Entreprenörskap som "empowerment"? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda

Senast ändrad: 30 mars 2023
Kvinnliga småbrukare i byn Maza, Tanzania. Foto.

Projektet har undersökt hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali, Rwanda; vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs inför och hur detta påverkar deras ”empowerment”.

Forskningen reflekterade över politiska och praktiska åtgärder som behövs för att utveckla urbant och peri-urbant jordbruk och för att integrera det i inkluderande stadsplaneringsaktiviteter. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med lantbrukare och intressenter aktiva inom entreprenöriellt urbant jordbruk. Projektet var ett samarbete mellan två geografer vid SLU och en doktorand.

Projektet svarade mot flera av de Globala Målen för Hållbar Utveckling:

  • Hållbara städer och samhällen (11);
  • Jämställdhet (5);
  • Ingen hunger (2); 
  • Minskad ojämlikhet (10).

Projektet breddar och ökar också den empiriska och teoretiska kunskapen om genusrelationer i urbant jordbruk i Afrika, vilket efterfrågats inom stadsplanering, jordbruks-, genus-, och organisationsstudier och då särskilt i dess entreprenöriella form och ur ett feministiskt perspektiv. Genom att betrakta det som en medveten ackumuleringsstrategi bland urbana entreprenöriella lantbrukare breddar och utmanar projektet dominerande förståelser av urbant jordbruk som enkom de fattigas överlevnadsstrategi.