Bin, biodling och pollinering

Senast ändrad: 28 mars 2024

På kursen får du lära dig mycket om bin. Från deras unika biologi, ekologi och beteenden till pollineringsekologi, hantering av honungsbin för honungsproduktion och de utmaningar de står inför med skadedjur och sjukdomar.

Kursen är fem veckor lång börjar i maj. Den bygger på föreläsningar och praktisk undervisning i biodling och identifiering av vilda bin (catch and release).

Du lär dig:

  • Beskriva de grundläggande principerna för biodling och de förvaltningen som ska hålla honungsbin friska och produktiva.
  • Förstå vikten av insektspollinering och bin som nyttoinsekter för livsmedelsproduktion och ekosystemets hållbarhet.
  • Förstå bevarandefrågor som rör vilda bin och diskutera de olika hot som honungsbin utsätts för jämfört med vilda bin.
  • Tolka och kommunicera vetenskaplig litteratur om ämnen som rör bin i både en skriftlig uppsats och genom en muntlig presentation.
  • Beskriva den ekologiska betydelsen av sociala insekter och de olika sociala organisationerna i olika grupper av bin.
  • Förstå det genetiska förhållandet mellan individer, könsbestämningssystemet, och hur detta påverkar utvecklingen av socialitet hos bin.
  • Behärska användningen av nycklar för artbestämning av insekter och kunna identifiera bin till familjegrupper och eller art.

Relaterade sidor: