Att sluta räkna kroppar: Nya tankar för en jämställd skogssektor

Senast ändrad: 30 mars 2023

Projektet handlar om hur vi kan nå jämställdhet i skogssektorn och fokuserar SLU:s skogsutbildningar. Utgångspunkten är att ta fram mer kunskap om vad jämställdhet innebär för olika grupper istället för att räkna kroppar. På så sätt vill vi utmana synen på vad jämställdhet i skogen innebär.

Bakgrund

Trots en politisk agenda för en jämställd skogssektor där kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att vara aktiva aktörer inom skogen kvarstår könssegregationen inom SLU:s utbildningar. Majoriteten av studenterna är män och få kvinnor når professorsnivån. Dessutom vittnar skogsbranschens Me-too upprop #slutavverkat om härskartekniker, diskriminering, sexism, trakasserier och konservativa normer. Problemen är alltså kända och även om vi ser en förändring i positiv riktning så går det långsamt. Vi behöver därför utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet.

Projektet

I projektet, som pågår under tre år, utgår vi ifrån följande frågor:

  • Hur definieras jämställdhet?
  • Hur påverkar definitionerna jämställdhetsarbetet?
  • På vilket sätt påverkar sättet på vilket jämställdheten definieras möjligheterna att nå jämställdhetsmålen inom sektorn?

Vårt underlag för att utveckla metoder för jämställdhetsarbetet sker i tre olika steg; analys av policydokument, intervjuer och fokusgrupper samt workshops:

Analys av policydokument

Policydokument som berör jämställdhet i skogen och skogens utbildningar ska analyseras för att lyfta fram på vilket sätt jämställdhet definieras och motiveras. Det kan få olika effekter för jämställdhetsarbetet om jämställdhet exempelvis motiveras med att kvinnors kompetens inte tas till vara eller om motivet snarare är föreställningen att fler kvinnor innebär att den konservativa kulturen förändras och moderniseras. 

Intervjuer och fokusgrupper

Genom intervjuer och fokusgrupper vill vi få ökad kunskap om hur studenter, lärare, och personer med ledningsuppdrag på olika nivåer ser på den kultur och de normer som präglar branschen. Vi vill också studera de mekanismer som gör det möjligt för dessa normer att existera och vad som krävs för att de ska kunna omförhandlas.

Workshops

Vi bedriver praktiknära forskning där vi vill presentera och diskutera våra resultat med de som arbetar med eller berörs av frågor som rör jämställdhet. I tre workshops där representanter från jägmästarprogrammet, skogsmästarprogrammet och näringen möts kommer vi att diskutera våra resultat och utmana synen på vad jämställdhet i skogen innebär. Workshoparna kommer att ge nya kontaktytor mellan SLU:s utbildningar och skogssektorn och utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet. 

Relaterade sidor: