Faktablad: Växtskydd i jordbruk och trädgård samt en serie om trädgårdsfrågor för hobbyodlare

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Här hittar du listor över alla nummer i tre serier med faktablad från SLU.  Fakta Växtskydd-jordbruk (under revision), Fakta Växtskydd-trädgård (nedlagd) och Fakta Trädgård-fritid (nedlagd). Samtliga nummer av Växtskydd-jordbruk finns som pdf.

 • Du kan ladda ner alla nummer av Växtskydd-jordbruk som pdf.
 • Fakta Växtskydd-trädgård och Fakta Trädgård-Fritid finns att läsa på bibliotek, bland annat på SLU- biblioteket.

Innehåll i faktabladen

Växtskydd jordbruk

I Faktablad om växtskydd - jordbruk får du en utförlig presentation av skador och skadegörare på våra jordbruksgrödor samt allmän information om växtskydd i jordbruket. Serien är under revision. Samtliga nummer finns som pdf.

Faktablad

 1. Saknas
 2. Skadetröskel & bekämpningströskel  
 3. Bevakningsschema för skadegörare i stråsäd
 4. Timotejflugan 
 5. Rotröta i vallbaljväxter 6 
 6. Knäpparlarver 
 7. Bevakningsschema för skadegörare i oljeväxter 
 8. Kornets bladfläcksjuka 
 9.   Sköldfläcksjuka (stråsäd) - Reviderad 2017!  
 10. Gräsmjöldagg - Reviderad 2017!  
 11. Fritfluga (havre & vårvete)  
 12. Vetets brunfläcksjuka - Reviderad 2017! 
 13. Havrebladlus (stråsäd)
 14. Kålbladmögel 
 15. Ärtvecklaren  
 16.  Sotdagg  
 17. Stråknäckare (stråsäd)7  
 18. Mjöldryga
 19. Silverskorv & svartpricksjuka på potatis  
 20.  Strimsjuka (korn)   
 21.  Dvärgskottsjuka (havre, korn & vete)  
 22.  Gulstrimsjuka (höst- & rågvete) 
 23. Sädesbladbagge  
 24. Havrerödsot 
 25. Bomullsmögel  
 26. Svartfläcksjuka på oljeväxter
 27. Blåskorv i potatis 
 28. Lackskorv, groddbränna & filtsjuka på potatis 
 29. Stjälkbakterios & blötröta på potatis 
 30. Ärtbladlusen  
 31. Randiga ärtviveln (ärter & bönor)
 32. Kålmal 
 33.  Resistens mot fungicider - Reviderad 2011!  
 34.  Snömögel 
 35.  Rapsbaggar (oljeväxter) 
 36.  Sniglar 
 37.  Koloradoskalbaggen (potatis) 
 38.  Fusariumröta i potatis  
 39. Bladmögel & brunröta på potatis 
 40. Rostringar i potatis     
 41. Vanligt stinksot & dvärgstinksot på vete - Reviderad 2017! 
 42. Ärtrotröta
 43. Blåvingad rapsvivel & fyrtandad rapsvivel (oljeväxter) 
 44. Klumprotsjuka på oljeväxter  
 45.  Jordloppor i våroljeväxter
 46. Bevakningsschema för skadegörare i ärter  
 47. Sprutteknik i växtskyddsarbetet   
 48. Phoma-röta i potatis   
 49. Rödröta på potatis   
 50. Phytium-röta på potatis 
 51. Vanlig skorv & nätskorv på potatis 
 52. Ljus & mörk ringröta på potatis  
