Vargens påverkan på asätare

Senast ändrad: 18 februari 2023

Återetablering av stora rovdjur kan komma att påverka många arter både direkt via predation eller indirekt via till exempel tillgång till bytesrester från vargslagna älgar.

SKANDULVs forskning har visat att återkomsten av varg endast har lett till en marginell ökning av kadaverrester tillgängliga för asätare. Förklaringen är att självdöda älgar, men framför allt kvarlämnade slaktrester efter älgjakten, är den största källan till mat för asätare. Även om vargarna lämnar kadaverrester efter sig, har återkomsten av varg inneburit att färre älgar skjuts, för att kompensera för att vargarna tar ett antal älgar. Färre älgar självdör också vid närvaro av varg, eftersom en viss del av de älgar som dödas av varg ändå skulle ha dött av svält. Därför blir det totala nettot för asätarna endast något högre vid vargetablering.

Dock innebär förekomst av varg att tillgången på föda för asätare fått en jämnare fördelning över året, och till och med har ökat under den kritiska perioden under senvintern när många arter har ont om mat. Senvintern och våren är också den tidsperiod då asätande arter främst konsumerar kadaverrester från vargdödade älgar. Detta kan innebära att asätare ändå kan komma att gynnas av återkomsten av varg, trots att den totala biomassan från kadaver minskar med vargförekomst.

Fältkameror vid vargdödade älgar avslöjade att räv, korp och nötskrika var de vanligast förekommande asätarna. Dessa arter är de man kan förvänta sig kan komma att gynnas vid vargetablering. Detta är dock förutsatt att man inte beaktar effekter av exempelvis vargens predation på mindre rovdjur som räv. Men detta är också vanligt förekommande arter vars täta besöksfrekvens kan bero på deras höga tätheter. Tillgång till vargdödade kadaver kan också komma att gynna mer sällsynta arter som kungsörn, duvhök och järv.

Duvhök vid översnöade rester av en vargdödad älg i Uttersbergsreviret. Foto Stealth Cam


Kontaktinformation

Camilla Wikenros, forskare, koordinator
Institutionen för ekologi, SLU
camilla.wikenros@slu.se, +46 (0)581 69 73 44