Virtual Reality

Senast ändrad: 13 januari 2023
Skog

Virtual reality (VR) innebär att man, exempelvis via VR-glasögon, tar del av en datorsimulerad miljö som man oftast både kan se och höra. I en del fall används även lukt- och känselsinnena. VR-tekniken utvecklas snabbt och blir allt enklare att använda. Den används inte bara för nöje och spel eller i simulatorer i utbildningssyfte, utan även inom vård och omsorg. Särskilt viktig är VR för grupper som inte kan eller har svårt att ta sig ut i verkligheten och naturen. VR kan användas i glasögon, skärmar eller i en dome – en kupol med en gigantisk 360-graders skärm.

Friska människor

Virtuell natur bidrar till positiv sinnesstämning och återhämtning

Virtuell natur förbättrar humöret och minskar stress hos både unga vuxna och pensionärer (Chan et al 2021). VR-film med vilda australiska landskap eller tätortsnära natur med park eller trädgård bidrar till positiv sinnesstämning och återhämtning bättre än ett bebyggt område med minimalt med växtlighet (McAllister et al 2017).

EEG, blodtryck, hudkonduktans och puls minskade när kinesiska universitetsstudenter tittade på VR-film av bambuskog (Wang et al 2020).

Det finns farhågor kring att virtuell natur ska komma att ersätta den verkliga (se exempelvis Litleskare et al 2020). Att vi hellre sitter inne med ett par VR-glasögon än ger oss ut på ett besök i naturen eller att man i vård och omsorg ska ersätta utevistelse med VR. En virtuell skog kan vara lika återhämtande som en riktig skog hävdar vissa (Mattilla et al 2020). Men det finns också studier som visar att den riktiga naturen har bättre effekt än VR på bland annat sinnesstämningen (Browning et al 2020).

Skillnad mellan fysiologiska mätningar och självskattning

Intressant att notera är att blodtryck och puls går ned i både virtuell skogs- och stadsmiljö men när det gäller psykologisk respons så bidrar den virtuella skogen med återhämtning medan den urbana miljön bidrar till utmattning hos relativt unga människor (Yu et al 2018). En annan studie visar att de fysiologiska parametrarna inte ändras, oavsett virtuell miljö medan psykologiska mätningar visar på återhämtning i naturmiljö hos medelålders och äldre människor (Yu et al 2020). Även en dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie visar att VR-natur har positiv inverkan på upplevd stress och återhämtning men ingen inverkan på hjärtvariabilitet (Blum et al 2019). Det är alltså skillnad mellan opåverkningsbara fysiologiska data och psykologiska självskattade data. Är det möjligt att vi överskattar verkningsgraden av VR-natur eller är det så att VR-filmerna är för korta för att ge utslag på fysiologiska parametrar som hjärtvariabilitet, puls och blodtryck? I de flesta studier använder man sig av 5–15 minuter långa VR-filmer (Syed Abdullah et al 2021).

Ljud och doft

En VR-miljö med ljud är mer återhämtande från stress än en med enbart bild (Annerstedt et al 2013). Virtuell doft visar sig vara viktigare än både syn och ljud (Hedblom et al 2019).

Vård och omsorg

VR kan användas som ersättning för verklig natur för människor som inte kan ta sig ut (Litleskare et al 2020). Tekniken kan även användas för att återknyta till naturen och för att förstärka upplevelsen av den. Cancerpatienter i palliativ vård (som inte kan komma ut) mår kortvarigt bättre efter att de har tittat på VR-filmer från naturliga och vilsamma miljöer som hav, park, vattenfall, bergslandskap samt London Bridge (Moscato et al 2021). De upplever bland annat mindre smärta och ångest. Cancerpatienter som vid cellgiftsbehandling får ta del av VR blir avslappnade och distraherade, men smärta och stress minskar inte (Scates et al 2020). Dementa personer blir mer förnöjda och alerta av att titta på virtuell skog (Moyle et al 2018). En reviewstudie visar att virtuell skogsterapi i olika former har positiv effekt och minskar stress (Syed Abdullah et al 2021).