 53. Torrfläcksjuka & gråmögel på potatis
 54. Rapsjordloppa  
 55. Potatiskräfta 
 56.  Pulverskorv på potatis6 
 57.  Blygrå rapsvivel & skidgallmygga (raps & rybs)
 58. Långtidseffekter av skadedjursbekämpning 
 59. Minerande flugor på stråsäd 
 60. Mjöldagg i sockerbetor    
 61. Jordlevande skadedjur i sockerbetor 
 62. Brunrost (vete, råg & rågvete)
 63.  Vetemyggor 
 64. Bipolaris bladfläck & rotröta i stråsäd
 65. Körskador  
 66. Trådklubba & gräsröta
 67. Kålbladlusen  
 68. Rotsjukdomar på ärter  
 69. Sädesbladlus  
 70. Stjälkfly
 71. Gulrost Reviderat 2016 
 72.  Kransmögel (oljeväxter)   
 73. Trips i stråsäd
 74. Cystnematoder på stråsäd 
 75. Svampsjukdomar på lin 
 76. Kålgallmygga (våroljeväxter) 
 77. Skorv på potatis 
 78. Naturliga fiender
 79. Potatiscystnematoder
 80. Kålbladstekel     
 81. Skadedjur på ärter  
 82. Virussjukdomar på potatis
 83. Vetedvärgsjuka
 84. Nematoder  
 85. Stritar på potatis  
 86. Klöverspetsvivlar – och några andra skadeinsekter på klöver Reviderad 2015!  
 87. Havrens bladfläcksjuka   
 88. Rostsvampar på stråsäd   
 89. Sadelgallmyggan & kornmyggan i stråsäd  
 90. Vetets bladfläcksjuka (vete, råg & rågvete)- Reviderad 2017!   
 91.  Ljus bladfläck på höstoljeväxter 
 92.  Skadedjur på potatis 
 93. Rotdödare i stråsäd
 94. Havreflygsot  
 95. Sjukdomar i vallgräs 
 96. Sotsvampar i stråsäd
 97. Utvintringssvampar på höstsäd 
 98.  Bacillus thuringiensis och genmodifierade grödor   
 99.  Skadeinsekter på lin   
 100. Provtagning i växtskyddsarbete    
 101. Potatisvirus Y   
 102. Torröta i oljeväxter   
 103. Fusarium-svampar i stråsäd    
 104.  Bladbakterios på havre0   
 105. Svartpricksjuka på vete - Reviderad 2017   
 106. Svampsjukdomar i rågvete   
 107. Bevakningsschema för skadegörare i potatis  
 108.  Rhizomania på betor  
 109. Resistens mot insekticider   
 110.  Ärtbladmögel  
 111. Linjordloppor  
 112.  Resistens mot sjukdomar 
 113.  Sjukdomar på vallbaljväxter  
 114.  Biologisk bekämpning av skadedjur 
 115.  Stjälknematod 
 116.  Ramularia-bladfläck på korn  
 117.  Fysiologiska fläckar i korn  
 118.  Insekters utvecklingshastighet; temperatursummor
 119. Biologisk bekämpning av sjukdomar  
 120. Biologisk bekämpning av skadedjur 
 121. Kornfluga (korn & vårvete) 
 122. Svartrost i stråsäd  
 123. Klöverröta (klöver & lusern) 
 124. Betcystnematoder  
 125. Kornjordloppa (korn & vårvete) 
 126. Virus i höstoljeväxter 
 127.  Rotbrand på sockerbetor
 128. Torrfläcksjuka på potatis  Ny 2011! 
 129. Bönsmyg Ny 2012! 
 130. Betflugan Ny 2012!
 131. Betbladlus/bönbladlus - ny 2012! 

