Debatten om GM-foder i Sverige: Konsekvenser för lantbrukare

Senast ändrad: 30 mars 2023

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO). Vilka har deltagit i den offentliga debatten? Och vilka argument har dominerat över tid? Det ville vi ta reda på, och vi ville också veta vad denna debatt har haft för påverkan på lagstiftningen.

I Sverige har den officiella politiska hållningen gentemot GM-produkter varit förhållandevis mer positiv än i många andra länder inom EU. Samtidigt är Sverige i stort sett det enda landet som inte använder GM- foder till husdjur inom lantbruket.

Vi undersökte vilka aktörer och argument som ligger bakom olika ställningstaganden gällande GM-foder i Sverige och i Tyskland, där GMO foder hittills tillåtits men där samhällsdebatten om GMO över lag är mer negativ än i Sverige.

Genom kritisk diskursanalys av policydokument, publiceringar i dagspressen och fack-pressen mm studerade vi hur argument byggs och hur olika associationer och motsatsrelationer skapas i texter. Vi studerade även hur detta förändrades över tid, samt identifierade specifika ekonomiska och politiska händelser som kan ha påverkat/påverkats av olika argument och ställningstaganden. 

Projektet var en del av Mistra Biotech - ett forskningsprogram om bioteknik för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige. Läs mer om Mistra Biotech här.

Fakta:

Projektet var en del av Mistra Biotech - ett forskningsprogram om bioteknik för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige

Projektledare

Klara Fischer, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Sebastian Hess, forskare, institutionen för ekonomi; jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel, SLU, +4618671703,
Skicka e-post till: sebastian.hess@slu.se 

Projekttid

2017-2020

Extern finansiär

Mistra - stiftelsen för miljöstrategisk forskning