Livsmedel vid SLU

Senast ändrad: 07 september 2023

För att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem behövs samarbeten. På SLU pågår mycket livsmedelsrelaterad forskning och samverkan, som hela tiden utvecklas ytterligare genom nya initiativ och samarbeten. På den här sidan listar vi centrumbildningar, plattformar, samarbeten och andra initiativ vid SLU, med korta beskrivningar och länkar för vidare läsning och kontakt.

Centrumbildningar och liknande funktioner

SLU har ett stort antal centrumbildningar, som har till uppdrag att arbeta tvärvetenskapligt och att utveckla dialog och samverkan med universitetets målgrupper. De formella centrumbildningarna är godkända av rektor eller styrelse, arbetar tvärvetenskapligt och involverar minst en extern part. Följande centrumbildningar har livsmedelskopplingar:

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem

SLU EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion är en mötesplats och ett nav för kunskapsförmedling, forskning och utbildning om ekologisk produktion och konsumtion.

SLU CBC – Centrum för biologisk bekämpning forskar om bekämpning av skadegörare med levande organismer för att bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.

SLU CKB – centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön är ett samarbetsforum med syfte att ta fram och förmedla kunskap så att effekterna av bekämpningsmedel på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.

SLU Kompetenscentrum företagsledning – KCF är en centrumbildning inom SLU som arbetar med att koppla ihop forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, med syfte att bidra till lönsamhet, utveckling och hållbar tillväxt för företag inom de gröna näringarna.

Linnécentrum för växtbiologi har som syfte att främja banbrytande forskning genom att tillhandahålla en mötesplats för tvärvetenskaplig forskning. Är ett samarbete med Uppsala universitet.

SLU SCAW – nationellt centrum för djurvälfärd fungerar som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga verk och andra aktörer och verkar både nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet.

NKfV – Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk drivs i samarbete med Göteborgs universitet, med syfte att ansvara för samordning av forskning och utbildning samt spridning av kunskapsbaserad information till samhället för vattenbruk.

PlantLink – centrum för sydsvensk växtforskning har som syfte att integrera grundläggande och tillämpad forskning med fokus på växter och öka interaktionen mellan universitet och näring. Är ett samarbete med Lunds universitet och Region Skåne.

SLU Viltskadecenter (VSC) arbetar på Naturvårdsverkets uppdrag med att utveckla och utvärdera förebyggande åtgärder mot skador orsakade av vilt, till exempel rovdjur, tranor, sångsvanar och gäss.

VGR-samarbetet – SLU och Västra Götalandsregionen har ett omfattande samverkansprojekt inom forskning, utveckling och kompetensförsörjning inom områdena nöt- och lammköttsproduktion, precisionsodling och rådgivning.

SustAinimal – en centrumbildning som skall arbeta med att identifiera produktionsdjurens roll för ökad, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.

Plattformar, initiativ och samverkan

Utöver centrumbildningarna finns en hel rad funktioner, plattformar och projekt på SLU, som har till uppgift att stärka SLU:s forskning och tvärvetenskaplig samverkan internt och externt. De med inriktning mot livsmedel är följande:

AgriFood Economics Center gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen, i samarbete med Lunds universitet.

Agriwise är en tjänst för ekonomisk planering inom jordbruk och trädgård och skogsbruk som numera är placerad vid Jordbruksverket och SLU är engagerad i utvecklingen.

SLU EkoForsk har ett särskilt uppdrag från regeringen att förbättra kunskapsunderlaget genom att fördela forskningsanslag till utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning. Den drivs i samverkan med andra universitet och högskolor varav SLU är en part.

SLU FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter gällande fältforskning inom jordbruksområdet. Huvuduppgiften för FältForsk är att samordna och utveckla fältforskningen ifråga om såväl planering och resultatbearbetning som metodik och teknik i fält och på laboratorier.

SLU Grogrund har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Interbull center är den operativa delen av Interbull, som sköter avelsvärdering av tjurar från hela världen. Centret utgör en enhet vid institutionen för husdjursgenetik.

SLU RådNu är en samverkansplattform, med centrum i Skara som syftar till att utveckla metoder för kompetens- och företagsutveckling, med särskilt fokus på rådgivning. 

