Samverkan inom landsbygdsutveckling

Senast ändrad: 28 mars 2023

Genom åren har vi byggt upp ett brett nätverk inom landsbygdsutveckling, såväl inom som utom landet. I mötet mellan forskare och de som arbetar med frågor som berör landsbygdsutveckling uppstår ny kunskap. Avdelningen driver därför kontinuerligt olika typer av projekt med syfte att både förmedla, ta vara på och gemensamt utveckla ny kunskap. I våra kurser tar vi ofta in yrkesverksamma som föreläsare för att ta del av deras erfarenhet och kunskap, eller låter studenterna arbetar med konkreta fall. Vi medverkar gärna i era projekt på olika sätt t ex med föreläsningar, i seminarier, genom deltagardriven forskning, utvärderingar och/eller analyser.

Samverkan i utbildningen - exempel

Inom avdelningen för landsbygdsutveckling gjorde studenterna t ex inom kursen i naturresursförvaltning ett år en genomgång av hur ekosystemansatsen tillämpas i olika typer av förvaltningsregimer i Sverige, ett samarbete med hela Sverige ska leva och WWF som resulterade i en publikation och en heldagskonferens i Riksdagshuset kring lokal förvaltning. Inom ramen för kursen i Organisering, ledarskap och lärande arbetade man nära Region Gotland där studenterna genomförde framtidsverkstäder i 12 olika socknar på ön. I samma kurs samarbetade vi med Litauens motsvarighet till Hela Sverige ska leva där vi medverkade på deras Landsbygdsriksdag. I kursen Entreprenörskap och landsbygdsutveckling arbetade studenterna åt Uppsala kommun tillsammans med ekonomstudenter i en analys av entreprenörskapet och hur det kan stödjas i tre olika bygder.

Våra studenter medverkar alltid på de svenska landsbygdsriksdagarna.

I ett brett samarbete mellan alla agronominriktningar ansvarar avdelningen för miljökommunikation för en Projektledningskurs. Här genomfördes många mycket spännande projekt kring t ex vätgas på gårdsnivå i samarbete med flera lantbrukare och industriella partners, samt Fiber till glesbygd i samarbete med PTS och Hela Sverige ska leva.

Nätverk och övriga samverkanspartners

Samverkansprojekt

Exempel på projekt som vi arbetat eller arbetar med:

 • Uppdrag landsbygd, ett regeringsuppdrag till SLU för att sammanställa och samordna kunskapsläget inom landsbygdsforskning.
 • Vad är ett hållbart lantbruk? Med fokus på Sverige studera vi olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket och resten av livsmedelskedjan.
  (Inom ramen för Framtidens lantbruk)
 • Läs mer om projektet: Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk  
  (MSB, i samarbete med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, JTI, LRF och Ekologiska odlarna.
 • Producing Sea-scapes (se filmen ) – to what extent does the Swedish planning approach envisaged for the marine environment of Northern Bohuslän take into account how people value their marine environment? 
 • Utvärderingar av Leader och Landsbygdsprogrammen
  (Jordbruksverket mfl)
 • Virtuella tankesmedjor 
  (Landsbygdsnätverket mfl)
 • Nationellt nätverk för kommunala landsbygdsutvecklare
  (Landsbygdsnätverket/SKL)
 • Innovationscheckar för sociala innovationer
  (Coompanion)
 • Kompetensutveckling för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare
  (Mälardalen, Jämtland)
 • Deltagande naturresursförvaltning
  (Leader Höga Kusten, WWF, HSSL)
 • Deltagande översiktsplanering, Landsbygd 2.0
  (Kommunerna i Katrineholm, Uppsala, Nynäshamn och Region Gotland)
 • Vad är lokal ekonomi? 
  Bokprojekt med Lokalekonomerna
 • Youth and entrepreneurship in the Baltic region – Nordplus/Svenska institutet
  (Coompanion/Jordbruksverket)
 • Turism i brandområdet
  (Svartådalens utveckling)
 • Vätgas för energilagring på gårdsnivå (EIP)
  (Produkt Gotland mfl)
 • Virtuella tankesmedjor   (Landsbygdsnätverket mfl)
 • Nationellt nätverk för kommunala landsbygdsutvecklare  (Landsbygdsnätverket/SKL)
 • Innovationscheckar för sociala innovationer  (Coompanion)
 • Fotbollsföreningar som motorer för landsbygdsutveckling  (SvFF)
 • Kompetensutveckling för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare  (Mälardalen, Jämtland)
 • Deltagande naturresursförvaltning  (Leader Höga Kusten)
 • Deltagande översiktsplanering    (Katrineholms kommun)
 • Landsbygdsforum  (Uppsala kommun)
 • Vad är lokal ekonomi?  Bokprojekt med Lokalekonomerna
 • Konferensen ”Living Local Economies – financial tools and instruments”
 • (Landsbygdsdepartementet/Nordiska rådet/Lokalekonomerna)
 • Youth and entrepreneurshipin the Baltic region – Nordplus/Svenska institutet (Coompanion/Jordbruksverket)
 • Faktabasen ”Allt om landet”  (Jordbruksverket)

Relaterade sidor: