Produkter baserade på proteinrika grödor: behov och möjligheter

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Projektet är avslutat

Kort om projektet

Hållbarhet och hälsa är starka drivkrafter hos dagens konsumenter. Många vegetabiliska produkter på den svenska marknaden är producerade utomlands och transporten står för en stor del av klimattrycket. Vår vision är en hållbar, svensk produktion av proteinrika produkter för livsmedels- och fodermarknaden. För att nå detta mål krävs först och främst en analys av det behov som finns hos producenter, vidareförädlare och slutkonsumenter samt en strategi för att välja ut de råvaror och produkter som har stor potential att bidra till att stärka konkurrenskraften inom svensk jordbruksproduktion. Då råvarans struktur påverkar vilken produkt man kan utveckla måste vi definiera vilka grödor som innehåller intressanta proteiner och om det finns behov av växtförädling för att kunna utveckla dessa produkter.

Detta projekt syftar till att utreda efterfrågan på växtbaserade, proteinrika produkter samt vilka kvaliteter som anses viktiga. Projektet syftar också till att identifiera vilka grödor som har potential för produktutveckling och kommersialisering och om det finns ett förädlingsbehov för utveckling av de produkter som efterfrågas. Intressant är också om det är hela plantan som är användbar eller om det en specifik del/fraktion som är lämplig för en specifik produktutveckling. I de fall resultaten pekar på att en viss fraktion är av intresse kan vi för vidare analyser utnyttja den växtproteinfabrik som är under uppbyggnad på SLU Alnarp.

Åsikter från relevanta aktörer inom livsmedelsbranschen (producenter, industrier, grossister, handel, rådgivningsföretag och branschorganisationer) kommer att samlas in via intervjuer. Vad konsumenterna efterfrågar kartläggs via en webbaserad enkätstudie, men även genom intervjuer. En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig produktion förutsätter tillgång till lämpligt växtmaterial i hela landet. Projektet omfattar en därför en behovsanalys av växtförädling av proteinrika grödor med utgångspunkt i vad som görs, nationellt såväl som i övriga Norden, vad som kan göras och vad som efterfrågas i alla delar av värdekedjan. Då information från hela Norden sammanställs, förväntas projektet möjliggöra ett resurseffektiv nyttjande av den kompetens, forskning och utvecklingsarbete som sker i områden med liknande odlingsförutsättningar.

Relaterade sidor: