Landskapsplaneringen och de ”odisciplinerade” miljöproblemen

Senast ändrad: 13 december 2022

Det här projektet utforskar landskapsplaneringens roll i hanteringen av komplexa miljö- och samhällsproblem - såväl historiskt som i nutid. Syftet är att utveckla ett teoretiskt ramverk för granskning av landskapsplaneringen.

Landskap har introducerats och ”uppfunnits” på nytt vid flera tillfällen genom den svenska planeringens historia. Detta har gjorts för att möta nya, komplexa och tvärvetenskapliga miljöproblem. Givet de omfattande miljöutmaningarna idag, och det påtagliga behovet att förändra samhällsplaneringen bortom ett stuprörstänkande i enlighet med modernitetens snäva kategorier, finns det goda skäl att försöka lära av denna historia.

Det här projektet utforskar vad landskapsplanering kan, och har, bidragit med, genom att:

  1. studera den svenska landskapsplaneringens historia;
  2. erbjuda en internationell utblick;
  3. utveckla ett teoretiskt ramverk för att granska landskapsplaneringen (med stöd av en unik kombination av landskaps- och planeringsteori och relationell ontologi/ANT);
  4. pröva forskningens relevans på dagens planering tillsammans med en expertgrupp. 

Såväl landskapsplaneringens historia som dess teori är påfallande underutforskade nationellt och internationellt: här kommer projektet att ge ett viktigt bidrag. På nationell nivå syftar projektet till att initiera en diskussion om möjligheterna för, och värdet av, landskapsplanering, genom:

  1. populärvetenskaplig publicering;
  2. dialoger och samarbeten med en expertgrupp kring de miljöutmaningar de arbetar med och vad ett landskapsperspektiv kan bidra med;
  3. en kritisk granskning av en pågående plan eller utredning.

Fakta:

Projektansvarig

Mattias Qviström, professor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618672583
Läs mer om Mattias Qviström på hans CV-sida
Skicka e-post till: mattias.qvistrom@slu.se

Projektdeltagare

Andrew Butler, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618672662
Läs mer om Andrew Butler på hans CV-sida
Skicka e-post till: andrew.butler@slu.se

Jonathan Metzger, professor, Urbana och regionala studier KTH
Läs mer om Jonathan Metzger på hans presentationssida

Projekttid

2023-2025

Extern finansiering

Formas