ReaD-FIRE - Att studera och dekolonisera: Skogsbränder och samiska landskapsrelationer

Senast ändrad: 30 mars 2023

Hur kan vi tolka, förstå och bemöta konsekvenserna av när landskap drastiskt förändas? ReaD-FIRE var ett projekt som syftade till att öka förståelsen för just dessa komplexa interaktioner mellan människor och landskap under tider av abrupt förändring.

Ett landskap eller många? Landskap fyller olika funktioner, rymmer olika värden och ger upphov till olika förhållningssätt och känslor. Platser är mer än sin materialitet, de är också konstituerande. Bland annat visar forskning på platsers centrala betydelse för vårt välmående och förmåga att hantera olika former av störning, såsom klimatförändring.

Vad händer då när landskap drastiskt förändras? Hur påverkas människorna i dess närhet, deras relationer och interaktioner? Om landskap är pluralistiska - vems röster och perspektiv ges företräde och utrymme? Vems värden och förluster tillkännages och hanteras i den offentliga arenan?

ReaD-FIRE tog sin utgångspunkt i utforskandet av hur identiteter, positioner och handlingsutrymme påverkas när ett landskap abrupt tar nya former. Mer specifikt undersökte ReaD-FIRE skogsbränders påverkan ur samiska landskapsperspektiv.

Utifrån begreppet landskapsidentitet studerade vi påverkan på landskapets identitet och element, landskapsrelationer och -praktiker. Bränder kan förändra hur vi förhåller oss till skogens landskap – vare sig det är som resurs, rättighet, kulturyttring, källa för välmående och/eller anpassning. Bränder kan därmed synliggöra och omförhandla hur skogens värden gemensamt förvaltas. Genom att fokusera hur skogsbränder kan fungera som transformativt, att omfatta även de identiteter och det handlingsutrymme som knyts till skogens landskap, bidrog ReaD-FIRE med insikt kring skogsbränders möjliga dekoloniserande potential.