Djur i skola, vård och omsorg

Senast ändrad: 13 januari 2023
Hästhuvud

Att använda djur i vård och skola blir allt vanligare. Acceptansen i samhället för att djuren har positiv effekt blir allt större, och att ha besök av en terapihund i skolan är numera inte ovanligt. Att till exempel få möjlighet att klappa på en hund som tröst när allt känns jobbigt är bra. Relationen mellan framför allt barn och djur anses ofta som enklare än den mellan barn och vuxen i skolvärden.

Djur blir också allt vanligare i äldrevården. Det kan handla om djur från lantgården som kommer på besök på ett äldreboende, som en kanin, en höna eller till och med en häst. Det finns äldreboenden där det numera finns en inneboende hund eller katt. Det som är intressant här är att acceptansen ökat trots att de konkreta vetenskapliga resultaten inte är särskilt många.

När det gäller djur som resurs i skola, vård och rehabilitering är det ännu inte lika accepterat.

Djurassisterade interventioner

Djurassisterad behandling med positiva resultat återfinns bland annat inom psykoterapi och i situationer där människor upplever mycket stress. Studier har gjorts på många olika målgrupper, som studenter, barn på sjukhus, personer med PTSD, barn med autism, äldre och dementa. De allra flesta forskningsstudierna är ganska små och saknar signifikanta resultat (till exempel Parbery-Clark et al 2021). Några av studierna är randomiserade (så kallade RCT-studier), men ändå inte särskilt stora. Det man har undersökt är bland annat djurens inverkan på stressnivå, ångest oro, blodtryck, puls, hjärtvariabilitet, biomarkörer som exempelvis kortisol. En studie visade att universitetsstudenter som riskerade att misslyckas med sina studier och som fick interagera med terapihundar minskade sin ångest och oro och ändrade sin studiestrategi för att lyckas med sina akademiska studier (Pendry et al 2020). För studenter med redan välfungerande studiestrategier hade terapihundbehandlingen ingen effekt. Studien är en av få större randomiserade studier med signifikanta resultat.

Boende på ett svenskt äldreboende som fick umgås med en hund uppvisade lägre puls och blodtryck (Handlin et al 2018) och högre fingertoppstemperatur. Den ökade fingertoppstemperaturen beror troligtvis på en minskning av aktiviteten hos det sympatiska nervsystemet och tyder därför på en minskning av stressnivån (Nilsson et al 2020).

För att djurassisterade interventioner verkligen ska bli en naturlig del av vården behöver politiker, andra beslutsfattare och vård- och hälsopersonal mer vetenskapliga resultat i form av större randomiserade studier (Fine & Andersen 2021). Därför är det olyckligt att de vetenskapliga studierna allt oftare handlar om sammanställningar av andras forskning där författare efter författare slår fast att det behövs fler randomiserade studier. En del av förklaringen till att det produceras sammanställningar och inte RCT-studier är att det är enkelt och relativt billigt att göra sammanställningar. Att genomföra en RCT-studie kräver att ett stort datamaterial samlas in från flera olika verksamheter som utför sitt program på ett likartat sätt. Detta är inte helt lätt och tar både tid, resurser och i slutändan mycket pengar för att få till en RCT-studie, vilket rimmar dåligt med forskningsfinansieringen idag. Man prioriterar snabba projekt som ger snabba resultat och som inte kostar så mycket pengar.

Det är därför man hela tiden hamnar i små forskningsprojekt och mängder av sammanställningar.

Med det sagt: Det är intressant att notera att trots en låg evidens, anses ändå djur kunna utgöra ett bra komplement i vården i form av ökad trivsel och underlättande av vården.

Hästassisterade interventioner

Hästen används ganska mycket både i fysisk och psykisk behandling. Att det fungerar för fysisk utveckling och förbättring är ganska väl vederlagt. Däremot finns det mindre forskning angående hästunderstödda interventioner för bättre psykisk förmåga och social utveckling (Kendall et al 2015). Många av studierna är små och kan inte uppvisa några signifikanta resultat. Större delen av forskningen har ägnats åt hästunderstödd behandling hos barn med autism och det finns en randomiserad studie som visar att den sociala motivationen ökar och att ouppmärksamhet och distraktion minskar hos barn som får interagera med hästar jämfört med barn utan hästkontakt (Bass et al 2009). Andra studier, ofta små, visar att hästunderstödda interventioner har positiv effekt på ADHD, schizofreni, intellektuell funktionsnedsättning, cerebral pares och fungerar bra för att fånga upp ungdomar ”på glid” (Kendall et al 2015). Hästunderstödda interventioner har också visat sig fungera vid posttraumatisk stress, och amerikanska veteraner upplever mindre stress och ångest när de deltagit i hästunderstödd terapi (till exempel Romaniuk et al 2018, Johnson et al 2021). Hästunderstödda interventioner ökar också livskvalitet, bryter isolering och ökar aktivitetsgraden hos personer med neurologiska störningar (Palsdottir et al 2020).