Växtskydd-trädgård

I Faktablad om växtskydd - trädgård får du en utförlig presentation av skador och skadegörare på våra trädgårdsväxter; såväl växter på friland som växter i växthus och inomhus. Serien är nedlagd.

Register över alla publikationer i serien

2010  1a  Skadegörare i växthuskulturer - biologisk och kemisk bekämpning

2008  1b  Skadegörare i frilandskulturer - biologisk och kemisk bekämpning

2011   2   Växtskydd i fritidsodling

2011  3   Vanliga skadegörare på krukväxter 

2011   4   Sanering och hygien i växthus

2009   5  Jordfly

2004   6  Knäpparlarver och knäpparlarvskador

2008   7  Svampsjukdomar på hallon

1999   8  Mjöldagg på vinbär och krusbär

1998   9  Bomullsmögel

1990  10  Lagringssjukdomar på morötter

2007  11  Skadedjur på hallon

1995  12  Bladsteklar på krusbär och vinbär

2002  13  Växtskador av låg temperatur

2001  14  Virussjukdomar hos växter

2000  15  Något om gallbildningar på buskar och träd

2009  16  Vinbärsgallkvalster

2005  17  Växtskador orsakade av träskyddsmedel

1993  18  Rotkräfta och knippebakterios

2008  19  Skinnbaggar

1997  20  Stritar på trädgårdsväxter

2009  21  Häxringar

2007  22  Kålflugorna

2007  23  Öronvivlar

2008  24  Mjöllöss ("vita flygare") i växthus

2009  25  Lökflugan

1995  26  Myror

2007  27  Bladhorningar som växtskadegörare

2004  28  Sorgmyggor

1995  29  Harkrankar och hårmyggor

1998  30  Pungsjuka

1991  31  Penselmögel på blomsterlök

2001  32  Skadedjur på olvon

1997  33  Vanlig spottstrit

2001  34  Rhizoctonia- svampar hos trädgårdsväxter

1996  35  Mjuka rötor i tulpan orsakade av Phytophthora och Pythium

2009  36  Vanliga växtsteklar på rosor

2011  37  Rosmjöldagg

2003  38  Svartfläcksjuka på rosor

1999  39  Potatiscystnematoder - svåra skadegörare i potatis

2006  40  Bladmögel och brunröta på potatis

1996  41  Skorv på potatis

2001  42  Barkfläcksjuka och några liknande svampskjukdomar på rosskott

1993  43  Rosrost

1978  44  Bladfläcksjuka på hyacint

1997  45  Bakteriesjukdomar på hyacint

2004  46  Potatiskräfta

1991  47  Skadedjur på potatis

2007  48  Stjälkbakterios, blötröta och ljus ringröta på potatis

1998  49  Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök

1995  50  Fusarios på narciss och tulpan

1988  51  Fallsjuka på tulpan

1979  52  Värmeskadad lök - hinnaktiga blommor

2003  53  Liljebaggen

2009  54  Virussjukdomar på potatis

2000  55  Rotnematoder på trädgårdsväxter

2001  56  Nematoder- världens vanligaste varelser

2004  57  Nålnematoden Longidorus elongatus som skadegörare i jordgubbar

2009  58  Bakteriesjukdomar

2006  59  Bladlöss

2001  60  Sallatsbladmögel

2006  61  Bestämningsnyckel för skador på potatis

2008  62  Rödvårtsjuka

2006  63  Mjöldagg

1979  64  Etylenskador på tulpan, kärnröta - gummiflöde

2007  65  Ullöss (Ullsköldlöss)

1980  66  Kastning eller "spottning" hos hyacint

1980  67  Toppröta hos hyacint

2007  68  Pelargon- och begoniabakterios

2005  69  Fruktträdskräfta, lövträdskräfta

2008  70  Gloeosporium-röta

2002  71  Rödröta på jordgubbar

2003  72  Äppleskorv

2005  73  Äpplemjöldagg

1997  74  Blom- och grentorka eller grå monilia

2003  75  Fruktmögel

1994  76  Skadedjur på selleri

1996  77  Morotsflugan

2010  78  Bladfläcksjuka på selleri och persilja

1999  79  Gladiolustrips

2009  80  Morotsbladloppan

2005  81  Sniglar och snäckor

1994  82  Rostsjukdomar på prydnadväxter i växthus

1994  83  Sallatsrotlus

2004  84  Trips

1995  85  Honungsskivlingar - flera arter inom Armillaria

2004  86  Minerarflugor i växthus

1981  87  Avvikande sjukdomar hos tulpan 

2011  88  Malfjärilar på vinbär

1993  89  Sorkar

1993  90  Skadedjur på krusbär

2010  91  Bladlöss på träd och buskar

2010  92  Jordloppor

1998  93  Holländsk almsjuka

2006  94  Kålmal

1994  95  Dvärgkvalster på prydnadsväxter

2003  96  Jordgubbsvivel

2010  97  Gråmögel på jordgubbar

2008  98  Sköldlöss

2005  99  Svart rotröta

2011  100  Skadedjur på ärt

2006  101  Svampsjukdomar på persika

2007  102  Jordgubbsmjöldagg

1995  103  Bladnematoder i jordgubbar

1995  104  Tusenfotingar

1993  105  Förökningssvampar

2010  106  Larver på kål

2000  107  Rostsvampar på vedartade växter

2010  108  Växthusspinnkvalster

1997  109  Tomatkräfta

1998  110  Silverglans på fruktträd

2002  111  Kålbladlus 

2011  112  Skadegörare på akleja

2008  113  Äppleblomvivel

2009  114  Bladsjukdomar på lökväxter

2005  115  Falska spinnkvalster

2004  116  Rostsjukdomar på vinbär och krusbär

2000  117  Skadegörare på Primula

2010  118  Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på Ribes

1997  119  Klumprotsjuka på kålväxter

2005  120  Svampsjukdomar på jordgubbar

1999  121  Rönnbärsmal och äpplevecklare

1986  122  Gråmögel

2005  123  Lökbladmögel

2002  124  Virus och fytoplasma-sjukdomar på hallon

1997  125  Gråmögel på tomat

2004  126  Bladmögel på gurka

2008  127  Grön sköldbagge

2001  128  Skorv på vedartade växter

  2011  129  Skadegörare på buxbom

2001  130  Sjukdomar och skadedjur på dill

1999  131  Purjolöksmal

2004  132  Gulhårig skinnarbagge

2003  133  Rotgallnematoder 2006  134  Barrträdsspinnkvalstret 1997  135  Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur

