Markekologi

Senast ändrad: 09 december 2022
Litet rött djur äter på gul svamp.
Hoppstjärt. Foto: Andy Murray

Markorganismer spelar en viktig roll i nästan alla ekosystem på land och de är också viktiga för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi studerar markorganismernas mångfald och deras roll för ekosystemprocesser, hur de samspelar med växter och hur de påverkas av olika skötselmetoder. Den här kunskapen kan hjälpa oss att skydda den biologiska mångfalden i marken när klimatet blir varmare och markanvändningen förändras.

Jordens struktur, nedbrytning och näring

Vilken roll spelar mikroorganismer och markdjuren för jordens struktur, nedbrytning och näringens kretslopp? Denna forskning är viktig för att vi ska förstå vad markens biologiska mångfald betyder för ekosystemens funktion och markrelaterade ekosystemtjänster.

Mohammad Bahram, Tord Ranheim Sveen, Kaisa Torppa, Astrid Taylor, Maria Viketoft

Växternas samspel med markorganismer

Både döda och levande växter är föda åt markorganismer. Markorganismer kan i sin tur påverka växternas tillväxt. Ett exempel är växelverkan mellan växter och mykorrhizasvampar, som är avgörande för växternas produktivitet. Å andra sidan kan andra jordorganismer skada rötter och minska skördarna inom jordbruket. På lång sikt kan en bättre förståelse för interaktioner mellan växter och markorganismer hjälpa till att utveckla nya skötselmetoder. Kunskapen kan också användas för att mildra de negativa effekterna av miljöförändringar.

Mohammad Bahram, Monique Smith,Tarquin Netherway, Tord Ranheim Sveen, Kaisa Torppa, Maria Viketoft

Förvaltningsmetoder, biologisk mångfald och ekosystemfunktioner

Effekter av förvaltningsmetoder (både inom jord- och skogsbruk) och förändring av markanvändning på markens biologiska mångfald och ekosystemfunktioner.
Detta är viktigt för att förutsäga hur miljöförändringar kan påverka biologisk mångfald och ekosystemfunktioner. Kunskapen bidrar till förvaltning och bevarande för att upprätthålla eller förbättra markfunktioner.

Maria Viketoft, Mohammad Bahram, Monique Smith, Tarquin Netherway, Tord Ranheim Sveen, Kaisa Torppa, Neus Rodriguez-Gasol

Biogeografi

Forskningen bygger på moderna DNA-metoder (metabarcoding och metagenomomik) som gör det möjligt att ta reda på vilka organismer som finns i till exempel ett jordprov. Då kan vi ringa in var det finns hotspots med stor biologisk mångfald och vilka faktorer som påverkar det. Det är viktiga kunskaper för att vi ska kunna skydda livet i marken.

Mohammad Bahram, Tarquin Netherway, Tord Ranheim Sveen, Kaisa Torppa

Kontakta oss

Personal på markekologi

 

Liten mask
Vi studerar hur nematoder interagerar med växter (både odlade grödor och vilda växter) och andra organismer i marken. Foto: Andy Murray
Väldigt många daggmaskar.
Kan tillsatser av daggmaskar ellermykorrhizasvampar gynna markens ekosystemtjänster och skörden av grödor? Tycker lantbrukarna att metoderna är användbara i praktisk odling? Det undersöker vi i ett projekt. Foto: Astrid Taylor
Kvinna arbetar med cementblandare.
Maria Viketoft blandar jord med olika halter av PAH:er och koppar med cementblandare. Hur påverkas marklivet av föroreningarna? Foto: Anna Lundmark
Jordprov.
Ett gram jord kan innehålla tusentals arter av bakterier och en stor mängd olika typer av svampar. Vi undersöker hur marklivet i skogsekosystem påverkas av olika skötselmetoder. Foto: Tord Ranheim Sveen