Grön omsorg

Grön omsorg är ett koncept där jordbruket med dess djur och verksamhet används i första hand inom dagverksamhet men även vid vård, terapi och rehabilitering. Även här kan man notera är att det finns väldigt många reviewstudier som sammanfattar området på olika sätt, faktiskt nästan lika många översikter som genomförda projekt. En av dessa är en sammanställning av studier i de nordiska länderna som visar att personer i grön omsorg (personer med mentala och/eller drogproblem, eller personer som varken har jobb eller går i skola och som behöver någon form av dagverksamhet) blir bättre på att bemästra olika situationer, får bättre mental hälsa, är mer fysiskt aktiva, har bättre struktur i vardagen och upplever mer meningsfullhet där djur och natur finns med som en stödjande del av verksamheten (Steigen et al 2016). Kontakten med djur, de naturliga omgivningarna, gruppledarens roll, den sociala acceptansen från och sammanhållningen med andra deltagare och de meningsfulla och anpassade aktiviteterna som deltagarna klarar av att hantera är alla viktiga faktorer i verksamheten. Alltså ett rakt igenom positivt resultat. En annan av översiktsstudierna drar slutsatsen att den största behållningen med grön omsorg är att deltagarna uppskattar att träffas, att de känner att de presterar något och att de känner tillfredsställelse och tillhörighet (Murrey et al 2019). Författarna anser däremot att evidensen, för att grön omsorg minskar depression och ångest är låg och att det inte finns några bevis för förbättrad livskvalitet. Alltså ett mycket mer modest resultat än i andra studier. Som vanligt efterfrågas större och randomiserade studier.

Kvaliteten på naturbesök ökade när barn med funktionshinder och deras vårdtagare deltog i en kurs om natur och djur (Sahlin et al 2019) Välbefinnandet ökade både hos brukarna och vårdgivarna, och deras relation påverkades positivt. Författarna menar att natur- och djurbaserad utbildning borde tillhandahållas oftare för grupper med olika funktionshinder.

/Text: Ann Dolling

Referenser

Bass MM, Duchowny CA, Llabre MM (2009) the effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism. Autism Dev Disord. 39:1261–1267. https://doi.org/10.1007/s10803-009-0734-3

 Fine AH, Andersen SJ (2021) A commentary on the contemporary issues confronting animal assisted and equine assisted interactions. Journal of Equine Veterinary Science 100:103436.  https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103436

Johnson RA, Albright DL, Marzolf JR, Bibbo JL, Yaglom HD, Crowder SM, Carlisle GM, Grindler K, Harms N, Willard A, Wassman M, Russell CL (2021) Experiences of military veterans in a therapeutic horseback riding program clinical nursing research 30:7 923–933. https://doi.org/10.1177/10547738211003580

Kendall E, Maujean A, Pepping CA, Downes M, Lakhani A, Byrne J, Macfarlane K (2015) A systematic review of the efficacy of equine-assisted interventions on psychological outcomes, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 17:57-79. https://doi.org/10.1080/13642537.2014.996169

Handlin L, Nilsson A, Lidfors L, Petersson M, Uvnäs Moberg M (2018) The effects of a therapy dog on the blood pressure and heart rate of older residents in a nursing home. Anthrozoös 31:567-576. https://doi.org/10.1080/08927936.2018.1505268

Murray J, Wickramasekera N, Elings M, Bragg R, Brennan C, Richardson Z, Wright J, Llorente MG, Cade J, Shickle D, Tubeuf S, Elsey H (2019) The impact of care farms on quality of life, depression and anxiety among different population groups: A systematic review. Campbell Systematic Reviews 15:4 https://doi.org/10.1002/cl2.1061

Nilsson A, Handlin L, Lidfors L, Petersson M and Uvnäs-Moberg K (2020) Interacting with a visiting dog increases fingertip temperature in elderly residents of nursing homes. Front. Psychol. 11:1906. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01906

Pálsdóttir AM, Gudmundsson M, Grahn P (2020) Equine-assisted intervention to improve perceived value of everyday occupations and quality of life in people with lifelong neurological disorders: A Prospective Controlled Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 17: 2431. https://doi.org/10.3390/ijerph17072431

Parbery-Clark C, Lubamba M, Tanner L, McColl E (2021) Animal-assisted interventions for the improvement of mental health outcomes in higher education students: a systematic review of randomised controlled trials. Int. J. Environ. Res. Public Health 18:10768. https://doi.org/10.3390/ijerph182010768

Pendry P, Carr AM, Gee NR, Vandagri JL (2020) Randomized trial examining effects of animal assisted intervention and stress related symptoms on college students’ learning and study skills. International Journal of Environmental Research and Public Health 17:1909. https://doi.org/10.3390/ijerph17061909

Romaniuk M, Evans J, Kidd C (2018) Evaluation of an equine-assisted therapy program for veterans who identify as `wounded, injured or ill' and their partners. PLoS ONE 13:e0203943. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203943

Sahlin E, Johansson B, Karlsson P-O, Loberg J, Niklasson M, Grahn P (2019) Improved wellbeing for both caretakers and users from a zoo-related nature based intervention study at Nordens Ark Zoo, Sweden. Int. J. Environ. Res. Public Health. 16:4929. https://doi.ooorg/10.3390/ijerph16244929

Steigen AM, Kogstad R, Hummelvoll JK (2015) Green care services in the Nordic countries: an integrative literature review. European Journal of Social Work, 19:692-715. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2015.1082983

Lundqvist M, Carlsson P, Sjödahl R, Theodorsson E (2016) Vetenskaplig evidens för användning av vårdhundar. Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen 1-42. https://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_vardhundar_20160830.pdf


Kontaktinformation