REGGAE - Projektgrupp

Senast ändrad: 06 februari 2024

Logo SLUSLU, Sveriges lantbruksuniversitet
bedriver utbildning, forskning och miljöövervakning och miljöbedömning i samverkan med samhället i stort. Genom fokus på samspelet mellan människor, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser bidrar SLU till en hållbar samhällsutveckling och goda levnadsvillkor på vår planet.

Ann Dolling Ann Dolling
Jag är forskare inom skogsekologi och skötsel vid SLU. Min tvärvetenskapliga forskning fokuserar på hur och i vilken utsträckning människors hälsa påverkas av att befinna sig i en skogsmiljö. Jag utforskar hur denna kunskap kan tillämpas inom olika sektorer, inklusive natur- och hälsoföretag, livsstilsförändringar och beslutsfattande inom skogsskötselpraxis.

Elisabet BohlinElisabet Bohlin
Jag är lärare och forskare inom områdena skoglig vegetationsekologi och naturens påverkan på människors hälsa. Jag kommer i projektet huvudsakligen att arbeta med utveckling av nya kurser och bygga upp projekt-webbplatsen.

________________________

Logo MittuniversitetetMittuniversitetet
European Tourism Research Institute (ETOUR) vid Mittuniversitetet är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Kristin Godtman KlingKristin Godtman Kling
Jag är postdoktor i kulturgeografi med ett fokus på tillgängliga naturmiljöer och inkluderande friluftsliv och naturturism. I det här projektet kommer jag främst undersöka hur turism-entreprenörer kan arbeta mer med tillgänglighet, samt arbeta med utvecklingen av nya kurser.

Lusine MargaryanLusine Margaryan
Jag är univeristetslektor vid Mittuniversitetet i Östersund, Sverige. Dessutom koordinerar jag masterprogrammet i turismvetenskap. Mina forskningsintressen syftar till att föra samman miljö- och samhällsvetenskapliga perspektiv med fokus på naturbaserad turism och friluftsliv

________________________

Logo Gold of LaplandGold of Lapland
Gold of Lapland ekonomisk förening är en destinationsorganisation som arbetar med att lyfta besöksnäringen i Västerbottens inland. Föreningen ägs av ca 50 medlemsföretag som återfinns i länet.

 

Floriane ColonierFloriane Colonnier
Jag är projektledare och brinner för turism och hållbarhet. I projektet kommer jag att vara kontaktperson mellan forskarna och företagen på den svenska sidan. Jag kommer också att vara delaktig i benchmarking och paketering av upplevelser.

 

Karin Fällman StenlundKarin Fällman Stenlund
Jag är verksamhetsledare för Gold of Lapland och i detta projekt kommer jag att arbeta som projektmedarbetare på den svenska sidan i Västerbotten. Arbetar med WP 1 tillsammans med Kristinestads affärscentrum i planering och genomförande. Ansvarig för Gold of Laplands projektekonomi och ansökningar.

 

________________________

Centria - logoCentria Yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Centria är inriktad på utbildning, forskning, utveckling och innovation. FoU-avdelningen syftar till att bedriva tillämpad forskning, utvecklings- och innovationsprojekt samt fortbildning och experttjänster. Forsknings-, utvecklings- och innovationsexpertisen är uppdelad i olika team t.ex. entreprenörskap och välmående.

Lena EnlundLena Enlund
Jag är en FoU-expert med fokus på naturbaserade projekt. Min bakgrund är inom samhällsvetenskap och min nuvarande forskning handlar om naturbaserat entreprenörskap och motivation. Mitt primära fokus och mina uppgifter i detta projekt är kommunikation (främst med de finska företagarna) och att anordna utbildningar och kurser som erbjuds i samarbete med SLU.Maria Hofman-BergholmMaria Hofman-Bergholm 
Jag arbetar deltid som FoU-expert på Centria UAS och även som doktorand vid Åbo Akademi. Mitt forskningsfokus ligger på hållbarhet och lärarutbildning, att producera akademiska artiklar inom hållbarhetsområdet. Som anställd på Centria UAS kom jag i kontakt med utbildningen av entreprenörer vilket har utökat mitt forskningsfält till att omfatta områden bortom grundläggande utbildning och lärarutbildning. I det här projektet har jag en liten del, som arbetar med att redigera material till guideboken producerad i WP 2.

