Mätmetoder inom NATUREACH

Senast ändrad: 26 april 2024

Projektets huvudmål är att utvärdera om och hur olika VR- naturmiljöer kan påverka människors mående och hälsa. Eftersom naturen påverkar människors känslor, sinnesstämning, fysiologiska reaktioner, tankar och beteenden så finns det många möjligheter att mäta sådana hälsoeffekter, men också stora utmaningar. I projektet är därför flera olika typer av mätmetoder valda, vilka tidigare kunnat påvisa effekter av naturvistelser. Valet av mätmetoder är anpassat dels individuellt för varje klientgrupp och dels för att kunna utvärdera de generella effekterna hos klienter/patienter i hela projektet.

BAKGRUND

Många olika typer av mätmetoder har använts inom naturhälso-forskningen för att påvisa hur naturvistelse kan ge positiva hälsoeffekter och påverka människors mående. Olika typer av av mätmetoder är också populära i olika delar av världen.

PROJEKTETS MÄTNINGAR OCH METODER

Inom NATUREACH- projektet har vi valt olika typer av både kvantitativa och kvalitativa psykologiska och fysiologiska mätmetoder för att täcka in de olika hälso- och mående-effekter en naturvistelse kan ge. 

Översikt mätningar

Här visas en översikt över hur de olika mätmetoderna används i inom NATUREACH i de olika klientgrupperna! (engelska)

Illustration av mätningar i projektet

FYSIOLOGISKA MÄTMETODER

 • HRV - Hjärtfrekvensvariabilitet mätt med FIRSTBEAT
 • Oura ring
 • ÖVRIGA FYSIOLOGISKA MÄTMETODER - Blodtryck, blodsocker och olika kroppsmätningar

PSYKOLOGISKA MÄTMETODER

Kvantitativa psykologiska mätmetoder

 • Sinnesstämningsenkät (Mood)
 • Stress-Energi enkät (Stress - Energy)
 • Visuell analog skala (VAS)
 • RAND - 36: Hälsa och livsstil i vardagen (RAND)
 • DES-SF-10; Diabetes empowerment scale
 • PSS 14: Percieved stress scale; Känslor och tankar senaste månaden

Kvalitativa psykologiska mätmetoder

 • Intervjuer - Olika frågor för de olika klientgrupperna, några gemensamma frågor bl.a.  för utvärdering av miljökvalitéerna i de olika intervntionerna.
 • OBS - Observationer
 • GROUP - Gruppdiskussioenr och utvärdering
 • Photovoice -

INTERVENTIONSTYP (NATURMILJÖ mm) & "MILJÖRESPONS"

 • Vald VR-miljö
 • Ögonrörelse
 • Huvudrörelse

Kontaktinformation