2000  136  Fruktbladstekeln och lindbladstekeln

2002  137  Amerikansk blomtrips 2001  138  Biologisk bekämpning av skadedjur

2003  139  Biologisk bekämpning av skadedjur i växthusgurka

2002  140  Biologisk bekämpning av skadedjur i tomat 

2011  141  Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar 

1996  142  Bladnematoder i prydnadsväxter

2000  143  Växtsjukdomar orsakade av fytoplasma

2002  144  Barrätande växtsteklar

2010  145  Mjöldagg på tomat

1989  146  Mullvad 

2011  147  Päronpest

2010  148  Insekter på lök

2004  149  Skadedjur på jordgubbar

2010  150  Kålgallmyggan

1990  151  Sjukdomar på Juniperus, Thuja och Chamaecyparis

2004  152  Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar

1990  153  Pricksjuka på äpple

1998  154  Skadedjur på svarta vinbär 1990  155  Bronsfläcksjuka

2006  156  Plommonvecklare och plommonstekel

2001  157  Stencellsjuka på päron

1991  158  Rotröta på hallon 2008  159  Sammetsfläcksjuka

1992  160  Sotdaggsvampar

1992  161  Bladmögel på tomat

2009  162  Insekter på Salix och Populus i trädgårdar och parker

1992  163  Läderröta och kronröta på jordgubbar

2010  164  Blodlus

2009  165  Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter

1993  166  Skadegörare på allåkerbär 

2011  167  Skador och skadegörare på klematis

1993  168  Bladfläckar på potatis

1994  169  Svampsjukdomar och skadedjur på viol och pensé

1994  170  Vitmögel

2007  171  Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar

2007  172  Pärongallkvalster

1995  173  Svampsjukdomar på ärter

1996  174  Skadedjur på champinjoner

1996  175  Thrips palmi

1997  176  Biologisk bekämpning av skadesvampar

1997  177  Kalciumrelaterade sjukdomar hos trädgårdsväxter

1998  178  Jordtrötthet - ett växtföljdsproblem

1998  179  Körsbärsflugan

1999  180  Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter

1999  181  Några svampsjukdomar på Salix i park och trädgård

1999  182  Päronrost1999

2011 183  Användning av sexualferomoner som varnings- och bekämpningsmetod

2000  184  Bladvecklare på äpple

2001  185  Päronbladloppor

2002  186  Pepinomosaikvirus på tomat 2002  187  Päron gallmygga

2002  188  Resistens mot insektsbekämpningsmedel

2003  189  Svart lövborre 2003  190  Bladlöss i sallat 2003  191  Bladlöss på äpple

2004  192  Allmän träfjäril (träd-ödare) och två närbesläktade arter

2005  193  Skadedjur på växthussallat 2005  194  Svartfläcksjuka på kålväxter

2006  195  Skadegörare på hästkastanj

2006  196  Kvalster på äpple 2006  197  Morotsminerarflugan

2007  198  Askskottsjuka

2008  199  Virussjukdomar hos vedartade prydnadsväxter

2008  200  Bladmögel på Flitiga Lisa 2009  201  Svampsjukdomar på vin

Fakta trädgård - fritid

Lättläst trädgårdsinformation direkt från Sveriges lantbruksuniversitet. Serien har en ekologisk grundton och riktar sig till fritidsodlare. 

Serien lades ner i december 2011.

Register över alla publikationer i serien

2009 1   Ekologisk odling.

1997  2  Gröngödsling.

1997  3  Marktäckning.

2003  4  Vad kan vi kompostera - och på vilket sätt bör det ske?

1996  5  Förkultivering av sommarblommor och grönsaker - förena nytta med nöje.

2008  6  Växtskyddsmedel.

2002  7  Varför skall vi bevara kulturväxterna?

1997  8  Odla jordgubbar.

1996  9  Marktäckning med gräsklipp - är det effektivt mot kålflugor?

2010  10  Gräsmattan - trädgårdens gröna golv. Anläggning och skötsel.

2000  11  Ogräsbekämpning i fritidsodling.

1997  12  Mossa i gräsmattan.

2004  13  Svartfläcksjuka på rosor - sortvalet är A och O.

