Gröna vågen vänder åter och dess bidrag för förståelsen av en hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning

Senast ändrad: 28 april 2023

Projektet utforskar den nya gröna vågen - dess utveckling och påverkan på landsbygden. Hur kan den öka förståelsen för de förändringar som sker i svenska landsbygder och för en bredare omställning till ett hållbarare livsmedelssystem?

Bakgrund

Samhället i stort står inför en rad utmaningar som kräver förändringar i riktning mot en hållbar utveckling. Genom sin nyckelroll i livsmedelsproduktionen har landsbygden potential att bidra med en del av lösningarna, men stora delar av Sveriges landsbygder är idag påverkad av avfolkning och negativa konsekvenser av urbaniseringen.

Det finns dock mottrender. En sådan är den ”nya gröna vågen” där människor flyttar till landsbygden för att utöva småskaligt jordbruk, självförsörjning och leva ett alternativt liv. Omfattningen av detta fenomen, och dess följdverkningar för landsbygdens utveckling är för närvarande okända.

Studien

Forskningsprojektet syftar således till att beskriva och utforska gröna vågens migration och hur den påverkar svenska landsbygder och livsmedelssystemets möjligheter att förändras i en hållbar riktning.

Viktiga forskingsfrågor rör:

  • Vilken omfattning har migrationen?
  • Vilka motiv, praktiker och ideal baseras den nya gröna vågen på?
  • Vilken roll spelar den i de lokalsamhällen som berörs?
  • Hur kan den nya gröna vågen öka förståelsen för de förändringar som sker i svenska landsbygder och för en bredare omställning till ett hållbart livsmedelssystem?

Forskningsprojektet använder sig av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och innefattar bland annat regressions-och diskursanalys. Empiriskt bygger projektet på registerdata av befolkningsdata, analys av utflyttarbrev, intervjuer och deltagande observationer.

Projektet ger nya kunskaper om den här gruppen av utflyttare - deras livsvillkor och vardagspraktik - och bidrar med fördjupade diskussioner om hur den svenska landsbygden och livsmedelsystemet kan utvecklas i en hållbar riktning, i ljuset av en ny grön våg. Kunskaper som i förlängningen kan bidra till nya insikter om alternativa livsmedelsstrategier samt nya sätt att bedriva jordbruk på.

Publikationer

Sandström, E. (2022). Resurgent Back-to-the-land and the Cultivation of a Renewed Countryside. Sociologia Ruralis, 00, 00-00. https://doi.org/10.1111/soru.12406

Fakta:

Projektansvarig

Emil Sandström, universitetslektor, Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Jan Amcoff, Docent, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet

Rebecka Milestad, Docent, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH

Nora Wahlström, Doktorand och forskningsassistent, Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2021-2025

Extern fiansiering

Formas

Relaterade sidor: