Lövträdsodling

Senast ändrad: 10 februari 2022
Maskin planterar energiskog.

Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. Resultaten kan ofta användas direkt av odlare och rådgivare. Lövträdsodling kan också bidra till ökad biologisk mångfald och fungerar dessutom som kol- och kvävefälla.

SLU har forskat om snabbväxande lövträd under många år och stor del av våra resultat används inom odlingen i dag. Vi studerar framförallt salix- och poppelarter med korta omloppstider.

Förbättra odlingen

Snabbväxande lövträd odlas för att framställa  förnybart bränsle eller biobaserade material, så som pappers- eller textilmassa. Många av våra forskningsprojekt går ut på att förbättra produktion och skötsel.

Till exempel:

  • Effekter av omloppstid och planteringsförband (hur långt det är mellan plantorna) på biomassa- och volymproduktion.
  • Utvärdering av långsiktig beståndsdynamik och produktion i Salix beroende på planteringsmetod och skötsel.
  • Anpassning av poppel för nordliga breddgrader.
  • Etablerings- och föryngringsmetoder i poppelbestånd, samt gödslingsbehov.
  • Samspel mellan ogräsflora och lövträdsbestånd. Ogräsbekämpning behövs när beståndet etableras och har stor betydelse för att odlingen ska lyckas

Samspel mellan gröda och ogräs

Snabbväxande lövträd kan också öka den biologiska mångfalden i jordbruksbygden. I en odling av till exempel salix finns fler – och även andra arter av– insekter, växter och fåglar än på omgivande åkrar. Vi studerar också vilken betydelse lövträdsodling har som kvävefälla och kolsänka. 

En annan aspekt i vår forskning är regelverket och förutsättningar för bioenergiförsörjningskedjor och försöker koppla behovet för mer biomassa/råvara till samhällets och beslutsfattarnas olika prioriteringar.

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

SLU koordinerar hemsidan för Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd där du hittar information om kommissionens verksamhet och samverkan.

Annan lövträdsforskning på SLU

Flera andra grupper på SLU forskar om snabbväxande lövträd till exempel förädling med hjälp av molekylära metoder och samspelet mellan insekter och lövträd (både skadeinsekter och nyttoinsekter) och samspelet mellan svampar och träd.

Personal

Personal lövträdsodling

Publikationer

Alla publikationer från Institutionen för Växtproduktionsekologi

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Theo Verwijst, professor lövträdsodling
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
theo.verwijst@slu.se 018-67 25 50