Skogsbad

Senast ändrad: 13 januari 2023
Blad med vattendroppar

Skogsbad – eller shinrin-yoku som det heter på japanska – är en återhämtningsmetod som bygger på att man ”badar” i sinnesintrycken i skogen, långsamt gående, sittande eller liggande. Man kan skogsbada på egen hand eller under ledning av en guide med kunskap om skogen och om sinnenas betydelse för att hitta lugnet.

Skogsbad som avstressande naturaktivitet skapades i Japan i början av 1980-talet som en reaktion på att många japaner blev sjuka av stress, men också för att skogsmyndigheten sökte nya jobbtillfällen och möjligheter för en krisande skogsbransch. Det skulle dock dröja innan skogsbad, och så småningom även skogsterapi, blev etablerat i praktiken. Först sedan forskningsstudier under 1990-talet gett positiva resultat och man gjort en plan för ett nationellt genomförande fick man finansiering från myndighetshåll och kunde dra igång en omfattande certifiering av lämpliga skogsområden och utbildning av skogsterapeuter och skogsbadsguider. Nu är verksamheten spridd över hela landet, med över sextio godkända så kallade forest therapy bases.

Den forskning som gjorts kring skogsbad (bland annat för att fastslå att en viss skog verkligen är lugnande) har ofta byggt på att man gjort olika fysiologiska och psykologiska mätningar före och efter skogbadet på ett antal deltagare. Sedan har man jämfört resultaten med mätdata som man fått från likaledes stillsamma vistelser i en stadsmiljö. Det finns också studier där man jämfört skogsbad med annan friskvårdande eller lugnande aktivitet. Mätningar har gjorts på olika grupper av människor: studenter, gamla, medelålders, stressade, deprimerade, hjärtsjuka, KOL-patienter med flera. Det mesta av forskningen är utförd i Asien, men nu börjar det komma alltfler studier i ämnet från andra delar av världen också.

Psykologiska mätningar

Experimentella studier och review-studier visar ett positivt samband mellan natur, välbefinnande (Antonelli et al 2021), mindfulness och psykiskt välbefinnande (Timko Olson et al 2020), att sinnesstämningen ökar (Yau och Loke 2020; Furuyashiki et al 2019; Jia et al 2016; Lee et al 2011), liksom andligheten (Hansen 2020). Ytterligare forskning ger vid handen att ångestnivån sjunker (Yau och Loke 2020; Zhou et al 2019) och att depression, ilska, spänningar, trötthet och förvirring minskar efter ett skogsbad (Muro et al 2022); Wen et al 2019; Li et al 2016).

Jämförelser mellan skogsbad och andra metoder/aktiviter

När skogsbad jämfördes med medkännandeträning, en relativt etablerad välmåendeintervention, ökade välmåendet och hjärtvariabiliteten lika mycket av båda dessa friskvårdsaktiviteter (McEwans et al 2021). Andra studier visade att shinrin-yoku på plats i skogen har större positiv effekt än att titta på ett filmat skogsbad (Markwell & Gladwin 2020) och att känslan av livskraft och återhämtning är större efter ett ”skogsbad” i skogen än i en stadsmiljö (Takayama et al 2014).

Fysiologiska mätningar

En genomgång av studier visar att skogsbad kan förbättra kardiovaskulära, hemodynamiska (puls, blodtryck, HRV och liknande), neuroendokrina och metabola funktioner (nervsystemets samspel med hormonproducerande organ samt ämnesomsättning). Det kan också ha positiv inverkan på immunitet, inflammatoriska och elektrofysiologiska processer och mängden antioxidanter (Wen et al 2019).

Hjärt-kärlsystemet

Skogsbad har enligt forskning positiv effekt på hjärt-kärlsystemet (Dogaru 2020). Flera studier visar att blodtrycket går ner (Peterfalvi et al 2021; Yau och Loke 2020; Furuyashiki et al 2019) och att hjärtvariabilitet (HRV) och puls visar att stressnivån i kroppen sjunker (Yau och Loke 2020; Lee et al 2011).

Hormoner

Skogsbad kan minska stresshormonet kortisol, vilket ofta mäts via saliven (Lee et al 2011; Antonelli et al 2019). Somliga forskare menar att minskningen av stresshormon kan handla om en placeboeffekt (Antonelli et al 2019).