1996  14  Kompostbehållare.

1998  15  Tomater i hobbyväxthus.

2011  16  Sniglar och snäckor i trädgården.

2000  17  Odling av frukt i fritidsodling.

2008  18  Odlingsvärda päron- och äppelsorter.

1999 19  Odlingsvärda plommon- och körsbärsssorter.

2000  20  Rosor i fritidsodlingen -plantering och skötsel.

1999  21  Specialgödselmedel i fritidsodlingen.

2008  22  Jordkällare - lagra din mat miljövänligt.

2000  23  Rosor - odlingsvärda sorter.

2000  24  Kompostering av köks- och trädgårdsavfall.

2003  25  Rådjur och gnagare i våra trädgårdar.

2001  26  Giftiga växter i trädgården.

2001  27  Hur förbättrar man en lerjord?.

2001  28  Så fungerar jorden.

2001  29  Användning av stallgödsel i fritidsodling.

2007  30  Odlingsvärda bärsorter.

2008  31  E-systemet - klimatanpasade och odlingsvärda växter för svenska förhållanden.

2002  32  Att odla potatis -  för säkrare skörd.

1998  33  Växtnäring.

2008  34  Fjärilar i trädgården - trädgårdens juveler.

2009  35  De vedartade växternas anatomi.

2007  36  Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus.

2005  37  Lingon - det röda guldet.

2006  38  Odling av kålväxter.

2002  39  Trädgårdens gröna ram - klippt eller friväxande

1994  40  Tungmetaller och grönsaker.

2008  41  Perenner i vattenmiljö.

2004  42  Solitärer för den stora trädgården.

2006  43  Varför beskär man växter?

1995  44  Sommarblommor i rabatt och kruka.

2011  45  Rådgivning, forskning, försök – till nytta för fritidsodlare.

2009  46  Starta biodling - till glädje för dig och för andra.

1995  47  Vårlökar för förvildning. 2003  48  Samodling - som bekämpningsmetod mot skadeinsekter.

2001  49  Konkurrenskraftiga och härdiga perenner-urval för norra Sverige.

2002  50  Marktäckande perenner-urval för norra Sverige. 1996  51  Bikarbonat mot mjöldagg.

1996  52  Hålla höns i trädgården ­ matnyttigt och trivsamt.

1996  53  Plantering av träd, buskar och perenner.

1996  54  Hur gör växter - och varför?.

1996  55  "Gullviva, mandelblom..." Gör din egen blomsteräng.

2003  56  Havtorn - nyttigt bär med exotisk smak.

2009  57  Odla rabarber.

2006  58  Odla hallon - skörda både på sommaren och hösten.

1997  59  Ogräsproblem på gångar, terrasser m.m.

1997  60  Småblommiga klematis = lättodlade klematis.

2008  61  Växtföljd i den lilla trädgården.

2009  62  Svarta vinbär - Nordens druvor.

1998  63  Varför blommar purjolöken?

2009  64  Odla blåbär i trädgården.

2009  65  Att välja potatissort i fritidsodling.

1998  66  Ogräs i trädgården.

1998  67  pH och kalkning.

1998  68  Växters rötter.

2007  69  Kort och knubbig eller lång och gänglig – vad styr växternas form?

1999  70  Träd i den lilla trädgården. 1.

1999  71  Träd i den lilla trädgården. 2.

1999  72  Buskar för den nordsvenska trädgården.

1999  73  Vindskydd i trädgården.

1999  74  Mikronäringsämnen – alla behövs om än i små mängder.

1999  75  Kan din trädgård ge all mat du behöver.

1999  76  Barn och trädgård.

2000  77  "Regnbågen" - en inspirationsrabatt med sommarblommor.

2000  78  Så bevaras våra växtgenetiska resurser.

2005  79  Vad är potatisen angripen av?

2000  80  Prunkande balkonger - även för allergiker.

2000  81  Urin som gödselmedel i fritidsodling.

2000  82  Gräs och allergi.

2001  83  Regnvatten - en viktig resurs att ta vara på i trädgården.

2001  84  Trädgården som källa till hälsa och livsglädje!

2001  85  Mykorrhiza kan gynna växtens tillväxt och hälsa.

2002  86  Insekter som blomdesigners

2002  87  Med öppna öron för trädgård

2002  88  Bortglömda läkeväxter bland våra vanligaste grönsaker

2002  89  Vårt pomologiska arv av bärsorter.

2002  90  Naturläkemedel bland våra trädgårdsväxter.

