Kolinlagring i jordbruksmark som klimatåtgärd: ett lantbrukarperspektiv

Senast ändrad: 16 maj 2023

Detta projekt syftar till att utveckla en tvärvetenskaplig bedömning av potentialen för kolinlagring i jordbruksmark i Sverige som klimatåtgärd, med fokus på lantbrukarnas perspektiv.

Hur kan jordbruket bidra till klimatlösningar? Utbyggnaden av kolinlagring i jordbruksmark förs fram som en nyckelstrategi för att omvandla jordbruket på ett hållbart sätt från en källa till utsläpp av växthusgaser (GHG) till en kolsänka. I linje med detta har olika initiativ tagits i både den offentliga och privata sektorn för att främja kolinlagring som en strategi för att minska klimatförändringar. Detta projekt syftar till att utveckla en tvärvetenskaplig bedömning av potentialen för kolodling i Sverige som klimatåtgärd, med fokus på lantbrukarnas perspektiv.

Bakgrund

Kolinlagring i jordbruksmark – jordbruksmetoder för att binda kol i marken och minska utsläppen av växthusgaser – föreslås i allt högre grad som en lösning för att minska jordbrukssektorns bidrag till klimatförändringarna och för att uppnå uppsatta klimatmål. Det finns ännu ingen gemensam definition eller standard för vad kolinlagring i jordbruksmark är. Avsaknaden av en standard, i kombination med det växande intresset för jordbruk som kolsänka, gör att konceptet nu förhandlas fram och omsätts i praktiken på olika sätt, och med olika bakomliggande intressen, över hela världen.

Projektet

Vårt övergripande mål med denna forskning är att bedöma potentialen för kolinlagring i jordbruksmark som en strategi för att minska klimatförändringar, med fokus på jordbrukarnas perspektiv på denna metod och kombinera kritisk och lösningsorienterad analys för att bidra till en hållbar omvandling av jordbruket. Projektet avser att bidra med kunskap om dessa frågor utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Datainsamlingen kommer att involvera intervjuer, fokusgrupper, deltagarobservationer i fält och en omfattande undersökning bland jordbrukare, kombinerat med policyanalys.

Vi tänker:

  • Identifiera drivkrafter och hinder för jordbrukare att engagera sig i kolinlagring i jordbruksmark och hur sådana drivkrafter och hinder kan påverka olika grupper av producenter.
  • Med fokus på sociala och miljömässiga aspekter: utvärdera potentiella synergieffekter, avvägningar och konflikter kopplade till kolinlagring i jordbruksmark.
  • Identifiera aktuella behov och brister, samt möjliga åtgärder, stöd och styrmedel som kan främja ökad kolodling i svensk jordbruksmark genom interaktioner med centrala intressenter inom jordbruks- och miljösektorerna och andra former av samverkan med dessa.

 

Fakta:

Projektledare

Elina Andersson, forskare, LUCSUS - Centre for Sustainability Studies, Lunds Universitet
Läs mer om Elina Andersson på hennes presentationssida
Skicka e-post till: elina.andersson@LUCSUS.lu.se

Projektdeltagare

Emma Johansson, forskare, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet/ postdoktor, LUCSUS - Centre for Sustainability Studies, Lunds Universitet
Läs mer om Emma JOhansson på hennes presentationssida
Skicka e-post till: emma.johanssonLUCSUS.luse

Klara Fischer, docent, universitetslektor, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Läs mer om Klara Fischer på hennes CV-sida
Skicka e-post till: klara.fischer@slu.se

Alejandra Figueredo, forskningsassistent, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Läs mer om Alejandra Figueredo på hennes CV-sida
Skicka e-post till: alejandra.figueredo@slu.se

Projekttid

2023-2026

Extern finansiering

Formas