Miljöövervakning i jordbrukslandskap på institutionen för ekologi

Senast ändrad: 10 januari 2024
Tre människor med papper i händerna på en stenhäll i odlingslandskapet. Foto.

Hur mår miljön i det svenska jordbrukslandskapet? Vi bidrar till svaret på den frågan genom att samla in och sammanställa data. Vi tar också fram ny metodik för miljöövervakning. Dataserierna används för att följa upp miljökvalitetsmålen och EU:s jordbrukspolitik samt för internationell rapportering. De är också värdefulla för vår forskning.

Miljöanalys på SLU

I miljöövervakningen av jordbrukslandskapet deltar Institutionen för ekologi, Institutionen för mark och miljö, Institutionen för skoglig resurshushållning och Centrum för biologisk mångfald, CBM 

Läs mer om SLU:s övervakningsprogram för jordbrukslandskapet

Projekt på institutionen för ekologi

Datatillgång

På institutionen för ekologi arbetar vi för att data och resultat från miljöövervakningen i jordbrukslandskapet framöver ska finnas lätt tillgängliga för alla via SLU:s webbtjänst Miljödata MVM .
Detta utvecklingsarbete pågår just nu, men innan det är färdigt för utomstående användare, så finns möjlighet att få del av data genom direkt kontakt med oss.
För tillgång till data för jordbrukslandskapet från ekologiinstitutionens miljöövervakningsprojekt, kontakta Anders Glimskär (se nedan).
Datainsamlingen sker genom stickprov, som ska vara så representativa som möjligt för det svenska landskapet, vilket medför vissa begränsningar för hur man kan använda data för att få tolkningsbara resultat, bland annat vad gäller detaljerade lägesuppgifter (t.ex. koordinater och GIS-skikt). För många frågeställningar är det mest lämpligt att summera data för större geografiska områden (regioner), vilket är det som datainsamlingen primärt är utformad för. Det innebär också att man kan använda en större del av stickprovet i varje beräkning, och därmed blir resultaten säkrare.


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70                                                       

Merit Kindström, merit.kindstrom@slu.se

Assar Lundin, assar.lundin@slu.se

Anders Björkén, anders.bjorken@slu.se