Lika villkor och jämställdhet inom NATUREACH

Senast ändrad: 26 februari 2024
Regnbåge över sjö

Varför arbeta med jämställdhet och lika villkor?

Vi behöver synliggöra och utmana maktförhållanden och normer i samhället för att skapa ett inkluderande samhälle där alla lever på lika villkor och accepteras för sin egen identitet och värde. Alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är viktigt att aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi måste ta ansvar för att skapa en respektfull och inkluderande miljö fritt från diskriminering och trakasserier.

Vi behöver nå hela vägen ut i våra organisationer och skapa en inkluderande kultur. Det handlar inte om att räkna antal män och kvinnor och procentsatser eller att prata om jämställdhet utan om att bedriva ett aktivt arbeta med normer och inkludering.

SE EN KORT FÖRELÄSNING OM JÄMSTÄLLDHET OCH  LIKA VILLKOR (engelska)

Projektets Ann Dolling, tidigare vicedekan för lika villkor på Skogsfakulteten, SLU, pratar om jämställdhet och lika villkor. Tänkvärt att ha med sig i projektet och arbetslivet!

Diskrimineringslagen i Sverige och Finland

Syfte: Både den finska och svenska diskrimineringslagstiftningen syftar till att främja lika möjligheter och förhindra diskriminering på olika samhällsområden, inklusive arbetslivet, utbildning, hälso- och sjukvård samt i samhället i stort.

Skyddade grunder: Lagstiftningen förbjuder diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och andra liknande grunder. Båda lagstiftningarna kan också inkludera ytterligare skyddade grunder beroende på den specifika lagen och dess tillämpningsområde.

Diskrimineringsförbud: Det finns generella förbud mot diskriminering och trakasserier baserade på de skyddade grunderna. Både direkt och indirekt diskriminering är förbjudna.

Aktivitets- och skyldighetsansvar: Arbetsgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer har ett aktivitets- och skyldighetsansvar att aktivt motverka diskriminering och främja likabehandling inom sina verksamhetsområden.

Rättigheter och skyldigheter för individer och organisationer: Lagstiftningen ger individer rättigheter att inte bli diskriminerade och att få rättvisa och rättigheter för att försvara sig mot diskriminering. Organisationer har skyldigheter att följa lagstiftningen och vidta åtgärder för att förhindra diskriminering.

Tillsynsorgan och tvistlösningsmekanismer: Både Finland och Sverige har tillsynsorgan och tvistlösningsmekanismer som övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagstiftningen och hanterar klagomål och tvister relaterade till diskriminering.

Positiv särbehandling och åtgärder för att främja lika möjligheter: Båda lagstiftningarna kan tillåta positiv särbehandling och andra åtgärder för att främja lika möjligheter och motverka diskriminering.

Dessa gemensamma drag återspeglar en övergripande inriktning mot att främja lika rättigheter och möjligheter för alla och att motverka diskriminering i samhället. Trots vissa skillnader i utformning och tillämpning delar den finska och svenska diskrimineringslagstiftningen många likheter och principer i sitt arbete för ett inkluderande och rättvist samhälle.

Hur ser det ut hos oss och vad ska vi göra?

I vårt projekt, som går ut på att skapa en inkluderande naturmiljö för bättre välmående, är det väsentligt att vi reflekterar över vår egen sammansättning och hur den påverkar vårt arbete. Varför är det främst kvinnor i projektet? Varför är det kvinnor som fokuserar på människors välmående och män som arbetar med IT-tekniken? Vi behöver överväga om denna uppdelning är önskvärd och vad vi kan göra för att inkludera fler män i hälsofrämjande arbete och fler kvinnor i utvecklingen av IT.

Vi måste även utforska hur det upplevs att inte passa in i normen: vara en man i en kvinnodominerad bransch eller en kvinna i en mansdominerad bransch. Vem innehar makt och tolkningsföreträde i dessa olika kollektiv? Hur kan samarbetet mellan de två grupperna förbättras? Vi behöver också undersöka om något av våra språk, finska eller svenska, betraktas som normen och varför detta eventuellt är fallet.

Under våra workshops kommer vi att utforska normer och maktstrukturer samt diskutera hur vi kan bli mer inkluderande, bryta maktstrukturer och främja lika möjligheter. På vår första workshop inleddes arbetet med en föreläsning. Nästkommande workshops kommer att fokusera på att analysera våra strukturer och definiera åtgärder för att främja lika möjligheter i vårt projekt.


Kontaktinformation