Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Framsida av faktablad om regenerativt bete, en man leder en grupp kor genom en hage.

Regenerativt bete – Vad? Hur? Varför?

Under senare år har användningen av begreppet regenerativt lantbruk ökat kraftigt både inom akademisk litteratur och av organisationer i jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin. Det saknas dock en enhetlig definition av regenerativt lantbruk. Det är också oklart om regenerativt lantbruk främst handlar om produktionsmetoder eller istället mål med produktionen, men produktionsmetoder som ofta anses karakterisera regenerativt lantbruk är att integrera växtodling och djurhållning, minimera användningen av insatsmedel och jordbearbetning samt variera växtföljderna. Viktiga mål är framförallt förbättrad jordhälsa, men också ökad kolinlagring och ökad vatten- och ekosystemhälsa.

Den här litteratursammanställningen syftar till att på ett tillgängligt sätt beskriva principerna, metoderna och målen med regenerativt bete.

Framsida av faktablad om pyralider. En skadad tomatplanta längst ner.

Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. I ett nytt faktablad ges en kort sammanställning över pyraliders verkan på växter och hur problem med dessa kunnat uppstå i ekologisk odling.

 

Fakta och råd om biostimulanter

I detta faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Framsida av faktablad om biostimulanter, en bild på en morot i jorden.

Växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. I detta faktablad från Epok ges korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.

Framsida av faktablad om växtskydd.

Är det lönsamt att producera ekologiskt?

Sverige har som mål att öka dels jordbruksmarken som används till ekologisk produktion, dels konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Men vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I detta faktablad tittar vi närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Framsida av faktablad om ekonomi, text och en biild på en dator och ett kreditkort.

Synteser och rapporter

Kunskapssynteser sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald.

Faktablad och broschyrer

Epoks faktablad och broschyrer kan vara kortfattade versioner eller utvalda delar av kunskapssynteserna, rapporter från seminarier eller workshops med mera.

Framsida av faktabladet, rubriken i grönt och en billd på en skadad tomatkvist längst ner.

Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat 2022

”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat” har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen. Agendan ringar in, exemplifierar och sammanfattar forskningsbehov på både kort och lång sikt.

Framsida av forskningsagenda. Vit text på lila bakgrund med foto av blandade bönor i bakgrunden.

Övriga publikationer

Här publiceras sammanställningar från workshops och seminarier, debattinlägg, verksamhetspresentationer till exempel en sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) och Jordbruksverket.

NORDISKT EKO

Med NORDISKT EKO vill vi spegla forskning och utveckling inom allt som rör ekologiskt lantbruk, från primärproduktion på gården till marknad, konsumtion, hälsa och livsstil.

Publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk

EPOK har tagit över de publikationer som Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) gav ut. Samtliga publikationer hittar du här >

Organic Eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 14 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Organic eprints är open acess och innehåller utöver vetenskapliga artiklar också information om organisationer, projekt och forskningsanläggningar.

Publicerad: 28 maj 2024 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…