Ekologisk sortprovning

Senast ändrad: 06 maj 2024
Ett fält med en rad råg bredvid en rad rågvete.

Vi har utfört ekologisk sortprovning sedan 1987. Den konventionella provningen av sorter kan inte ersätta den ekologiska. Det finns viktiga skillnader. Till exempel är kortvuxna sorter, som ger ett bra resultat vid hög kvävegödsling på de bästa odlingsjordarna, inte fullt lika bra i ekologisk odling, där långa sorter verkar gå bättre.

Försök

I den ekologiska sortprovningen genomförs fältförsök med:

 • Höstvete
 • Höstråg
 • Höstrågvete
 • Vårvete
 • Havre
 • Åkerböna
 • Potatis
 • Ärt

Sorterna som ingår förväntas ha egenskaper som gör dem extra lämpliga i ekologisk odling. Det kan vara:

 • Resistensegenskaper
 • Bra konkurrensförmåga mot ogräs
 • Särskilda kvalitetsegenskaper.

Sorterna väljs ut i samråd med förädlare, sortföreträdare och rådgivare. Försöksserien finansieras av Jordbruksverket.

Försöken är spridda över Sverige

Fältkort och kartor till försöken går att hitta på FältForsks webb.  Välj år, sorter och art (gröda). Klicka på ”Lista”.
Försöken finns i listan och försökskoden börjar med R7.
Klicka på den gröna punkten så visas karta och försöksbeskrivning.

Resultat

Vi ger varje år ut en rapport med resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd ochpotatis under perioden 2012-2016. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Relaterade sidor: