Genuskompetens för skogssektorn

Senast ändrad: 16 februari 2024

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg för att att kunna arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Genuskompetens för skogssektorn är en 7,5hp-distanskurs på halvfart med fyra träffar online. Detta innebär att kursen är helt på distans. Kursen ges under senare halvan av vårterminen 2024 på svenska och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Öppen för sen anmäla!

 

Kursens mål

är att studenten efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för och applicera grundläggande begrepp och teorier om genus och jämställdhet på material
  • Redogöra för och diskutera hur genus och jämställdhet behandlas med avseende på skogsägarskapet och policy
  • Beskriva hur genus påverkar arbetsorganisationen och olika utmaningar med praktiskt jämställdhetsarbetet.
  • Analytiskt skildra och reflektera över hur genus och jämställdhet beaktas inom praktisk skogssektor och skoglig akademi och vilken roll det har för skogssektorns utseende idag

Innehåll och genomförande

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;

1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk (1,5hp)

2) Organisation och ledarskap (1,5hp)

3) Skogens relationer (1hp)

4) ett avslutande projektarbete (3,5hp)

Genomgående kommer den skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att teoretiskt studera och diskutera genus och jämställdhet.

Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.

Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.

Anmälningskod = SLU-40031

Som student vid jägmästarprogrammet söker du kursen som en fristående kurs och ansöker efter kursens slut om att få tillgodoräkna dig denna inom programmet.

Kursschema

Kursträff 1 - 25 mars (kl. 10-16)

Kursträff 2 - 22 april (kl. 10-16)

Kursträff 3 - 7 maj (kl. 12-16)

Kursträff 4 - 28 maj (kl. 9-16)

Tiderna är preliminära - se kurssida på Canvas för specifikt kursschema.

Kurslitteratur

 1)   Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk  

Kön & genus

Mia Eriksson & Lucas Gottzén (2020) Genus, Liber (s. 10-43)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 15-19)

Ganetz, Hillevi (2012) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Gidlunds förlag. (s. 31-36)

Johansson, Kristina (2019) Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 53-62)

Johansson, Maria (2019) Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 63-73)

Intersektionalitat, normkritik och jämställdhet

SOU (2014:34) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (s. 36-42, 267-268)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 33-38)

Ringblom, Lisa (2019) Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen, , I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 27-38.

 

2)  Organisation och ledarskap

Organisation

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171)

Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 39-52.

Johansson, Maria (2019) #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 183-194.

Arbetsliv & diskriminering

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 235-293, 295-320)

Andersson, E. & Joahsson, M (2022) Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet. (s.5-6, 9-13)

DO (2019) Arbetsgivarens aktiva åtgärder

 

3)  Skogens relationer

Policy

Holmgren, Sara (2019) Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 75-88.

Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogsägarskapet

Andersson, Elias (2019) Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 171-182.

Appelstrand, Marie (2019) Osynliga entreprenörer i skogen? – förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 109-120.

Lidestav, Gun (2001) Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?, I: Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid (red. Liljewall et al.), s. 159-173.

Natur/biologi

Ah-King, Malin (2012) Genusperspektiv på biologi (s. 6-29)

 

Referenslitteratur:

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Fakta:

Genuskompetens för skogssektorn (7,5hp)

Kursperiod: 25 mars- 2 juni (2024) 
Språk: Svenska
Ort: Online
Studietakt: Halvfart

Relaterade sidor: