Norrländsk växtodling

Senast ändrad: 14 september 2023
Framsidan för senaste utgåvan av norrländsk växtodling. Foto.

År 1967 kom den första upplagan av "Norrländsk växtodling". Sedan dess har den kommit ut i många omarbetningar. Den nuvarande upplagan är tryckt i mars 2018. Syftet med skriften är att vara en "uppslagsbok" som ger konkreta och praktiska råd för växtodlingen i norra Sverige.

 

Den nya upplagan av rådgivningsskriften Norrländsk växtodling har skickats ut till drygt 8000 lantbruk i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Nytt i den här upplagan är avsnitt om integrerat växtskydd, markpackning och körskador, samt våroljeväxter. I övrigt har nya rön från forskning och praktik införlivats i de olika kapitlen och gödslingsrekommendationerna har uppdaterats. Lars Ericson, länsstyrelsen, har varit huvudansvarig för skriften. Längst ner på sidan finns den i pdf-format. För att kunna läsa den behövs gratisprogrammet Acrobat Reader. För att beställa ett tryckt exemplar kontakta Lars Ericson.

Gödselberäkningar

Nedan finns länkar till gödslingsberäkningar för de olika grödorna, som bygger på de tabeller som finns i skriften på sidorna 23 - 29. Gödslingsberäkningarna här på hemsidan är interaktiva och det innebär att man slipper de manuella beräkningarna. Gödselberäkningarna nedan är uppdaterade under vintern 2018.

Tänk på att beräkningarna bara ger en grund att utgå från när det gäller gödslingsbehovet. I slutändan är det Du som brukare som måste avgöra rimligheten i resultatet från beräkningarna, med utgångspunkt från Din erfarenhet av gårdens olika skiften.

     Gödsling till slåttervall, en höskörd per år

     Gödsling till slåttervall, upp till två skördar per år

     Gödsling till slåttervall, tre eller fler skördar per år

     Gödsling till korn och havre 

     Gödsling till grönfoder

     Gödsling till matpotatis

Fakta:

Projektet är finansierat av europeiska jordbruksfondenLogotypen för EU:s landsbygdsprogram. Illustration. via det svenska landsbygdsprogrammet och av Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (RJN). Se också RJN:s hemsida (www.slu.se/RJN) för mer information om regional jordbruksforskning för norra Sverige.