Andra funktioner i kroppen/hjärnan

När man mätt dopaminhalten i blodet (dopamin är en så kallad signalsubstans som bland annat är inblandad i belöningssystemet i kroppen) har man sett att den minskar vilket tyder på minskad stress efter skogsbad (Li et al 2016). Hos skogsbadande personer med kroniskt hjärtfel har man sett att biomarkörer för hjärtfel minskar i hjärnan, precis som inflammatorisk respons och oxativ stress (Mao et al 2018). Immunfunktionshöjande effekter i form av exempelvis ökad aktivitet hos så kallade NK-celler (Natural Killer cells; en sorts vita blodkroppar) har också observerats (Peterfalvi et al 2021; Jia et al 2016; Li et al 2007).

Skogsbad över längre tid

De flesta av forskningsstudierna bygger på att försökspersoner har genomfört ett skogsbad på en eller några timmar. Det handlar alltså om en ganska kortvarig insats eller aktivitet. Men det finns undantag. När deltagare fick genomföra fyra dagars skogsbad visade prover ökad halt av natriuretiska peptider (som kan bidra till lägre blodtryck) och antioxidanter i blodet medan inflammatoriska cytokininer minskade jämfört med efter motsvarande tid i en stadsmiljö (Mao et al 2017). Hos de studenter som deltog i en tredagars skogsbadsretreat i en annan studie ökade självmedkänsla, allmänmänsklighet och känslan av medveten närvaro (mindfulness), men i motsats till vad många andra studier visat så ändrades inte välbefinnandet (Kotera och Fido 2021).

Forskningen om skogsbad – ett kritiskt förhållningssätt

Många av de studier som hittills utförts kring skogsbad är ganska små. Därför är det svårt för forskarna att visa på statistiskt säkerställda resultat. Det behövs större och randomiserade studier för att kunna styrka och säkerställa framför allt de fysiologiska effekterna. I en reviewartikel påpekar de granskande forskarna rakt på sak att de fysiologiska bevisen för skogsbadets positiva effekter ännu är för svaga (Antonelli et al 2021).

Granskning visar att man ska ta de positiva forskningsresultaten kring skogsbad med en nypa salt. Många studier som inte gav positiva resultat har aldrig blivit publicerade. Ibland har forskare gått orimligt långt för att hitta och visa på olika samband. Ett exempel på det sistnämnda (det finns många) är en studie där kinesiska studenter fick skogsbada i likartade men artskilda, lövskogsliknande parker (Guan et al 2017).  Resultaten i studien visade att parken med lönnar var bäst på att minska studenternas ångest för sina studier, medan ångesten för en framtida anställning minskade mest bland björkar. Ångest för själva lektionssituationen var lägre i ekskogen jämfört med i björkskogen. Kvinnliga studenter upplevde mest minst ångest bland ekar. Skogsbadet var dessutom mer ångestdämpande hos studenter med högre vikt än de med lägre.

Är dessa resultat ens relevanta? Kanske hade det varit bättre att bara konstatera att samtliga tre skogsmiljöer minskade ångesten inför studierna och att björkskogen var bäst – och sedan lämna de andra mer eller mindre framkrystade resultaten därhän.

/Text: Ann Dolling

Referenser

Antonelli M, Barbieri G, Donelli D (2019). Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol as a stress biomarker: a systematic review and meta-analysis. Int J Biometeorol 63:1117–1134. https://doi.org/10.1007/s00484-019-01717-x

Antonelli M, Donelli D, Carlone L, Maggini V, Firenzuoli F, Bedeschi E (2021): Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on individual well-being: an umbrella review, International Journal of Environmental Health Research. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1919293

Dogaru G (2020) Forest bathing in cardiovascular diseases – a narrative review. Balneo Research Journal 11:299-303.

Furuyashiki A, Tabuchi K, Norikoshi K, Kobayashi T, Oriyama S (2019) A comparative study of the physiological and psychological effects of forest bathing (Shinrin-yoku) on working age people with and without depressive tendencies. Environmental Health and Preventive Medicine 24:4 https://doi.org/10.1186/s12199-019-0800-1

Guan H, Wei H, He X, Ren Z, An B, (2017). The tree-species-specific effect of forest bathing on perceived anxiety alleviation of young-adults in urban forests. Ann. For. Res. 60. https://doi.org/10.15287/afr.2017.897

Hansen MM, Jones R. (2020) The interrelationship of shinrin-yoku and spirituality: A scoping review. J Altern Complement Med 26:1093-1104. https://doi.org/10.1089/acm.2020.0193

Jia BB, Yang ZX, Mao GX, Lyu YD, Wen XL, Xu WH, Lyi Xiao L (2016) Health effect of forest bathing trip on elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical and Environmental Sciences 29:212-218. https://doi.org/10.3967/bes2016.026

