Forskning

Senast ändrad: 26 februari 2024

Institutionen för Växtproduktionsekologi forskar om uthållig produktion av växter som ska bli mat, foder, energi och fiber. Vi vill bidra till framtidens odlingssystem där högre kvalitet och avkastning kombineras med bättre utnyttjande av ekosystemtjänster och så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

Agrara odlingssystem

Jordbruket ska ge oss mat, foder, fiber men också gynna till exempel pollinering, naturliga fiender och kolinlagring. Vi forskar för hållbara odlingssystem som fungerar nu och för framtida generationer. Det gör vi med hjälp av fältförsök, experiment i växthus, intervjuer och modellering. Ofta arbetar vi tätt tillsammans med lantbrukare på olika håll i världen – det ökar chansen att våra resultat blir användbara.

Mer om vår forskning om agrara odlingssystem

Personal inom agrara odlingssystem

Växtekologi

Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Vi forskar för att hitta grödor som kan göra det bästa av situationen. Grödor som är bra på att utnyttja de tillgängliga resurserna på sin växtplats och också klarar av de utmaningar de ställs inför i form av sjukdomar, skadedjur och extrema väderförhållanden som blir vanligare i takt med de pågående klimatförändringarna. Därför undersöker vi sambanden mellan individuella växtegenskaper, grödans avkastning, odlingssystem och skötsel. Det kan ge både bättre skördar och ett mer hållbart jordbruk. Vi arbetar tillsammans med växtförädlare.

Modellering av människa-växt-miljö-interaktioner 

Hur påverkar miljöförhållandena växter i förvaltade och naturliga ekosystem? Vilka är riskerna med skador på blad, grödor och träd på grund av brist på nederbörd och extrema temperaturer? Hur kommer riskerna för skador att förändras i ett framtida klimat? Vad kan man göra i förvaltade ekosystem (skogsbruk och jordbruk) för att minska risken för skador och stabil avkastning?

Vi utvecklar modeller baserade på empiriska data, från fältförsök, långliggande experiment och sammanställning av vetenskaplig litteratur.

Interaktioner i odlingssystem

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system för växtskydd som utnyttjar interaktionen mellan växter.

Växthälsa

Vi utvecklar hållbara växtskyddsstrategier baserade på kunskap om interaktioner mellan växter, skadegörare och deras naturliga fiender. Våra resultat understryker betydelsen av botanisk och mikrobiologisk diversitet för hållbar växtproduktion.

Läs mer om vår växtekologi-forskning

Personal i växtekologigruppen

Ogräs - biologi och hantering

Om vi ska hitta hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs krävs goda kunskaper om hur dessa växter fungerar och hur de samspelar med andra organismer i jordbruksekosystemet. Vi forskar för att öka kunskapen om viktiga ogräsarter. Kunskapen används för att utveckla nya och förbättrade sätt att bekämpa ogräs. Vidare jobbar vi också med att hitta odlingssystem och åtgärder som ökar grödans konkurrenskraft. Ofta i samverkan med lantbrukare.

Mer om vår ogräsforskning

Lövträdsodling

Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. Resultaten kan ofta användas direkt av odlare och rådgivare. Lövträdsodling kan också bidra till ökad biologisk mångfald och fungerar dessutom som kol- och kvävefälla.

Mer om vår forskning om lövträdsodling

Personal i lövträdsodlingsgruppen

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carolyn Glynn
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671051 carolyn.glynn@slu.se