Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik

Senast ändrad: 30 mars 2023

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO). Vilka har deltagit i debatten? Och vilka argument har dominerat debatten över tid? Det ville vi ta reda på, och vi ville också veta vad denna debatt har haft för påverkan på lagstiftningen.

Medan allmänhetens och konsumenternas perspektiv på grön bioteknik är förhållandevis välstuderat finns relativt lite forskning om hur lantbrukare och forskare uppfattar gentekniken, och också till vilken grad forskning om bioteknik styrs av lantbrukarnas perspektiv.

I projektet studerade jag hur olika lantbrukare och forskare i Sverige pratar om bioteknik och dess roll i lantbruket och omställningen till en biobaserad ekonomi, och analyserade dessa perspektiv i relation till varandra och i relation till den bredare samhälleliga debatten.

Med projektet ville jag både belysa perspektiven och hos två grupper som hittills varit förhållandevis osynliga i debatten, och öka förståelsen i forskarsamhället över hur lantbrukare resonerar kring bioteknik.

Projektet var en del av forskningsprogrammet Mistra Biotech. Läs mer om Mistra Biotech: www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/mistra-biotech/

Fakta:

Projektet var en del av Mistra Biotech - ett forskningsprogram om bioteknik för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

Projektledare

Klara Fischer, docent, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU 

Projekttid

2017-2020

Extern finansiär

Mistra - stiftelsen för miljöstrategisk forskning