Att möjliggöra säkra och cirkulära materialflöden - en fallstudie av PFAS i livscykeln för matförpackningar

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att överbrygga målkonflikten mellan giftfri miljö och cirkulära flöden.

Att återvinna produkter och bygga en cirkulär ekonomi är nödvändigt för att klara miljö- och klimatutmaningar samt för att minska vårt råvaruuttag – samtidigt finns problem med att ta tillvara produkter som innehåller kemikalier, som är farliga för miljö och hälsa. För att kombinera målen om en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö krävs därför nya lösningar. Det är målet för detta forskningsprojekt – och vi ska använda matförpackningar i papper som exempel.

Matförpackningar i papper produceras redan i stora volymer. Samtidigt har EU infört ett nytt direktiv att minska engångsförpackningar i plast – vilket troligtvis kommer leda till att efterfrågan på pappersförpackningar kommer att öka. För att få pappersförpackningar vätskeavstötande används PFAS-kemikalier. Många av dessa har visat sig vara giftiga, svårnedbrytbara och de ackumuleras i både människor och natur.

Även om många frivilliga initiativ har tagits för att försöka fasa ut PFAS och några PFAS-ämnen har förbjudits dyker ämnena fortfarande upp i matförpackningar. För att kemikalier såsom PFAS inte ska hindra övergången till en cirkulär ekonomi behöver vi djupare kunskap om PFAS-förorening av matförpackningar på marknaden. Vi behöver veta vilka förpackningstyper som potentiellt innehåller PFAS och var i förpackningens livscykel föroreningen sker. Det behövs mer kunskap om hur företag i en cirkulär leverantörskedja för matförpackningar kan arbeta för att minska PFAS-föroreningen och samtidigt öka användningen av återvunna material. Dessutom behöver vi undersöka vilka typer av åtgärder (tekniska, informativa, regleringar etc.) som behövs för att få detta på plats och öka acceptansen av återvunna material.

Vi behöver med andra ord studera hela matförpackningens livscykel och applicera en mängd olika forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer med aktörerna i kedjan och ansvariga myndigheter, dokumentanalys men också använda oss av kemiska analyser för att ta reda på förekomsten och omfattningen av PFAS. För att angripa denna utmaning samlar vi i detta projekt:

  • kemister med expertis på PFAS-ämnen och stor erfarenhet av potentiellt förorenade materialflöden,
  • en statsvetare med erfarenhet av policy- och styrningsfrågor inom miljöområdet,
  • en företagsekonom specialiserad på cirkulär ekonomi och med erfarenhet av forskningsprojekt
    om matförpackningar och cirkulär ekonomi.

Med detta tvärvetenskapliga forskningsteam, och med stöd av en referensgrupp med representanter från både akademi, näringsliv och branschen, angriper vi viktiga kunskapsluckor för att visa på lösningar för en cirkulär och säker ekonomi samt säkra materialflöden.
Cirkulär ekonomi eftersträvas av både näringsliv, Sveriges regering och EU med målet att upprätthålla produktivitet men samtidigt minska miljöbelastningen, till exempel klimatavtryck och resursutnyttjandet. Men en cirkulär ekonomi som inte tar hänsyn till kemikalier riskerar att sprida potentiellt farliga ämnen både till människor och miljö – det måste vi undvika.

Fakta:

Projektansvarig vid SLU

Erik Hysing, professor, avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, SLU, +4618671000
Läs mer om Erik Hysing på hans CV-sida
Skicka e-post till: erik.hysing@slu.se

Projektdeltagare

Ingrid Ericson Jogsten (projektledare), universitetslektor, Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, +4619301209
Läs mer om Ingrid Ericson Jogsten på hennes presentationssida
Skicka e-post till:  

Sabina Du Rietz, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet, +4619303965
Läs mer om Sabina Du Rietz på hennes presentationssida
Skicka e-post till: sabina.durietz@oru.se

Ulrika Eriksson, forskare, Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, +4619303660
Läs mer om Ulrika Eriksson på hennes presentationssida
Skicka e-post till: ulrika.eriksson@oru.se

 

Projekttid

2021-2023

Extern finansiering

Formas