Vad får planerare att lita på medborgare? Deltagande och tillitsbyggande för ett hållbart transportsystem för alla

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Projektet syftar till att öka kunskapen om planerares tillit till medborgare, särskilt i medborgardialoger, och hur tillitsbyggandet kan främjas inom planeringens praktik

Planeringen av städer behöver genomföra stora förändringar för att främja miljö, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är allmänhetens stöd och tillit. Samtidigt sviktar tilliten till politiska institutioner och att samhällsplanering är ett särskilt utsatt område. 

För att möta denna kritik anammar många kommuner nya former av medborgardialoger, vilka anses kunna locka tillbaka det flyende engagemanget och öka tilliten till politiska institutioner. Likväl visar forskning att de inte fungerar särskilt bra i praktiken.

Även om det finns olika förklaringar till varför försök att engagera medborgare och bygga tillit ofta misslyckas, har ingen ännu utforskat planerarnas förtroende för medborgarna som en källa till ett mer effektivt och meningsfullt deltagande. Som i alla andra former av samarbeten finns risker med medborgardialoger, varför ett ömsesidigt förtroende mellan parterna kan antas vara avgörande. Det brukar sägas att ’tillit föder tillit’. Medan en stor mängd studier under lång tid har kartlagt medborgarnas tillit till offentliga institutioner, har väldigt få belyst det omvända perspektivet: Anser planerare att de kan lita på medborgare? Vad påverkar deras tillit? Kan institutionella reformer uppmuntra till tillitsbyggande och därmed förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt deltagande?

Projektet syftar till att öka kunskapen om planerares tillit till medborgare, särskilt i medborgardialoger, och hur tillitsbyggandet kan främjas inom planeringens praktik.

Projektet kommer att fokusera på planeringen av ett hållbart transportsystem för alla, vilket är en nyckelfråga för att nå hållbarhetsmål. Dessutom är den i hög grad beroende av medborgarnas förtroende och deltagande: både för att få kunskap om resvanor och attityder och för att skapa acceptans för olika åtgärder. Forskningsfrågorna kommer att besvaras med hjälp av en kombination av enkätstudie och fallstudier av processer att omforma det urbana transportsystemet i en hållbar riktning.

Projektet kommer att bidra med nya perspektiv till forskningen om medborgardialoger och i viktiga avseende komplettera den etablerade forskningen om tillit i samhällsplanering. I synnerhet kommer vi att utveckla ny kunskap om hur institutionella förhållanden påverkar planerarnas tillit till medborgarna.

Fakta:

Projektansvarig vid SLU

Erik Hysing, professor, avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, SLU, +4618671000
Läs mer om Erik Hysing på hans CV-sida
Skicka e-post till: erik.hysing@slu.se

Projektdeltagare

Martin Karlsson (projektledare), universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, +4619303627
Läs mer om Martin Karlsson på hans presentationssida
Skicka e-post till: martin.karlsson@oru.se 

Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, +4619303409
Läs mer om Ann-Catrin Kristianssen på hennes presentationssida
Skicka e-post till: mattias.backstrom@oru.se

Projekttid

2023-2026

Extern finansiering

Formas