”Grön omsorg” på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat

Senast ändrad: 04 april 2023

En studie av entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar i Sverige, i ett doing gender-perspektiv.

Den svenska välfärdsstaten har under de senaste tjugofem åren genomgått en omstrukturering, som bl.a. gjort det möjligt för privata företag att tillhandahålla offentliga välfärdstjänster. Andra förändringar som präglar Sverige är ett minskande lantbruk och landsbygdens omvandling från produktions- till konsumtionslandskap, i takt med ett växande tjänstesamhälle.

Genuspräglingen av arbetets organisation är en integrerad del i denna omvandling och studier har visat att kvinnors arbete utanför lantgårdar ökar, men att de också kan vara lantgårdarnas ”nya entreprenörer”. Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är ”grön omsorg” - som vi studerade i det här projektet.

Vi utgick från den etablerade definitionen på grön omsorg som: användningen av djur, växter, trädgårdar, skog och landskap på lantgårdar för att främja mental och fysisk hälsa samt livskvalitet för olika klienter. Genom att studera grön omsorg hade vi möjlighet att både förstå hur genus organiserar arbetet och att kritiskt granska välfärdssektorns omorganisering och dess konsekvenser för människor på lantgårdar och landsbygden.

Syftet med projektet var att studera entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar i Sverige, i ett doing gender-perspektiv. Frågeställningarna var bl.a.:

  • Varför, och hur, bedriver människor på lantbruk verksamhet inom grön omsorg?
  • På vilka sätt utmanas respektive reproduceras genussystemet: genuspräglade uppdelningar, symboler, identiteter, interaktioner samt ägande?

Vi studerade 15 lantgårdar, som driver olika typer av omsorgsverksamheter i Sverige, genom en fallstudiedesign med interaktiva inslag och där vi använde dokumentstudier, intervjuer, samt ”skuggingar”. Projektet bidrar bl.a. med grundforskning om grön omsorg, i genusperspektiv, i sammanhangen av förändrad svensk välfärdsstat och en ökad tjänsteproduktion inom lantbruksnäringen.

Relaterade sidor: