Lär dig mer om organismerna - det myllrande livet på vår jord

Senast ändrad: 09 oktober 2023

Vill du göra en djupdykning i myllret av organismer på vår planet? På kursen Organismvärlden visar vi hur djuren, växterna och svamparna har utvecklats och hur de är släkt. Kursen ger grundläggande kunskaper om organismvärldens systematik och evolution. Sök senast 17 oktober.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp samt kunna lösa enkla evolutionära problemställningar.
  • Redogöra för kopplingen mellan urval och evolution, olika artbildningsmodeller och evolutionära begränsningar.
  • Sammanfatta egenskaper hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden, d.v.s. "protister", svampar, djur (inklusive människan) och växter.
  • Redogöra för dessa organismgruppers utveckling och evolutionära släktskap och hur det har påverkat utvecklingen av vissa egenskaper.
  • Sammanfatta och exemplifiera evolutionens och några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada.