SLU studerar bins hälsa i raps- och äppelodlingar

Senast ändrad: 10 januari 2024

PoshBee ska stödja livskraftiga bipopulationer, hållbar biodling och pollinering i Europa. Projektet kommer att vara till nytta för biodlare och odlare av insektspollinerade grödor som raps och äpple. Det blir också en jämförelse av läget i åtta länder.

PoshBee är ett nytt europeiskt forskningsprojekt om bihälsa som inkluderar ett nätverk av 42 partners i 14 länder, inklusive Sverige.  Projektet tar till vara på kunskap och erfarenhet från akademiker, biodlare och lantbrukare.

Vad är bakgrunden till PoshBee?

Bin – honungsbin, humlor och solitärbin – pollinerar grödor och vilda växter och är grundläggande för både människor och ekosystem. Men runt om i världen möter bin många hot och minskar ofta i förekomst. Sjukdomar, näringsbrist och växtskyddsmedel har lyfts fram som negativa faktorer för bihälsa, men det är fortfarande oklart vilken betydelse och relevans de har ute i verkligheten.

Vilka är svenska partners i PoshBee?

SLU, Lunds universitet, Biodlingsföretagarna och Lantbrukarnas Riksförbund.

Vad händer i PoshBee under 2019?

Under 2019 ska vi samarbeta med totalt 16 skånska odlare (8 höstrapsodlare och 8 äppelodlare) i olika typer av jordbrukslandskap, för att mäta bins hälsa – en nyckel till livskraftiga populationer av pollinatörer och pollineringstjänster – och undersöka

Vi tittar på:

  • Odlingsåtgärder
  • Växtskyddsmedel
  • Markanvändning
  • Landskapsstruktur

Och hur det hänger ihop med vad vi hittar i bin och deras mat när det gäller:

  • Sjukdomar
  • Metaller          
  • Kemikalier            
  • Näringsämnen

EU-projektet Poshbees webbsida

Relaterade sidor: