Kan samhällsstyrning av gemensamt förvaltad skog främja landsbygders välstånd och välbefinnande vid skogsrestaurering?

Senast ändrad: 04 januari 2023

Projektet syftar till att utveckla en modell för rättvis skogsrestaurering  som ska kunna säkerställa att storskaliga restaureringsinsatser respekterar lokala behov och rättigheter.

Skogsrestaurering kan bidra till kolbindning, bevara biologisk mångfald samt bidra till försörjningen av skogsberoende människor och skogsrestaurering står i stort fokus i den globala miljöpolitiken. 2020-talet har förklarats "Årtiondet av restaurering" av FN, och länder runt om i världen har åtagit sig att återställa miljontals hektar av förstörda skogar. 

Uppskattningsvis bor ca 300 miljoner människor, däribland ursprungsbefolkningar, i de landsbygdsområden som prioriterats för skogsrestaurering i globala syd. Forskningen tyder på att restaurering ofta kan ha negativa effekter genom att markområden som människor är beroende av, exempelvis för jordbruk och betesmark, omvandlas. I sådana sammanhang kan restaureringen underminera försörjning, livsmedelssäkerhet och andra utvecklingsmål.

För att säkerställa att restaureringsinsatserna överensstämmer med lokala behov har det förespråkats att ge lokalsamhällen mer makt i planeringen av skogsrestaurering. Lokal samhällsstyrning av gemensamt förvaltad skog kan vara en viktig politisk strategi för att undvika negativ påverkan och stödja långsiktigt positiva effekter av restaurering.

Vårt projekt frågar: Under vilka förhållanden kan styrning av gemensamt förvaltad skog främja landsbygders försörjning och mänskligt välbefinnande vid skogsrestaurering?

Projektet undersöker fem decenniers skogsbruksinsatser i norra Indien för att bättre förstå hur statligt drivna trädplanteringar som genomförts i samarbete med lokala institutioner har påverkat landsbygders markanvändning, försörjning och mänskligt välbefinnande över tid.

Först undersöker vi hur förändrad policy för skogsrestaurering har påverkat möjligheterna för medborgare att engagera sig i planeringsprocesser. 

För det andra undersöker vi hur bredare processer av subnationell politisk förändring har påverkat lokalsamhällens möjlighet att påverka beslutsfattande vid skogsrestaurering ”underifrån”. 

För det tredje studerar vi hur restaureringsaktiviteter påverkar landsbygders försörjning och välbefinnande över tid. 

Vår forskning bidrar med bevis på hur och under vilka omständigheter skogsrestaurering kan främja olika aspekter av välbefinnande. Vårt arbete kommer leda till nya framsteg inom teorier om miljöstyrning och innovativ policy för miljöplanering. Framförallt kommer det hjälpa oss bidra till att utveckla en modell för rättvis skogsrestaurering – som kan säkerställa att storskaliga restaureringsinsatser respekterar lokala behov och rättigheter. Vårt arbete avser därmed utveckla internationella debatter genom identifierade politiska strategier som kan främja en övergripande vision om mänskligt välbefinnande vid skogsrestaureringar runt om i världen.

Fakta:

Projektledare

Harry Fischer, docent, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618672270
Läs mer om Harry Fischer på hans CV-sida 
Skicka e-post till: harry.fischer@slu.se

Projektdeltagare

Forrest Fleischman, Associate Professor, Dept. of Forest Resources, University of Minnesota Twin Cities
Läs mer om Forrest Fleischman på hans presentationssida

Sudha Vasan, Professor in Sociology at Delhi School of Economics, University of Delhi
Läs mer om Sudha Vasan på hennes presentationssida

Projekttid

2023-2026

Extern finansiering

Formas