Vad händer med den svenska landsbygden? Konflikter och synergier i tätortsnära jordbruksmarker

Senast ändrad: 30 mars 2023

Projektet studerade framtida hantering av markfrågor och hållbar hantering av utrymmet på landsbygden i Sverige idag, med särskilt fokus på beslutssystem runt markanvändning.

I landsbygdens landskap ska flera olika intressen samsas: jord-och skogsbruk, miljövård och naturskydd, kulturmiljövård, samt friluftsliv. Vi behöver mer kunskap om hur vi ska förvalta dessa naturresurser på ett hållbart sätt, vilket också innefattar människors välmående och social rättvisa. En angelägen fråga är hur utveckling och modernisering av landsbygdens produktion bättre kan sammanfalla med bevarandet av naturresurser och ett aktivt friluftsliv.

Genom att fokusera på tätortsnära jordbruksmarker i Sverige studerades framtida hantering av markfrågor och hållbar hantering av utrymmet på landsbygden i Sverige idag. Särskilt syftade projektet till att undersöka och analysera beslutsystem runt markanvändning. Genom tre frågor undersöktes potentiella konfliktytor och synergimöjligheter mellan olika användningsområden:

 1) Vilka användningsområden är mer respektive mindre förenliga med varandra; kan utveckling och modernisering av landsbygdens aktiviteter bättre sammanföras med bevarande av önskvärda värden i dagens naturresursförvaltning?

2) Finns det några problem kring hur beslutsansvar är fördelat mellan olika institutionella nivåer och sektorer inom naturresursförvaltning?

3) Vilka för- och nackdelar finns med nuvarande metoder för naturresursförvaltning i Sverige idag?

Undersökningar av tätortsnära jordbruksmark svenska kommuner fokuserades, med inspel från förvaltning av tätortsnära marker i England. Projektet bidrar med ökad kunskap och är ett viktigt steg i att forma nya förvaltningsmetoder baserat på nuvarande förhållanden på den svenska landsbygden. 

Fakta:

Projektledare

Elin Slätmo, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling (-2019), +4618671000
Skicka e-post till: elin.slatmo@slu.se

Projektdeltagare

Charlotta Råsmark, White arkitekter.

Emma Butler, White arkitekter.

Projekttid

2017

Extern finansiering

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, Margit Althins stipendiefond och stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond.

Relaterade sidor: