Hållbart skogsbruk

Senast ändrad: 05 april 2024

Skogen förser samhället med virke, massaved, biomassa och andra varor, men även ekosystemtjänster som rent vatten, och natur- och kulturvärden. Att genomföra riktlinjer om hållbart skogsbruk innebär att ekologiska, ekonomiska och socio-kulturella mål ska tillgodoses. Detta innebär att man måste förstå både från skogsekosystemen i olika skalor från träd och bestånd till landskap och regioner, och de sociala systemen av beslutsfattare från olika sektorer på olika nivåer nationellt och internationellt.


Kontaktinformation