Kotera Y, Fido, D (2021) Effects of shinrin-yoku retreat on mental health: A pilot study in Fukushima, Japan. Int J Ment Health Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00538-7

Lee J, Park B-J, Tsunetsugu Y, Ohira T, Kagawa T, Miyazaki Y (2011) Effect of forest bathing on physiological and psychological responses in young Japanese male subjects. Public Heath 125:93-100. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2010.09.005

Li Q, Kobayashi M, Kumeda S, Ochiai T, Miura T, Kagawa T, Imai M, Wang Z, Otsuka T, Kawada T (2016) Effects of forest bathing on cardiovascular and metabolic parameters in middle-aged males. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016:2587381. https://doi.org/10.1155/2016/2587381

Li, K Morimotoi K, Nakadai A, Inagaki H, Katsumata M, Shimizu T, Hirata Y, Hirata K, Suzuki H, Miyazakf Y, Kagawn T, Koyama Y, Ohira T, Takayamn N, Krensky AM, Kawada A (2007) Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. International Journal of Immunopathology and Pharmacology 20:3-8. https://doi.org/10.1177/03946320070200S202

Mao G, Cao Y, Wang B, Wang S, Chen Z, Wang J, Xing W, Ren X, Lv X, Dong J, Chen S, Chen X, Wang G, Yan J (2017) The Salutary influence of forest bathing on elderly patients with chronic heart failure. International Journal of Environmental Research and Public Health 14:368. https://doi.org/10.3390/ijerph14040368

Mao GX, Cao YB, Yang Y, Chen ZM, Dong JH, Chen SS, Wu Q, Lyu XL, Jia BB, Yan J, Wang GF (2018) Additive benefits of twice forest bathing trips in elderly patients with chronic heart failure. Biomed Environ Sci 31:159-162.

Markwell N, Gladwin TE (2020) Shinrin-yoku (forest bathing) reduces stress and increases people’s positive affect and well-being in comparison with its digital counterpart. Ecopsychology 12:247-256. http://doi.org/10.1089/eco.2019.0071

McEwan K, Giles D, Clarke FJ, Kotera Y, Evans G, Terebenina O, Minou L, Teeling C, Basran J, Wood W, Weil D (2021) A pragmatic controlled trial of forest bathing compared with compassionate mind training in the UK: Impacts on self-reported wellbeing and heart rate variability. Sustainability13:1380. https://doi.org/10.3390/su13031380

Muro A, Feliu-Soler A, Canals J, Parrado E, Sanz A (2022) Psychological benefits of Forest Bathing during the COVID-19 pandemic: a pilot study in a Mediterranean forest close to urban areas, Journal of Forest Research 27:71-75. https://doi.org/10.1080/13416979.2021.1996516

Peterfalvi A, Meggyes M, Makszin L, FarkasN, Miko E, Miseta A, Szereday L (2021) Forest bathing always makes sense: blood pressure-lowering and immune system-balancing effects in late spring and winter in central Europe. Int. J. Environ. Res. Public Health 18:2067. https://doi.org/10.3390/ijerph18042067

Takayama N, Korpela K, Lee J, Morikawa T, Tsunetsugu Y, Park B-J, Li Q, Tyrväinen L, Miyazaki Y, Kagawa T (2014) Emotional, restorative and vitalizing effects of forest and urban environments at four sites in Japan. International Journal of Environmental Research and Public Health 11:7207-7230. https://doi.org/10.3390/ijerph110707207

Timko Olson ER, Hansen MM, Vermeesch A (2020) Mindfulness and shinrin-yoku: Potential for physiological and psychological interventions during uncertain times. International Journal of Environmental Research and Public Health 17:9340. https://doi.org/10.3390/ijerph17249340

Wen Y, Yan Q, Pan Y, Gu X, Liu Y (2019) Medical empirical research on forest bathing (Shinrin-yoku): A systematic review. Environ Health Prev Med 24:70. https://doi.org/10.1186/s12199-019-0822-8

Yau KKY, Loke AY (2020) Effects of forest bathing on pre-hypertensive and hypertensive adults: a review of the literature. Environ Health Prev Med 25:23. https://doi.org/10.1186/s12199-020-00856-7

Zhou C, Yan L, Yu L, Wei H, Guan H, Shang C, Chen F, Bao J (2019) Effect of short-term forest bathing in urban parks on perceived anxiety of young-adults: A pilot study in Guiyang, southwest China. Chinese Geographical Science 29:139–150. https://doi.org/10.1007/s11769-018-0987-x


Kontaktinformation