/Text: Ann Dolling

Referenser

Annerstedt M, Jönsson P, Wallergård M, Johansson G, Karlson B, Grahn P, Hansen ÅM, Währborg P (2013) Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest — Results from a pilot study. Physiology & Behavior 118:240-250. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2013.05.023

Blum J, Rockstroh C, Göritz AS (2019) Heart rate variability biofeedback based on slow-paced breathing with immersive virtual reality nature scenery. Front. Psychol. 10:2172. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02172

Browning MHEM, Mimnaugh KJ, van Riper CJ, Laurent HK, LaValle SM (2020) Can simulated nature support mental health? Comparing short, single-doses of 360-degree nature videos in virtual reality with the outdoors. Front. Psychol. 10:2667. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02667

Chan SHM, Qiu L, Esposito G, Mai, Tam K-P, Cui J (2021) Nature in virtual reality improves mood and reduces stress: evidence from young adults and senior citizens. Virtual reality. https://doi.org/10.1007/s10055-021-00604-4

Hedblom M, Gunnarsson B, Iravani B, Knez I, Schaefer M, Thorsson P, Lundström JN (2019) Reduction of physiological stress by urban green space in a multisensory virtual experiment. Scientific Reports 9:10113. https://doi.org/10.1038/s41598-019-46099-7

Litleskare S, MacIntyre TG, Calogiuri G (2020) Enable, reconnect and augment: A new era of virtual nature research and application. Int. J. Environ. Res. Public Health 17: 1738. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17051738

Mattila O, Korhonen A, Pöyry E, Hauru K, Holopainen J, Parvinen P (2020) Restoration in a virtual reality forest environment. Computers in Human Behavior 107:106295. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106295

McAllister E, Bhullar N,Schutte NS (2017) Into the woods or a stroll in the park: How virtual contact with nature impacts positive and negative affect. Int. J. Environ. Res. Public Health 14:786. https://doi.org/10.3390/ijerph14070786

Moscato S, Sichi V, Giannelli A, Palumbo P, Ostan R, Varani S, Pannuti R, Chiari L (2021) Virtual reality in home palliative care: Brief report on the effect on cancer related symptomatology. Front. Psychol. 12:709154. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709154

Moyle W, Jones C, Dwan T, Petrovich T (2018) Effectiveness of a virtual reality forest on people with dementia: a mixed methods pilot study. The Gerontologist 58:478–487. https://doi.org/10.1093/geront/gnw270

Scates D, Dickinson JI, Sullivan K, Cline H, Balaraman R (2020) Using nature-inspired virtual reality as a distraction to reduce stress and pain among cancer patients. Environment and Behavior 52:895–918. https://doi.org/10.1177/0013916520916259

Syed Abdullah SS, Awang Rambli DR, Sulaiman, S Alyan E, Merienne F, Diyana N (2021) The impact of virtual nature therapy on stress responses: A systematic qualitative review. Forests 12:1776.  https://doi.org/10.3390/f12121776

Wang Y, Jiang M, Huang Y, Sheng Z, Huang X, Lin W, Chen Q X, Li, Luo Z, Lv B (2020) Physiological and psychological effects of watching videos of different durations showing urban bamboo forests with varied structures. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17:3434. https://doi.org/10.3390/ijerph17103434

Yu C-P, Lee H-Y, Lua W-H, Huang C-Y, Browning MHEM (2020) Restorative effects of virtual natural settings on middle-aged and elderly adults. Urban Forestry & Urban Greening 56: 126863. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126863

Yu C-P, Lee H-Y, Luo X-Y (2018) The effect of virtual reality forest and urban environments on physiological and psychological responses. Urban Forestry & Urban Greening 35:106-114. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.08.013


Kontaktinformation