Förändringsprocesser av skogar och jordbruk, småskaliga jordbrukares praktiker samt nya former av markförvaltning

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet syftade till etableringen av ett forskningssamarbete mellan Brasilien, Peru och Nepal.

Bakgrund

Tropiska skogar har lyfts fram på den internationella politiska arenan som viktiga kolsänkor för att hejda den globala uppvärmningen. Stora delar av de tropiska skogsområdena ligger i världens fattigaste länder, där de tillhandahåller mat och försörjning till många miljoner fattiga familjer. Skogspolitiken ägnar dock generellt föga uppmärksamhet åt dessa bönders markanvändningssystem. Detta trots att en del av dessa har en potential att kunna kombinera hållbar livsmedelsproduktion med skapandet av ekosystemtjänster, eftersom de kombinerar både jord- och skogsbruk i landskapet.

Tidigare forskning som bedrivits av denna forskningsgrupp visar att småbrukare länkar ihop jordbruk och skogsskötsel, både på sin mark och i landskapet i stort. Vår forskning argumenterade därför för att odlingssystem som integrerar jord- och skogsbruk bidrar till ett bättre bevarande av skogar och ekosystemtjänster än vad dagens strikta byråkratiska uppdelning mellan jordbruk och skog kan åstadkomma. Denna slutsats bygger på erfarenheter från två forskningsprojekt och samarbeten mellan forskare från Brasilien, Peru, Sverige, Tanzania och Nepal.

Projektet

Vi var en tvärvetenskaplig grupp av forskare som fortsatte att fördjupa oss i just dessa frågor. I det här samarbetsprojektet avsåg vi att stärka och vidga det pågående forskningssamarbetet mellan forskare i Brasilien, Nepal och Sverige, samt även dra in peruanska kollegor, för att fördjupa förståelsen av skogslandskap i förändring och hur skogsskyddande policies påverkar (stödjer - så väl som hindrar) småbrukares försörjningsmöjligheter. Vi fördjupade förståelsen för de särskilda situationer och förutsättningar som gäller i våra skogsfallstudieområden (i Brasilien, Nepal och Peru). Detta gav oss möjlighet att förstärka både analysen av och teoretiseringen över dessa aspekter samt bidra till utbytandet av erfarenheter och insikter.

Metod

Samarbetet mellan forskarna i projektet skedde i form av analytiska workshops, gemensamt fältarbete, workshops med lokala intressenter och seminarier i de tre samarbetsländerna. Vi formulerade så kallade policy briefs för kommunicera med politiker i samarbetsländerna samt utveckla ytterligare forskningsansökningar som ligger i framkanten av skogs- och fattigdomsforskningen, och dessutom lägga grunden för att skriva en bok.

Aktiviteterna bidrog till att fördjupa den empiriska förståelsen och analysförmågan hos forskarna från samtliga länder samt hjälpa till att bygga upp ett långsiktigt samarbete för framtida forskning mellan SLU och organisationer från Brasilien, Nepal och Peru.

Fakta:

Projektledare

Adam Pain, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Skicka e-post till: adam.pain@slu.se

Projektdeltagare

Örjan Bartholdson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Läs mer på Örjan Bartholdsons CV-sida
Skicka e-post till: orjan.bartholdson@slu.se 

Kristina Marquardt, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Roberto Porro, forskare, The Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply, Brazilia, Brazilien

Projekttid

2018-2020

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Relaterade sidor: