Skogslandskap

Senast ändrad: 10 januari 2024
Grusväg slingrar sig genom lövskog. Foto.

Institutionen för ekologi har ansvar för fortlöpande miljöanalys när det gäller övervakning av granbarkborrar och vilt samt webbtjänsten Skogsskada.

Granbarkborre

Syftet är att få information om mängden granbarkborrar som underlag för beslut om riktade åtgärder för att förebygga skador.
Kontakta: Mats.Jonsell@slu.se

Granbarkborren - biologi, skador och forskning

Skogsskada

På webbtjänsten Skogsskada finns information om insekter, svampar, vilt och annat som kan skada skog. Kontakt är helena.hallqvist@slu.se

Skogsskada

Övervakning av vilt

De kontinuerliga inventeringarna vid Grimsö forskningsstation omfattar ett tiotal mätserier (10 däggdjursarter, vegetationsdata och totalt ca 70 fågelarter) med årliga fältdata.

Data från de olika övervakningsformerna används bland annat för utvärdering av olika inventeringsmetoder och för att följa arters populationsdynamik i förhållande till varandra eller skogsskötseln.

Via dessa data påvisades exempelvis under 1990-talet de mycket stora effekterna för flera småvilt, som hare och rådjur, av en kraftigt reducerad rävpopulation (på grund av skabb). Ingår i Vetenskapsrådets satsning på en nationell infrastruktur för fältforskning, SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). 
Data från övervakningen är i dag tillgängliga via kontakt med Grimsö forskningsstation.

Kontakta Gunnar.Jansson@slu.se


Kontaktinformation

Gunnar Jansson, forskare, ansvarig för SITES Grimsö
Institutionen för ekologi, SLU
gunnar.jansson@slu.se,  0581-697318                                     

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59