Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll

Senast ändrad: 28 mars 2023

Det här projektet syftar till att analysera, klargöra och omformulera den ambivalenta relationen mellan dialog, expertis och makt i styrningen av omställningsarbete.

Bakgrund

Det finns en bred samsyn om att det svenska samhället behöver genomgå stora förändringar för att möta ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsutmaningar. Men det finns många olika uppfattningar om vad hållbarhet betyder, hur omställningsarbete bör gå till och vilka förändringar som är önskvärda. På grund av att omställningsarbetet är komplext och omstritt behövs samverkan mellan olika professioner över sektorsgränser, konstruktiva offentliga samtal samt brett medborgardeltagande. I såväl forskning som hållbarhetspolicy betonas behovet av dialogbaserade styrformer såsom samverkan, deliberation och medborgardeltagande. Men i dagens polariserade och känsloladdade politiska klimat med filterbubblor, polarisering och konspirationsteorier - ibland beskrivet som postsanningspolitiken tidevarv- försvåras dialogiska arbetssätt. Det här projektet studerar hur en framväxande grupp av tjänstepersoner och konsulter, så kallade dialogexperter, försöker förverkliga de dialogiska idealen i en tid av postsanningspolitik. 

Projektet

Det här projektet syftar till att analysera, klargöra och omformulera den ambivalenta relationen mellan dialog, expertis och makt i styrningen av omställningsarbete. För att uppnå syftet utforskar vi dialogexperternas arbete med att designa, facilitera och utvärdera samverkan, deliberation och medborgardeltagande.

Vi använder praktikteori, vetenskap- och teknikstudier och maktteori för att utveckla en bättre förståelse av expertis och makt i teorier om kommunikativ planering och deliberativ demokrati.

Därigenom utvecklar projektet kunskap som kan användas av dialogexperter, tjänstepersoner och beslutsfattare för att göra medvetna val i planering, genomförande och utvärdering av hållbarhetsdialoger.