Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Senast ändrad: 15 september 2020
En lyftkran bredvid ett höghus som börjar ta form

I NAP-projektet utvecklar vi kunskap om hur stadsplanering kan bidra till hållbara livsstilar.

I projektet fokuserar vi på två styrstrategier: nudging och medborgardeltagande. Nudging är en metod för beteendeförändring där förändringar i den fysiska och/eller digitala miljön används för att ”knuffa” människor mot mer hållbara och hälsosamma livsstilar.  Medborgardeltagande, å andra sidan, bygger på att människor involveras för att aktivt och medvetet utforska möjligheter till att förändra beteende och system. Ofta ses nudging och medborgardeltagande som oförenliga strategier.

I NAP-projektet utforskar vi hur de två strategierna fungerar i praktiken, både inom kommuner och bland boende i städer. Vi är intresserade av om och i såna fall hur de två strategierna kan kombineras. Makt och etik är centrala begrepp och i projektet ställer vi frågor om vem som bör bestämma vad hållbara livsstilar är. Det empiriska arbetet genomförs i två stadsdelar i Sverige: Rosendal i Uppsala och Sofielund i Malmö. I dessa områden utforskar vi olika typer och kombinationer av nudging och deltagande tillsammans med praktiker, kommuner, bostadsägare, konsulter, arkitekter och boende i områdena.

Projektet innehåller två sammankopplade delprojekt som bedrivs av en doktorand och en post-doc.

Post-doc projektet fokuserar på två initiativ. I Rosendal i Uppsala utforskas en byggemenskap (en innovativ statsplaneringsåtgärd där föreningar får möjlighet att bygga sitt eget hus inom kommunalplaneringsprocess). I Sofielund i Malmö bedrivs forskning kopplat till ett initiativ att involvera en bred aktörskonstellation i att tillfällig platsutveckling. Båda initiativen erbjuder goda möjligheter att utforska nudging och medborgardeltagande. 

Doktorandprojektet fokuserar på de boendes perspektiv på hållbara vardagspraktiker. Utgångspunkten är att öka förståelsen för hur invånare i Rosendal förhåller sig till hållbara livsstilar och viken typ av vardagspraktiker de associerar med hållbarhet. Projektet kommer sedan att titta närmare på dessa vardagspraktiker för att ta reda på i vilken utsträckning boendemiljön möjliggör och/eller hindrar hållbara vardagsvanor.

NAP-projektet är en del av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities for smart and sustainable cities. Viable Cities finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

NAP-projektet är finansierat av Viable Cities och SLU. Partners i projektet är SLU, Uppsala Kommun, Malmö Stad, Fastighetsägareförening Sofielund, Rosendal Fastigheter, LINK Arkitektur AB, Lindroos Arkitekter, Urban Minds, Tengbom Arkitekter, and WSP Sverige.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller kommentarer!

Läs mer om Viable Cities for smart and sustainable cities

Fakta:

Projektansvarig

Sofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Josefin Wangel, docent, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, +4618672518
Läs mer på Josefin Wangels CV-sida 
Skicka e-post till josefin.wangel@slu.se

Martin Westin, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +46701914617, +46707180151
Läs mer på Martin Westins CV-sida 
Skicka e-post till martin.westin@slu.se

Malin Bäckman, doktorand, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672759
Läs mer på Malin Bäckmans CV-sida 
Skicka e-post till malin.backman@slu.se

Projekttid

2018-2021

Extern finansiering

Viable Cities - the strategic innovation programme for smart and sustainable cities

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se