Lukt från naturen och reduktion av mänsklig stress i städer

Senast ändrad: 13 december 2022

Syftet med projektet är att identifiera dofter från naturen som minskar stress och implementera resultaten i stadsmiljöer.

Vi människor upplever vår omgivning med alla sinnen, inklusive luktsinnet. Trots detta domineras nuvarande förvaltning, design och anläggande av grönytor av det visuella.

Det saknas kunskap om naturliga dofters betydelse för stressreduktion på plats i urbana grönytor och hur dofter från naturen kan bidra till fysisk stressreducering och ökat minne. Kunskapen om kopplingen mellan lukt och välbefinnande är begränsad till några få växtarter.

Det ultimata målet med forskningsprojektet är att minska stress i städer, bidra till att möjliggöra rehabilitering från anosmi (avsaknad av lukt), samt skapa positiva utomhusmiljöer. Därutöver kommer projektet skapa en bas för forskning kopplad till multisensorisk integration (syn, ljud och lukt) av den biologiska mångfalden i stadsmiljöer. 

I projektet frågar vi människor i stadsmiljöer om deras uppfattning av naturlukters betydelse för välmående. Vi utför experiment där vi mäter stressreducering i genom fysiologiska responser på olika naturlukter, samt om det finns ”tröskelvärden” där naturlukt kan kompensera för negativa visuella, ljud och luktmiljöer.

Vi kommer att implementera våra resultat genom att etablera växter i tre parker, en med fokus på rehabiliterande lukt i sjukhusmiljö och två med fokus på multisensoriska upplevelser i offentliga miljöer.

Fakta:

Projektansvarig

Marcus Hedblom, professor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618671041
Läs mer om Marcus Hedblom på hans CV-sida
Skicka e-post till: marcus.hedblom@slu.se

Projektdeltagare

Johan Lundström, docent, lektor, Karolinska universitetssjukhuset, +46852483249
Läs mer om Johan Lundström på hans presentationssida

Anna Maria Palsdottir, docent, universitetslektor, institutionen för människa och samhälle SLU, +4640415536, +46730853219
Läs mer om Anna Maria Palsdottir på hennes CV-sida
Skicka e-post till: anna.maria.palsdottir@slu.se

Projekttid

2023-2025

Extern finansiering

Formas