Att balansera snabb och långsam planering: Nya perspektiv på medborgardialogens möjligheter och begränsningar i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar

Senast ändrad: 10 september 2020

Detta forskningsprojekt utvecklar både teoretiskt orienterad och praktiskt tillämplig kunskap om innovativa medborgardialog processer för att hantera brådskande hållbarhetsutmaningar.

Bakgrund

Många av de utmaningar som det svenska samhället ställs inför kräver snabba åtgärder. Det gäller till exempel att ändra konsumtionsmönster för att förebygga klimatförändringar, att skapa förutsättningar för att integrera flyktingar som kommer till Sverige samt att bygga bostäder så att vi klarar den ökade inflyttningen till städer. Samtidigt är det också viktigt att de planeringsprocesser som behövs för att klara utmaningarna ger möjligheter för medborgare att delta och diskutera igenom vägval och konflikter. De här kraven, på snabb och långsam planering, förs fram av aktörer med olika uppfattningar om hur planering bör gå till. Några hävdar att vi inte har tid att arrangera långsamma medborgardialoger, medan andra anser att om vi planerar för snabbt så blir planeringen varken genomtänkt eller demokratisk. Den här polariseringen mellan förespråkare för snabb och långsam planering riskerar leda till att planeringsprocesser blir tvetydiga och därmed varken effektiva eller legitima. Det kan helt enkelt bli oklart vad planeringen syftar till och hur den ska gå till.

Projektet

Målet med det här projektet är att gå bortom denna polarisering och istället omvärdera medborgardialogens praktik och teori mot bakgrund av behovet av snabba hållbarhetsåtgärder.

För att göra det så genomför vi djupgående fallstudier av planeringsprocesser som syftar till att hantera olika sorters hållbarhetsutmaningar. Det handlar om planering för att bygga bostäder i en växande stad, integrering av flyktingar i en landsbygdskommun samt åtgärder för att hantera följderna av den stora skogsbranden i Västmanland.

Dessutom arrangerar vi en workshopserie där forskningsteamet tillsammans med planeringsaktörer försöker komma fram till vilka praktiska slutsatser som kan dras av vår forskning. På det sättet utvecklar vi kunskap som kan användas av beslutsfattare och planerare på lokal och nationell nivå i det svenska planeringssystemet.

Förväntade resultat

De förväntade resultaten av projektet är att vi:

  1. bättre ska förstå hur regelverk och normer påverkar planeringsprocesser;
  2. ska få insikt i vilka färdigheter och strategier som planerare använder för att försöka balansera kraven på snabb och långsam planering;
  3. ska ta reda på hur medborgardialogens teori behöver förändras för att hantera behoven på snabba hållbarhetsåtgärder;
  4. ska ta fram praktisk kunskap om hur medborgardialoger kan organiseras för att balansera krav på brett deltagande mot krav på snabba åtgärder.

Fakta:

Projektledare

Camilo Calderon, universitetsadjunkt, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Andrew Butler, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, +4618672662
Läs mer på Andrew Butlers CV-sida
Skicka e-post till: andrew.butler@slu.se 

Martin Westin, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +46701914617, +46707180151
Läs mer på Martin Westins CV-sida
Skicka e-post till: martin.westin@slu.se

Projekttid

2020-2022

Extern finansiering

Formas Dnr 2019-01097