Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade luftföroreningar och hälsosam miljö i Indien

Senast ändrad: 03 april 2023

Det här projektet undersökte de villkor som kan göra det möjligt för medborgare att bli aktivt delaktiga i miljöstyrning för förbättrad hälsa.

Genom mätningar via personliga instrument av luftföroreningar i hemmen kunde deltagarna i projektet få en bättre förståelse för lokalt förekommande källor till föroreningar och vilken exponering de utsätts för personligen. Billiga mätare av luftföroreningar erbjuder nya möjligheter att direkt koppla den personliga hälsan till specifika utsläpp. Förbättrad kunskap om vad föroreningar är och var de kommer ifrån förväntas understödja mobilisering i lokalsamhällen för förbättrad miljökontroll.

Projektet använde sig av litteraturen om medborgarvetenskap och miljöstyrning för att öppna upp för möjligheter till deltagande miljöövervakning där de medborgare som utsätts för föroreningar aktivt arbetar tillsammans med myndigheterna. Tre empiriska kontexter studerades i fallstudier i Indien med en kombination av urbana, industriella och rurala former av föroreningar och socio-politiska omgivningar. Datainsamling skedde via metoderna luftmiljömätningar, självrapporterad hälsa, och etnografi.

Projektet ledde till en ökad förståelse av de faktorer som stöder aktiva medborgare inom miljöövervakning och styrning. Aktiva medborgare ses som en möjlighet till förbättrad hälsa eftersom det öppnar upp för ökat inkluderande processer på miljöområdet. I nuläget hanteras dessa ärenden i stängda expertkommittéer miljöer med stark politisk kontroll.

Fakta:

Projektledare

Patrik Oskarsson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Devanshi Chanchani, Brunel University, UK
Läs mer på Devanshi Chanchanis presentationssida

Projekttid

2018-2021

Extern finansiering

Formas