FoodTech Links – samarbetsinitiativ mellan SLU och Lunds Universitet/LTH med syfte att knyta ihop forskningsmiljöerna vid lärosätena, med stöd av Region Skåne.

MeNy – Menyprogrammets övergripande mål är att höja kunskapsnivån hos små och medelstora livsmedelsföretag genom att utveckla och erbjuda företags- och behovsanpassade kompetensutvecklingsåtgärder. Har utvecklats i samarbete med SIK, Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet.

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan  SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen. Syftet är att genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad och forskningsinformation stärka konkurrenskraften för de areella näringarna och därtill knuten industri samt att skapa mötesplatser.

SLU POM – Programmet för odlad mångfald – är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

RJN – Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett samarbete kring jordbruksforskning och kunskapsspridning i norra Sverige, som finansieras av näringen och SLU för att främja ett uthålligt och bärkraftigt jordbruk.

SLU Global koordinerar, stödjer och informerar om SLU:s forskning, undervisning och övrig verksamhet med syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer.

SLU Tillväxt Trädgård är ett samarbetsprojekt mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring. Man skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer, nytänkande och samarbeten.

Infrastrukturer, försöksstationer och testbäddar

Vid SLU finns värdefull infrastruktur som bidrar till SLU:s unicitet inom livsmedelsområdet och utvecklingen av livsmedelssystemen i Sverige och internationellt. 

SLU Biotronen – 24 klimatkammare med kontrollerade förhållanden i Alnarp.

SLU Fiskeriförsöksstationen Älvkarleby – forskningsstation för akvakultur med fokus på lax och öring.

SLU Götala nöt- och lammcentrum – finns utanför Skara, har plats för 48 dikor alt. 84 småkalvar samt 26 individhållna tackor, dessutom 70 ha åker och 35 ha betesmark.

SLU Havsfiskelaboratorium har huvudkontor i Lysekil.

SLU Kustlaboratorium har huvudkontor i Öregrund.

SLU Lanna forskningsstation finns på Varaslätten i Västergötland. Här finns 155 ha för försöksodlingar och även ca 7 ha för ekologisk odling.

SLU långliggande jordbruksförsök – odlingar som pågått under många år, finns utplacerade i hela landet.

SLU Lönnstorps fältforskningsstation i sydvästra Skåne med 60 ha för odlingssystemstudier. Delar av arealen ingår i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, en forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet).

SLU Lövsta lantbruksforskning – En gård utanför Uppsala med 300 mjölkkor med rekrytering, 132 suggor och 1000 slaktsvinsplatser samt flexibla fågelstall för såväl värphöns (ca 3300 djur) som slaktkyckling (ca 1000 kycklingar). På jordbruket finns 1 360 ha odlad areal samt 220 ha betesmark, plus 50 ha bete utanför ladugården. I direkt anslutning till stallarna finns också en biogasanläggning och ett slakteri.

SLU Lövsta fältforskningsstation – SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Verksamheten är koncentrerad kring Funbo Lövsta 10 km öster om Uppsala där det finns maskinhallar och lagringslokaler. 

SLU:s odlingsfaciliteter - Ultunas samlade infrastruktur för växtodling med växthus, klimatkamrar, phytotron etc, Alnarps trädgårdslaboratorium, växthus, biotronen etc.

SLU Röbäcksdalen – forskningsstation i Umeå, med 300 ha åker och betesmarker samt en mjölkkobesättning om ca 120 mjölkkor. Delar av växtodlingen ingår i SITES.

SLU Food Lab – utvecklingslabb med råvaran i centrum, i Alnarp.

Swedish metabolomics centre är en forskningsplattform i samarbete mellan Umeå universitet, SLU och Chalmers. Plattformen är knuten till SciLife-lab och erbjuder analysservice till forskare inom SLU:s hela verksamhetsområde samt till industrin.

SLU Grimsö forskningsstation – forskning om vilda djur och fåglar samt viltövervakning. Ingår i SITES. SLU Sötvattenslaboratorium - finns på Djursholm (med akvarier och dammar).

Undersökningsfartyget Asterix – fartyget används främst vid undersökningar i Sveriges stora sjöar.

R/V Svea är SLU:s nya forskningsfartyg som används för all typ av marin forskning och miljöövervakning.