Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan: Exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda

Senast ändrad: 03 april 2023

Syftet med projektet är att studera hur redan välkända kontrollmetoder för afrikansk svinpest effektivt och hållbart kan genomföras i praktiken i de lokala sammanhangen, genom att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar fattiga människors val avseende sjukdomskontroll. (Samarbete med SVA & Makerere University)

Bakgrund

Sjukdomsutbrott hos människor och djur riskerar fattiga familjers försörjning på samma sätt som jordbävningar, torka, översvämning och militära konflikter. För fattiga familjer blir effekterna av djursjukdomar speciellt kännbara då djuren förutom att förse familjen med mat, dragkraft och bränsle också fungerar som skyddsnät och kapitalreserv för svåra tider. Djursjukdomar hindrar på så vis fattiga familjer från att lämna fattigdom och kan också mycket snabbt vända hushållens positiva ekonomiska utveckling till en nedåtgående spiral. För många av de sjukdomar som hotar liv och försörjningsmöjligheter för fattiga människor är spridningssätt och bekämpningsmöjligheter väl kända, men det blir alltmer tydligt att endast faktakunskaper inte är tillräckligt för att kunna kontrollera dessa sjukdomar. Detta visades till exempel  vid den senaste ebolaepidemin i Västafrika där spridningen inte upphörde förrän sociala aspekter och lokala sedvänjor blev en central del i bekämpningen.

Grisproduktionen ökar i Afrika söder om Sahara och skulle kunna bidra till minskad fattigdom för många småbönder. Fler grisar i området har tyvärr också lett till ökad förekomst av afrikansk svinpest, en blödarfeber som drabbar grisar med nästan 100% dödlighet. Sjukdomen medför allvarliga socioekonomiska effekter för de människor vars grisar drabbas och dör.

Projektet

Projektet genomförs i Uganda, ett låginkomstland i östra Afrika där en fjärdedel av befolkningen lever i fattigdom. Fattigdomen är både mer utbredd och djupare på landsbygden, där också de flesta grisarna finns. Afrikansk svinpest är ständigt förekommande i Uganda, och sjukdomen är väl studerad där. Mycket är känt om det virus som orsakar sjukdomen, hur det sprids och hur det kan bekämpas. Tidigare studier av forskargruppen har visat att denna kunskap till stor del också är väl spridd i värdekedjan för småskalig grisproduktion. Aktörer på alla nivåer känner till hur afrikansk svinpest sprids och hur spridningen kan kontrolleras. Däremot verkar det som att föreslagna kontrollåtgärder, som om de genomfördes full ut alltså skulle kunna hindra sjukdomens spridning och dess negativa effekter, till stor del inte genomförs. Studier av andra djursjukdomar i just Uganda har visat att många olika faktorer såsom fattigdom, sociala mönster och tillgång på veterinär infrastruktur, och inte främst kunskap om sjukdomen, påverkar valet av kontrollåtgärder vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Syftet

Syftet med projektet är att studera hur redan välkända kontrollmetoder för afrikansk svinpest effektivt och hållbart kan genomföras i praktiken i de lokala sammanhangen, genom att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar fattiga människors val avseende sjukdomskontroll. Det tvärvetenskapliga projektet kombinerar metoder från deltagardriven forskning och veterinär epidemiologi med syfte att gå från datainsamling till förstärkning av befolkningens egen förmåga att kontrollera allvarliga djursjukdomar som hotar livsmedelstryggheten i låginkomstländer. Stor vikt läggs vid deltagarnas egna engagemang i kontrollen, och just aspekten av aktivt deltagande och eget ägarskap studeras särskilt. Ett mål med projektet är att utvärdera hur genomförandet av kontrollåtgärder påverkas när deltagarnas ägarskap av sjukdomskontrollen stimuleras. Projektet studerar även attityder avseende afrikansk svinpest och kontroll av sjukdomen hos myndighetsutövare på flera nivåer.

Resultatet

Resultaten från projektet kommer ge avtryck på hur metoder som uppmuntrar och värdesätter deltagarengagemang på en djup nivå används inom veterinärmedicinsk sjukdomskontroll, och på hur kontroll av afrikansk svinpest kan genomföras mer effektivt. Resultatens överförbarhet begränsas inte till afrikansk svinpest, utan kan vara av nytta också för att förstå och implementera sjukdomskontroll av andra smittsamma djur- och människosjukdomar. Studier visar att människors val styrs av betydligt fler faktorer än den faktiska kunskapen, oavsett de yttre omständigheterna. Den föreslagna studien är därför viktig för ökad förståelsen av genomförandet av kontrollåtgärder för afrikansk svinpest i Uganda liksom för andra smittsamma sjukdomar i låg- såväl som medel- och höginkomstländer.

Fakta:

Projektledare

Karl Ståhl, forskare/biträdande statsepizootolog, Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
Läs mer på Karl Ståhls CV-sida 

Projektdeltagare

Klara Fischer, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2018-2023

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Relaterade sidor: