Mellan tillit och förtroendeklyftor -- Förväntningar och kunskapskoordination i viltförvaltningen

Senast ändrad: 07 februari 2023

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utveckla dialogiska tillvägagångssätt -- användbara för samordning av kunskap och agerande vid styrning kring viltförvaltningsfrågor när kunskap är omtvistad och aktörer uttrycker misstro, rädsla för misstro eller önskan om tillit, och när dessa sociala relationer riskerar att göra styrningsprocedurer förvirrande.

Inom viltförvaltning förekommer dilemman och osäkerhet kring hur arter bör förvaltas, och hur samhället ska prioritera mellan olika mål. Konflikter kan uppstå mellan grupper med olika syn på vad som är sant och rätt om framtiden. Aktörerna i dessa konflikter talar ofta om förtroendeklyftor och om brist på tillit som ett problem.