Konst och miljökommunikation

Senast ändrad: 13 maj 2024

Välkommen till vår temasida! Här presenteras vårt pågående arbete kring konst och miljokömmunikation.

Forskare, beslutsfattare och icke-statliga organisationer som arbetar inom hållbarhetsområdet har blivit allt mer intresserade av konst. Detta växande intresse härrör från idén och hoppet om att konstupplevelser kan hjälpa människor att röra sig utanför vanorna att tänka, känna och göra, och inspirera dem att ta itu med miljökriser (Sommer, 2020). Ur miljökommunikationens synvinkel blir konsten därför mycket intressant!

I vår forskning samarbetar vi med konstnärer och curatorer och tillsammans tänker, diskuterar och prövar vi konstens möjligheter och spänningar i relation till hållbarhet.

 

 

Acklimatisera-symposiet

Vilken roll har museerna i förhållande till klimatförändringarna? Vilka hinder finns för att använda museer som plattformar för omställningen till en hållbar framtid? Hur långt sträcker sig museernas ansvar i hållbarhetsfrågan? Är det museernas uppgift att generera svar eller ska de bara ställa frågor?

Dessa och andra frågor diskuterades vid symposiet, där många yrkesverksamma vid muséer deltog. Symposiet var organiserat av Moderna Museet tillsammans med Mistra Environmental Communication. Som en spin-off anordnades en serie workshops som i sin tur resulterat i en verktygslåda för museer, som navigerar kring hur man engagerar människor för hållbarhet genom att vidga horisonter och perspektiv och komma i kontakt med värderingar, känslor och kollektiva minnen.

Läs mer om symposiet: https://www.slu.se/site/mistra-ec/nyheter/acclimatize--fullspackad-inspiration-om-hur-konst-och-kultur-kan-hjalpa-oss-i-omstallningen-till-en-mer-hallbar-framtid/

Här finns verktygslådan för muséerhttps://www.slu.se/site/mistra-ec/nyheter/verktygslada-for-museer-i-klimatkrisens-tid/ (längre ner på sidan)

Här finns en länk till video: https://www.youtube.com/watch?v=hl2NRcUs1fw

Projektgruppen

Ylva Hillström (Moderna Muséet), Svante H. Tirén (frilansande curator), och Hanna Bergeå (SLU)

 

 

Fantasins kraft - Bildkonsten och muséet som en form av miljökommunikation

Collage of photos with people in an art museum. Reflektionsseminarium med projektgruppen. Foto: Hanna Bergeå.

Konst- och museimiljöer kan erbjuda ett mentalt och fysiskt utrymme för kollektiva eller individuella reflektioner kring miljöfrågor. Detta projekt undersökte hur konst kan underlätta sådana reflektioner och samtal, och bjuda in medborgare att tänka, känna och reagera på socio-miljömässiga utmaningar på nya sätt.

Grunden för projektet var en serie om tre utställningar som Uppsala konstmuseum anordnade 2022-2023, som undersökte olika perspektiv på miljöutmaningar utifrån modernisering, vetenskap och postindustrialisering. Med en mångfaldig grupp, inklusive en curator, en konstnär, en museichef och forskare, arbetade vi runt frågorna:

  • Hur upplever och skapar besökare, konstnärer och curatorer mening av konstutställningarna?
  • Vilken typ av kommunikationsmetoder kan utvecklas som komplement till utställningarna - för att stödja reflektioner och samtal för att bjuda in medborgarnas sätt att tänka, känna och svara på socio-miljömässiga utmaningar på nya sätt?

Vi testade olika kommunikativa interventioner - som tematiska guidningar, diskussioner med curatorer, reflektioner kring konstprocessen mellan forskare och konstnären och reflekterande workshops följt av friskrivande övningar med forskare och studenter.

Du kan läsa mer om våra reflektioner och resultat i denna rapport (på engelska): imaginative-power-report.pdf

Projektgruppen

Rebecka Wigh Abrahamsson (Uppsala konstmuseum), Andreas Brutemark (Biotopia), Daniel Mossberg (Cemus), My Lindh (konstnär), Hanna Bergeå (SLU), Sofie Joosse (SLU), Fanny Möckel (Uppsala universitet), Daniela Kreber (SLU).

 

Working Lab series - Spänningar och (o)möjligheter i Konst för hållbarhet

En grupp människor sitter vid ett bord på en brygga och vinkar till en ångbåt som passerar i ån bakom dem. Foto.

Reflektionsseminarium med projektgruppen. Foto: hanna Bergeå.

Konst framställs alltmer som en samhällelig kraft i socio-miljö-/hållbarhetsomvandlingar. Om vi ser bortom mer konventionella metoder för miljökommunikation, såsom miljöstyrning, vetenskapskommunikation eller media, utforskar vi konst som en meningsskapande praktik i miljökommunikation.

I en serie laborationer upplevde och diskuterade vi performancekonst, konstverk, utställningar och samtida utvecklingar inom (miljö)konst och "artivism".Vår utgångspunkt var att betrakta konsten främst som en meningsskapande praktik i sig, till skillnad från att den är ett verktyg för hållbarhet som kan bistå andra hållbarhetspraktiker i sina mål, t.ex. för att bättre informera om vetenskapliga rön eller föra fram politiska ideologier.

Vi håller för närvarande på att skriva en artikel som sammanfattar och reflekterar över tillvägagångssättet och diskuterar och kontextualiserar de delade lärdomarna. Håll ögonen öppna!

Projektgruppen

Daniel Urey (Färgfabriken), Ylva Hillström (Moderna Muséet), Rebecka Wigh Abrahamsson (Uppsala konstmuseum), Paula von Seth (konstnär), Holly Keasey (konstnär), Hanna Bergeå (SLU), Sofie Joosse (SLU), Malte Rödl (SLU), Fanny Möckel (Uppsala universitet), Daniela Kreber (SLU), Jutta Heider (Högskolan i Borås), Karin Englund (Färgfabriken)

 

Litteraturreferens

Sommer, L.K. (2020). "EARTH" without "ART" is just "EH" An environmental psychological approach on climate change communication through art. Diss. NTNU;2020:299.


Kontaktinformation

Photo of Sofie JoosseSofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672066

Läs mer om Sofie Joosse på hennes CV-sida 

Skicka e-post till: sofie.joosse@slu.se 

Hanna Bergeå. Foto.

Hanna Bergeå, forskare, avdelningschef vid avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672182

Läs mer om Hanna Bergeå på hennes CV-sida

Skicka e-post till: hanna.bergea@slu.se

Daniela Kreber. Foto.

Daniela Kreber, forskningsassistent, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618671000

Läs mer om Daniela Kreber på hennes CV-sida

Skicka e-post till: daniela.kreber@slu.se