2002  91  Bambu - inte bara bergbambu.

2003  92  Kryddväxter i medicinen.

2003  93  Äkta valnöt - genbanksfynd flyttar nordgränsen.

2003  94  DNA-analyser avslöjar våra äppelsorter.

2003  95  Vilda bin och solitära getingar.

2003  96  Trädgård som lärosal.

2003  97  Naturliga fiender till växtätande insekter.

2004  98  Frukt och bär i medicinen.

2004  99  Tidig odling i hobbyväxthus - på ett energibesparande sätt.

2004  100  Humlor i trädgården - trädgårdsodlarens favoritinsekter.

2004  101  Antioxidanter i frukter, bär och grönsaker.

2004  102  Solitärer för den lilla täppan.

2004  103  Perenner – möjligheternas växter.

2004  104  Spindlar - viktiga nyttodjur i trädgården.

2004  105  Växter för graven - exempel på några vackra och lättskötta.

2004  106  Trädgårdshöns i flyttbara småhus.

2005  107  Odling av grönsaker i norr.

2011  108  Narcisser - gamla sorter tas till vara.

2005  109  Vad vet du om din jord? - en analys ger svar.

2005  110  Perenner för de soliga och torra växtplatserna.

2005  111  Perenner från förr- perennuppropet söker gamla sorter.

2005  112  Trädgårdsterapi enligt Alnarpsmodellen - ett forskningsprojekt i fullskalemodell. 

2005  113  På jakt efter ornäsbjörk och pimpernöt. 2005 

114  "Vi odlade till husbehov" – fröet till nytta och nöje. 2006 

115  Framtiden grundas i unga år - beskärning av unga fruktträd.

2006  116  Färgstarka och uttrycksfulla barrväxter – många möjligheter till variation.

2006  117  Bärsorter från svunna tider – om frukt- och bäruppropet.

2006  118  "En koja kan vara två pinnar som ligger i kors" - kojorna, barnens egna platser.

2006  119  Perenner för de skuggiga växtplatserna.

2006  120  Trä i trädgården - att välja virke.

2006  121  Mångkultur i odlandet - och möten uppstår mellan människor.

2006  122  Rosor att minnas och bevara.

2006  123  Vitlök - lättodlad grönsak.

2007  124  Varierad skötsel av gräsmark – ger ökad mångfald och mer stimulerande boendemiljö.

2007  125  Komponera med lök och knöl – i de vårlika rabatterna.

2007  126  Magnolior – både för den lilla och stora trädgården.

2007  127  En trädgård för allergiker – är en trädgård för alla.

2007  128  Gul lök är guld värd.

2007  129  Perenner för de fuktiga och vattennära platserna.

2007  130  Beskärning av äldre fruktträd.

2011  131  Lök- och knöluppropet - Majken's dahlia tas till vara.

2008  132  Ympa om äldre fruktträd.

2008  133  "Sparrisuppropet" - inte bara sparris.

2008  134  Våra viktiga pollinatörer.

2008  135  Fåglar i stadens trädgårdar, förutsättningar och möjligheter.

2009  136  Mossa i trädgård.

2009  137  Stadens värdefulla grönområden.

2009  138  Daggmaskar - små bönder i underjorden.

2009  139  Krukväxter - ett levande kulturarv.

2010  140  Växter på tak - ett uppdaterat historiskt byggnadssätt.

2010  141  Tidigblommande viden - livsnödvändiga för humlor och bin.

2010  142  Äppleallergi – är det ändå möjligt att äta äpple?

2010  143  Odla bönor – rika på proteiner.

2010  144  Kulturväxternas namnsättning.

2010  145  Rosenkvitten – Norden citron.

2010  146  1800-talets prydnadsväxter – exemplet Grönsöö.

2010  147  Vinterfågelmatning.

2010  148  Livet i jorden - vad gör markdjuren och vilka är de?

2010  149  Klätter- och klängväxter 2011 150 Slingerväxter – välförankrade klätterväxter

2011 151 Landskapsäpplen – romantik och genetik 2011 152 Humle (Humulus lupulus L.) omskriven, älskad och kontrollerad 

2011 153 Mikroförökning av trädgårdsväxter

2011 154 Att hålla fiskar i trädgårdsdammen

2011 155 Krolliljan – liljan som rymde från barockträdgårdens rabatter till skogs

2011 156 I de första trädgårdarna - trädgårdsväxternas historia I

2011 157 Från Linné till idag- trädgårdsväxternas historia II