Skogsentomologi

Senast ändrad: 18 juli 2022
Närbild på skalbagge med guld mönster och nästan som en liten snabel. Foto.

Skogsentomologi är tillämpad ekologi med rötter i allt från skogsskötsel till insekters populationsbiologi och beteende. I centrum för skogsentomologin står skogens skadeinsekter och hur man motverkar insektsskador för skogsbruket. Ämnesområdet är unikt nationellt.

Under senare år har fältet breddats till att omfatta skogsekosystemets hela insektsvärld med särskilt fokus på betydelsen av död ved. Här har samarbetet med forskare inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området öppnat för ny forskning som rör den möjliga konflikten mellan olika mål till exempel skydd mot skadeinsekter och bevarande av biologisk mångfald..

Samspelet mellan skadegöraren, dess fiender och värdträdet är centralt för att vi ska förstå hur insektshärjningar uppkommer och hur vi bäst skall kunna motverka skador.

Vi fokuserar på två områden:

  • Skogsinsekters ekologi, utbredning och dynamik med fokus på förståelse av ekologiska samspel.
  •  Metoder för att skydda plantor och träd mot angrepp av skadliga insekter baserade på kunskaper om insekternas biologi.  


Vi samverkar med skogssektorn, särskilt när det gäller rådgivning om skadegörare.

Mer information

Nyheter om insekter

Nyheter om växtskydd

Läs mer om våra projekt och publikationer på forskarnas CV-sidor

Två kvinnor studerar en granplanta.
Yayuan Chen och Kristina Berggren undersöker undersöker en granplanta i ett snytbaggeförsök. Foto: Anna Lundmark
Två glada forskare.
Vi deltar i många sammanhang där vi får diskutera vår forskning med allmänheten. Här på Scifest i Uppsala. Foto: Anna Lundmark
Larver på tallplanta.
Röd tallstekel är en av de arter vi studerar. Foto: Michelle Nordkvist
En grupp människor böjer sig över ett stort vitt tygstycke.
Vi undersöker insektsfaunan i brandområdet i Västmanland. Foto: Christer Björkman

Kontaktinformation

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532