Sara Kåll-FröjdöSara Kåll-Fröjdö 
Jag är FUI-expert vid Yrkehögskolan Centria och har en bakgrund inom utomhuspedagogik och upplevelsebaserad pedagogik. Jag jobbar som projektledare för ett annat Aurora-finansierat projekt, ICH North, som fokuserar på immateriellt kulturarv.  I det här projektet har jag en mindre roll och fokuserar på att editera material för guideboken som produceras i WP 2.

________________________

Business Kristinestad - logoKristinestads näringslivscentral Businesskrs.fi angelique.irjala@krs.fi 
Kristinestads Näringslivscentral, som huvudpartner i projektet 'Regenerativ naturturism', spelar en central roll i främjandet av hållbara turismpraktiker. Vårt primära mål i projektet är att utveckla turismen på ett sätt som inte bara bevarar, utan också förstärker den naturliga och kulturella miljön. Detta innebär ett nära samarbete med lokala företag, gemenskapsgrupper och miljöexperter för att skapa turistupplevelser som är ekologiskt hållbara, kulturellt respektfulla och ekonomiskt fördelaktiga för regionen.

Irjala_SOMEkuva2beskärd.jpgAngelique Irjala 
Jag arbetar som VD på Kristinestads näringslivscentral. Vår uppgift är att skapa en stabil grund för företag i Kristinestad att utvecklas på. Jag kommer att arbeta i detta projekt med företag från hela Österbotten som vill utvecklas enligt regenerativa principer.


________________________

Logo Östra Finlands universitetÖstra Finlands Universitet, Itä-Suomen yliopisto (UEF)
UEF är det mest tvärvetenskapliga universitetet i Finland. Universitetets höga standard för tvärvetenskaplig forskning och utbildning svarar på globala utmaningar och bygger en hållbar framtid. UEF erbjuder utbildning i nästan 100 huvudämnen på kandidat-, master- och doktorandnivå.

Henna Konu 
Jag arbetar som biträdande professor vid UEF Business School med fokus på naturturism. Mina nuvarande forskningsintressen är natursamhörighet i naturbaserade turismupplevelser, transformativ och regenerativ turism, hållbarhet i turismföretag, design av upplevelsebaserade turismtjänster och turism som en del av bioekonomin. I det här projektet är jag involverad i aktiviteter som hjälper till att förstå hur man kan utveckla nya transformativa och regenerativa turismtjänster

Katja PasanenKatja Pasanen 
Jag arbetar som projektledare och forskare i turismrelaterade projekt vid UEF Business School. I det här projektet kommer jag att studera regenerativa naturturismprodukter för att ta fram riktlinjer för företag och för att hjälpa dem att skapa nya regenerativa naturturismprodukter

 

Elli VentoElli Vento
Jag arbetar för närvarande som post doc forskare i två projekt med fokus på transformativ turism och regenerativ turism. I detta projekt kommer mina uppgifter att vara relaterade till att bedriva forskning.

________________________

Logo LukeNaturresursinstitutet Luke

Naturresursinstitutet (Luke) är ett forskningsinstitut som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att främja såväl en konkurrenskraftig näringsverksamhet utifrån en hållbar användning av förnybara naturresurser som välfärd och landsbygdens livskraft. Luke är projektledare.

Maija LipponenMaija Lipponen
Jag jobbar på Luke som forskare i gruppen Rekreation och naturvärden. Mina projekt handlar om utbildning, utveckling och forskning inom social- och hälsovårdstjänster med natur- och djurhjälp. Jag har varit med om att utveckla riktlinjer och kvalitetskriterier för finländska Green Care-tjänster, definition av hälsoskogar och socialpedagogisk hästverksamhet. Jag avlägger en doktorsavhandling om dessa ämnen vid Östra Finlands universitet.

Pia SmedsPia Smeds 
Jag är forskare och har en bakgrund både inom biologi (MSc) och pedagogik (PhD). Min passion är att studera hur olika natur- och kulturmiljöer påverkar vårt lärande, värderingar och attityder, samt hur denna kunskap kan användas för att stödja ett mera hållbart beteende. I det här projektet är mitt huvudsakliga arbete att koordinera projektet samt att bedriva forskning

 


Kontaktinformation

Pia Smeds, Dr, Researcher

Wolffintie 35 • 65200 Vaasa
Natural Resources Institute Finland (Luke)

+358 40 1795309
+358 29 532 6549
pia.smeds@luke.fi 

www.luke.fi