Unik samling av insekter

Senast ändrad: 10 januari 2024

I vår insektssamling finns 300 000 monterade insekter från mer än 10 000 arter. Vi har också en larvsamling samt ca 700 vedpreparat med spår av vedlevande insekter. Samlingarna är ett resultat av 100 års entomologisk forskning. Vedlevande skalbaggar som långhorningar, praktbaggar och barkborrar är rikt representerade, liksom arter knutna till jordbruket.

Tack vare att insamlingen pågått så länge kan  materialet användas för att följa förändringar i det svenska skogs- och jordbrukslandskapet. Samlingarna används också som bas för taxonomisk forskning, som referensmaterial vid ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning, som underlag för illustrationer och i samband med utbildning. Kopplingen till det ständigt pågående arbetet med rödlistning av olika arter vid ArtDatabanken är av stor betydelse.

Samlingarna växer

Vi fortsätter att utöka samlingarna. Institutionen bedriver allt fler forskningsprojekt relaterade till biodiversitet och bevarandebiologi i skogs- och jordbrukslandskapet och dessa projekt genererar stora insektsmaterial insamlade genom standardiserade, kvantitativa metoder, t ex med olika typer av fällor eller genom storskalig kläckning. Materialen är särskilt värdefulla genom den detaljerade dokumentationen av insekternas livsmiljö, tidsmässiga förekomst. På detta sätt kan biologisk information om faunan tas tillvara samtidigt som referensmaterialet förbättras. Även inrapportering och registrering av rödlistade arter kan stärkas genom en sådan process. 

Modernisering

För närvarande pågår en modernisering av samlingarna.   I det gamla stela systemet, var arterna fixerade i en snabbt föråldrad ordningsföljd. Nu läggs de i en egen ask (unit box-modellen) och det blir möjligt att bl.a. expandera och vid behov flytta omkring i samlingarna till exempel efter nya rön om släktskap.

Insektsspår i träd

Insekter som lever i ved och bark lämnar olika slags spår efter sig - larver  äter sig fram, urholkar puppkammare och lämnar trädet som fullbildade insekter via ett kläckhål. Ofta kan en kombination av spår, trädslag, nedbrytningsstadie och andra ledtrådar avslöja vilken art det handlar om.

I samlingen är cirka 450 arter skalbaggar, steklar och fjärilar representerade. Det var en viktig bas för en uppmärksammad bok om insektsgnag av Ehnström & Axelsson (2002).

Tillgång till samlingen

Kontakta oss om du vill använda samlingen i din forskning eller för något annat syfte. Delar av samlingen finns också i montrar på Ekologicentrum.

Fakta:

Skatter i vått och torrt

ArtDatabanken har gett ut en bok om de biologiska samlingarna i Sverige. Där kan du bland annat läsa om samlingarna som finns på institutionen för ekologi.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59