SITES Röbäcksdalen

Senast ändrad: 10 april 2024
En nässelfjäril sitter på en rödkloverblomma. Foto.

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring utfodring av vall- och grovfoder, samt ekosystemstudier i lantbruksmiljö.

SITES - en resurs för forskning

Syftet med SITES är att erbjuda möjligheter för ekosystemforskning i flera olika typer av landskap. De stationer som ingår erbjuder både tillgång till faciliteter och data. SITES har också flera olika egna fortlöpande monitoringprogram. Du kan läsa mer om SITES om du klickar på länken i länksamlingen.

Urbant lantbruk

Röbäcksdalen utgör en stadsdel i Umeå. Röbäckslätten som är den dominerande delen av Röbäcksdalen är den största sammanhängande jordbruksmarken i norra Sverige. Denna stadsnära placering av infrastrukturen kan öppna upp för studier av det urbana lantbruket och därmed inbjuda till andra forskningsdicipliner utanför det naturvetenskapliga fältet.

Faciliteter för forskning

Hela infrastrukturen omfattar 300 ha åker och betesmark. Vid forskningsstationen bedrivs årligen ca 40 försök. Stationen koordinerar också försök vid tre andra fältstationer, huvudsakligen är försöken inriktade på växtodlingsforskning och på ekosystemforskning. Vid forskningsladugården finns 105 mjölkkor som ingår  i flertalet forskningsförsök inriktade på grovfoder och uthållig livsmedelsproduktion.

Det finns möjlighet att utöva forskning inom en rad olika områden såsom husdjursvetenskap, jordbruksvetenskap, ekologi, fenologi, klimatologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap. För besökare och nyttjare av infrastrukturen ges tillgång till de 300 ha mark och det bäckvatten som kommer från fälten (här tas kontinuerligt vattenprover), djur i forskningsladugården, personal, verkstad, maskiner, instrument, mätutrustning, laboratorier och skrivplatser.

Tillgång till data

Data som samlas in vid infrastrukturen finns också tillgänglig för användare. Mesta dels är det kontinuerligt insamlat data från långsiktigaförsök, utfodringsförsök, klimatdata, markdata, data från vattenprover av avrinnande vatten, data från avrinningsområdet kring stationen samt GIS-data och data från övrig försöksverksamhet.

Fakta:

Röbäcksdalen är med i två tematiska program inom SITES, Spectral och Water. Inom SITES spectral samlar vi kontinuerligt in spektrala data om olika fält via master och drönare utrustade med spektrala kameror. Inom SITES Water tar vi vattenprover från Degernäsbäcken, som löper genom våra fält.


SITES tf föreståndare Röbäcksdalen

Brooke Micke

SITES föreståndare vid institutionen för växtproduktionsekologi; Växtodlingslära

Telefon: +46732689295
E-post: brooke.micke@slu.se