2015). Den oskyldige lantmätaren, i Brott och straff i Arkiven: Riksarkivets årsbok 2015.

Karlsson, C. (2015). Förlorat järn: Det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål. Diss. Vol. 2015:38. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Martiin, C. (2015). Modernized Farming but Stagnated Production: Swedish farming in the 1950s’. Agricultural History, 89 (4), ss. 559-583.

Myrdal, J. (2015). Scandinavia, 1000-1750 (with Erland Porsmose). I: Thoen, E. & Soens, T. (red.) Struggling with the environment: Land use and productivity (Rural Economy and Society in North-western Europe, 500-2000). Turnhout: Brepols, ss. 383-414.

Myrdal, J. (2015). Peasants and Rural Societies in History (Agricultural History). I: Wright, J. D. (red.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2:a uppl.) vol. 17. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Elsevier, ss. 669–675.

Myrdal, J. (2015). The Middle Ages: Agrarian revolution or slow evolution? A research overview. I: Långa linjer och många fält: Festskrift till Johan Söderberg. Stockholm: Stockholms universitet, ss. 19-49.

Myrdal, J. (2015). Lantbrukslitteraturen i Eurasien cirka 200 f.Kr till 1500 e.Kr. I: Hedberg, S. (red.) Cato Om Jordbruket: Varro Samtal om lantbruket. Stockholm: KSLA, ss. 231-263.

Myrdal, J. & Jarrick, A. (2015). De stora forskningsfrågorna om människans villkor. I: Respons Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015:5, ss. 48-52.

Myrdal, J. & Jarrick, A. (2015). Svar till Björn Lundberg. Respons Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015:6, s. 17.

Myrdal, J. (2015). Stavkarlen från 1300-talets slut. I marginalen till en lag. I: Utkanter och marginaler. En vänbok till Birgitta Svensson, Stockholm: Nordiska museet, ss. 186-193.

Strese, E.-M. K. & Tollin, C. (2015). Humle det gröna guldet. Stockholm: Nordiska museets förlag, 303 ss.

Widenberg, J. (2015). Retrospektiv diagnosticering inom veterinärmedicinhistoria: Exemplet boskapspest. Historiskt Tidskrift, 2015:1.